Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III

  Zadávateľ:
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
  Predpokladaná hodnota:
526.606,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42337402
Hlohovecká 2 , 95141 Lužianky
Kód NUTS: SK023
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Švecová
Telefón: +421 901785457
Email: obstaravanie@nppc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/15008
Hlavná adresa(URL): http://www.nppc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
veda a výskum
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnej infraštruktúry, prístrojov a zariadení pre vedecko výskumné účely vrátane vykládky a dopravy, v rozsahu podľa technickej špecifikácie, definovanej v Prílohe č. 1 zmluvy Špecifikácia s cenovou kalkuláciou.

Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady vynaložené v súvislosti s plnením predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
526 606,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 8
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III projekt SmartFarm - bežné laboratórne veci
Časť č.: 1.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚRV - Piešťany; VÚTPHP - Banská Bystrica; VÚŽV výživa - Lužianky; VÚŽV včelári - Liptovský Hrádok
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
258 949,41 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SMARTAFARM: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti; Kód projektu v ITMS2014+ : 313011W112 = OP II
Časť: 2
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III projekt SmartFarm - Prenosné prístroje na rastliny
Časť č.: 2.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
36 464,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SMARTAFARM: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti; Kód projektu v ITMS2014+ : 313011W112 = OP II
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III projekt SUPOKLIP - Ručné prístroje
Časť č.: 3.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
10 454,50 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SUPOKLIP NFP304010Y185 - Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve = OP Interreg SK-CZ
Časť: 4
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III - projekt SmartFarm - zrecia komora
Časť č.: 4.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚŽV OSCH - Lužianky, Hlohovecká 2
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
6 055,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SMARTAFARM: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti; Kód projektu v ITMS2014+ : 313011W112 = OP II
Časť: 5
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III - projekt SmartFarm údiareň
Časť č.: 5.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚŽV OSCH - Lužianky, Hlohovecká 2
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
70 495,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SMARTAFARM: Udržateľné systémy inteligentného farmárstva zohľadňujúce výzvy budúcnosti; Kód projektu v ITMS2014+ : 313011W112 = OP II
Časť: 6
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III mimoprojektové
Časť č.: 6.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚTPHP - Banská Bystrica, Mládežnícka 36, VÚŽV - Lužianky, Hlohovecká 2
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
44 545,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 7
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III projekt IDARPO X831
Časť č.: 7.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
47 062,02 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
IDARPO 305011X831 - Identifikácia a autentifikácia regionálnej produkcie ovocia = OP Interreg SK-AT
Časť: 8
II.2.1) Názov
Laboratórna infraštruktúra, prístroje a zariadenia_III SUPOKLIP Y185
Časť č.: 8.
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60000000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
V zmysle prílohy č. 1 zmluvy: Špecifikácia s cenovou kalkuláciou: VÚRV - Piešťany, Bratislavská cesta 122
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
52 581,29 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude spolufinancovaný prostredníctvom:
SUPOKLIP NFP304010Y185 - Využitie superabsorpčných polymérov (SAP) ako inovačného nástroja na zmiernenie dopadov klimatickej zmeny v poľnohospodárstve = OP Interreg SK-CZ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1)§ 32 ods. 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov46b) [46b) § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. § 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) [46c) Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2)§ 32 ods. 2) Ak v § 32 ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Bližšie v súťažných podkladoch, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 09.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2023 10:30
Miesto: Verejný obstarávateľ uplatní online otváranie ponúk. Bližšie v bode 23 súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk - osoba oprávnená alebo splnomocnená uchádzačom
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
A. Predmetné verejné obstarávanie je s ohľadom na technickú špecifikáciu predmetu zákazky zelené verejné obstarávanie.
B. Predmetné verejné obstarávanie je zadávané ako nadlimitná zákazka podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (superreverzný postup).
C. Komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní (VO) sa uskutočňuje podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade so súťažnými podkladmi (SP). Zadávanie tejto zákazky sa realizuje prostredníctvom elektronického prostriedku - informačného systému Elektronického verejného obstarávania ver. 18.0 spravovanom Úradom vlády Slovenskej republiky a dostupnom na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/ (ďalej len "IS EVO"). Podrobnejšie informácie o IS EVO sú uvedené v aktuálnych príručkách, ktoré sú verejne prístupné na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky https://eplatforma.vlada.gov.sk/, resp. na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie (VIAC O IS EVO ver. 18.0 v časti PRÍRUČKY: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a v časti VIDEONÁVODY: https://www.uvo.gov.sk/viac-oisevo/videonavody-5f9.html). Verejný obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom IS EVO. IS EVO zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, resp. uchádzačom, aby si dôsledne kontrolovali svoje používateľské konto zriadené v IS EVO počas celého procesu VO.
D. Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom a daným hospodárskym subjektom. Verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 8 písm. a), b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní môže vylúčiť uchádzača z verejného obstarávania kedykoľvek počas verejného obstarávania.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2022