Laboratórne prístroje a vybavenie 3

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
  Predpokladaná hodnota:
379.466,20 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin
Kód NUTS: SK
Slovensko
Telefón: +421 432633204
Email: jana.pedanova@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2918
Hlavná adresa(URL): https://www.jfmed.uniba.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Laboratórne prístroje a vybavenie 3
Referenčné číslo: JLFUK MT 10-OVO/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
38000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a laboratórneho vybavenia určených na výskumné účely v rámci realizácie projektov spolufinancovaných zo zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
379 466,20 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Laboratórne prístroje a vybavenie 3
Časť č.: časť 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38951000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4D, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Komplet laboratórnych prístrojov a vybavenia, pozostávajúci z:
1. Vertikálne plnený autokláv s príslušenstvom +konduktometer+demineralizačná patróna-1 kus
2.Stolný fluorometer -1 kus
3.Jednoblokový gradientový PCR cyklér -1 kus
4.Set manuálnych pipiet I. -1 set
5.Set horizontálnej elektroforézy a zdroja -1 set
6.Laminárny box, BSC triedy II A2 s podstavcom 2 kusy
7.Inverzný laboratórny mikroskop s trinokulárnou hlavou -1 kus
8.Orbitálna trepačka inkubátor -1 kus
9.Deštrukčný autokláv -1 kus
10.Uzavretý germicídny žiarič - 4 kusy
11.Zariadenie na kvantitatívnu real-time PCR pre diagnostické účely -1 kus
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
134 698,67 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt "Verejná výskumná infraštruktúra biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia, kód projektu ITMS 2014+: 313011AFG5
Časť: 2
II.2.1) Názov
Laboratórne prístroje a vybavenie 3
Časť č.: časť 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38000000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4D, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Komplet laboratórnych prístrojov a vybavenia, pozostávajúci z:
1.Spektrofotometer na mikroobjemy -1 kus
2.Pasívny dekontaminačný box -1 kus
3.Univerzálny, medicínsky validný CO2 inkubátor s CE a MDD certifikátom - 2 kusy
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
34 729,08 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry, kód projektu ITMS 2014+: 313011AFG4.
Časť: 3
II.2.1) Názov
Laboratórne prístroje a vybavenie 3
Časť č.: časť 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42513000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Malá Hora 4D, 036 01 Martin
II.2.4) Opis obstarávania:
Komplet laboratórnych prístrojov a vybavenia, pozostávajúci z:
1.Ručný rotor-statorový homogenizátor -1 kus
2.Malý kompaktný prístroj pre mechanickú disrupciu a homogenizáciu -1 kus
3.Vákuový systém pre izoláciu DNA/RNA -1 kus
4.Výrobník ľadu -1 kus
5.Plne automatický izolátor DNA, RNA a proteínov -1 kus
6.Univerzálna chladená laboratórna stolová centrifúga -1 kus
7.Univerzálna mikrocentrifúga -1 kus
8.Univerzálna vzduchom chladená stolová centrifúga -1 kus
9.Set manuálnych pipiet II. - 2 sety
10.Set manuálnych pipiet III. -1 set
11.Manuálny dávkovač tekutín s displejom -1 kus
12.Gélový dokumentačný systém: UV Transilluminátor + dokumentačné zariadenie MICRODOC BASIC SYSTEM + digitálna kamera; veľkosť L, 21 x 26 cm, 254/365 nm -1 kus
13.Laboratórna váha -1 kus
14.Vysokorýchlostná trepačka -1 kus
15.Multi-Vortex s platformami -1 kus
16.Univerzálne magnetické miešadlo s ohrevom -1 kus
17.Suchý termostat so zahrievaním a chladením -1 kus
18.Kombinovaná minicentrifúga s vortexom a vymeniteľnými rotormi R-1.5, R-0.5/0.2 -1 kus
19.Systém na prípravu ultračistej vody (Typ I) vrátane predúpravy vody -1 kus
20.Dewarova nádoba -1 kus
21.Hlbokomraziaci box do -86°C - 2 kusy
22.Kombinovaná laboratórna chladnička s mrazničkou - 2 kusy
23.Automatický pipetovací dávkovač pre serologické pipety - 2 kusy
24.Striekačový filter 0,2 mikrometra 2 kusy
25.Automatický počítač buniek so SW -1 kus
26.Obojstranné sklíčka k automatického počítaču buniek -1 kus
27.Vortex -1 kus
28.Set 3 UV stabilných pipiet s rôznymi objemami I. - 2 sety
29.Set 3 UV stabilných pipiet s rôznymi objemami II. - 2 sety
30.Automatický elektroforetický systém na kontrolu kvality vzoriek biomolekúl -1 kus
31.Automatický systém monitorovania teploty a vlhkosti so SW pre Windows -1 kus
Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, časť B.1
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
210 038,45 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
84
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra, projekt Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry, kód projektu ITMS 2014+: 313011AFG4.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 alebo ods. 5 Zákona. Uchádzač vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 Zákona.
2. Podľa § 37 ods. 3 Zákona skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. Podľa § 39 Zákona môže uchádzač predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED).
4. Z dôvodu, že verejný obstarávateľ nemá postavenie orgánu verejnej moci, neuplatňuje § 32 odsek 3 Zákona nakoľko nie je oprávneným subjektom získavať určité doklady z informačných systémov verejnej správy. Verejný obstarávateľ z informačných systémov verejnej správy nie je ani oprávnený vyžiadať si výpis z registra trestov, a teda jeho predloženie sa požaduje od uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 11:00
Miesto: Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Dekanát, Malá Hora 10701/4A, 036 01 Martin, 2. poschodie.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní on-line účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. V určenom termíne otvárania ponúk sa všetky ponuky, ktoré boli vložené do Štruktúrovaných kritérií v EVO v lehote na predkladanie ponúk, automaticky sprístupnia na otvorenie prostredníctvom on-line funkcionality EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávanie zákazky sa realizuje prostredníctvom systému Elektronického verejného obstarávania prevádzkovaného Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len EVO).
2. Verejný obstarávateľ stanovil pre potreby zadávania zákazky spôsob elektronickej komunikácie elektronickou formou prostredníctvom systému EVO.
3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
4. Súťažné podklady sú dostupné na portáli EVO a v profile verejného obstarávateľa. Súťažné podklady sú verejne prístupné tak, aby bol umožnený neobmedzený, priamy prístup k nim.
5. Uchádzači berú na vedomie, že podpisom Kúpnej zmluvy sa stávajú súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
6. Úspešný uchádzač má povinnosť strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17.decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20. decembra 2013, s. 320 469 (ďalej len Nariadenie č. 1303/2013) a/alebo subjektom a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
7. Odkaz na pojem "Zákon" alebo "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO" sa rozumie v celom texte zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy nie je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty, ani obstarávanie inovácií a ani sa nejedná o zelené verejné obstarávanie.
9. Predmet nadlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže podľa § 66 ods.7 ZVO. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
10. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
11. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2022