Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov, interaktívno-edukatívna webstránka a kampaň na sociálnych sieťach

  Zadávateľ:
Slovenská agentúra životného prostredia
  Predpokladaná hodnota:
413.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská agentúra životného prostredia
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00626031
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Hlavná adresa(URL): https://www.sazp.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Tatra Tender s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 44119313
Krčméryho 16 , 81104 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Gabriela Heribanová
Telefón: +421 948490081
Email: sp@tatratender.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1457
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.sazp.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Štátna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Projekt Národné parky: Environmentálny vzdelávací časopis pre študentov a žiakov, interaktívno-edukatívna webstránka a kampaň na sociálnych sieťach
Referenčné číslo: 455768
II.1.2) Hlavný kód CPV
79342200-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
413 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
22213000-6
39294100-0
22462000-6
92110000-5
92111200-4
92112000-9
79821100-6
79822500-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie Slovenskej republiky, pričom výstupy budú odovzdané do sídla Verejného obstarávateľa.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmetom zákazky je (i) poskytnutie služieb súvisiacich s vytvorením a propagáciou environmentálneho vzdelávacieho časopisu pre študentov a žiakov, (ii) vytvorenie interaktívno-edukatívnej webstránky a (ii) kampaň na sociálnych sieťach v rámci projektu Projekt Národné parky (ďalej len "projekt") a poskytnutie súvisiacich služieb podľa Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

2. Časopis:

Zámerom projektu je vytvoriť originálnu komiksovú sériu populárno-náučných príbehov, ktoré budú situované do prostredia slovenských národných parkov a ktoré budú mať v rámci dramatickej zápletky edukačné prvky.

Komiksy budú určené najmä pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl, budú k nim distribuované cez učiteľov zapojených do environmentálneho programu v podobe fyzických výtlačkov a zároveň budú k dispozícii aj v digitálnej verzii na dedikovanej webstránke.

Vo všetkých príbehoch bude vystupovať dvojica ambasádorov, slovenských infuencerov, ktorí budú hlavní protagonisti komiksovej série a hlavné tváre celého projektu. O jednotlivých národných parkoch a prepojených komiksoch pripravia mediálny materiál na populárne sociálne siete.

3. Interaktívno-edukatívna webstránka:

Webstránka bude obsahovať:
a)základné informácie o projekte,
b)digitalizovanú podobu vybraných častí komiksovej série,
c)zoznam komiksových epizód s anotáciami,
d)odkazy na vybrané mediálne výstupy ambasádorov (nepovinné).

4. Kampaň na sociálnych sieťach:

Pre efektívny zásah mediálnej podpory projektu, ktorý je cielený na mladú generáciu žiakov základných škôl, budú hlavnými tvárami projektu dvaja slovenskí influenceri, resp. influencerky. Pôjde o dvoch ambasádorov, ktorí budú mať na starosti mediálne aktivity propagujúce celý projekt a zároveň budú vystupovať vo všetkých epizódach ako ťažiskové postavy skrz ktoré bude prúdiť ústredný dejový naratív.

Hlavní ambasádori budú tvárou iniciatívy a budú mať na starosti komunikáciu všetkých aktivít projektu na cieľovú skupinu. Zároveň vytvoria ku každému národnému parku natívny mediálny obsah, ktorý budú zverejňovať na svojich profiloch na sociálnych platformách.

Hlavné témy obsahu budú prepojené na príbehy komiksu a na národné parky, kde budú audiovizuálnou formou predstavovať prírodu, faunu, flóru, históriu, zaujímavé miesta a turistické atrakcie. Ambasádori spoločne osobne navštívia všetky národné parky a sprostredkujú svojim sledovateľom zážitky a dojmy s cieľom zachytiť atmosféru a odprezentovať všetky kľúčové posolstvá projektu.

V každom národnom parku (resp. počas cesty do oblasti/z oblasti) vytvoria obaja ambasádori svoj vlastný unikátny obsah priamo v teréne, a to v podobe:
a)originálnych fotografií v kvalite a rozmeroch použiteľných pre platformu Instagram,
b)originálneho videomateriálu v kvalite 4K a rozlíšení 3840x2160.
Z takto pripraveného materiálu sa následne vytvorí séria navzájom prepojených príspevkov na sociálne siete, ktoré budú postupne uverejňované na základe vopred schváleného obsahového plánu, a to v období, ktoré bude predchádzať distribúcii komiksov na jednotlivé školy, až do obdobia, ktoré sa bude s touto distribúciou prekrývať.

5. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
413 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Predmet zákazky bude financovaný z Environmentálneho fondu.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Tejto verejnej súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej ako "ZVO").

2. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:

2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ZHS") v súlade s § 152 ZVO.

2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.

3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

5. Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení. Uvedené pravidlo platí pre hospodárske subjekty (uchádzačov alebo záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. V ostatných prípadoch je uchádzač alebo záujemca naďalej povinný predložiť doklady preukazujúce splnenie predmetných podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

6. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia môžu byť predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom v súlade s bodom 4 Časti D. Podmienky účasti súťažných podkladov.

7. Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Všetky podmienky vykonania zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk komisiou bude v zmysle § 52 ods. 2 ZVO verejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, resp. záujemcami, počas celého procesu verejného obstarávania. Komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Ďalšie informácie týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Požiadavky ustanovujúce spôsob predloženia ponúk a ich obsah sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov
súťažných podkladov.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 15 000 EUR (slovom: pätnásťtisíc euro). Podrobnosti pre zloženie zábezpeky sú uvedené v Časti A. Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

4. Verejný obstarávateľ bude uplatňovať opatrenia upravené v § 10 ods. 4 ZVO a súvisiacich ustanoveniach ZVO voči hospodárskym subjektom z tretích štátov, na základe ustanovení nariadenia vlády.

5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ak bude naplnená niektorá z podmienok uvedených v § 11 ods. 1 ZVO.

6. Predmetné verejné obstarávanie nie je vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy zeleným obstarávaním ani obstarávaním inovácií, a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2022