I/18 – 383 Lučivná most

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
2.690.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
05.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Slaninová, Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
Telefón: +421 557277227
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Hlavná adresa(URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Kasárenské námestie č.4 , 04001 Košice
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Viera Slaninová, Ing. Maroš Kačala, Ing. Jaroslav Štelmák
Telefón: +421 557277227
Email: sekretariat.ivsc.ke@ssc.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.ssc.sk/sk/aktualne.ssc
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Štátna rozpočtová organizácia
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba, správa a údržba ciest I.triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
I/18 – 383 Lučivná most
Referenčné číslo: PL-VS-04/22
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúceho mostného objektu ev.č. I/18-383 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za mostom. Rekonštrukciou mosta sa zlepší jeho stavebno-technický stav s vyhovujúcou zaťažiteľnosťou. Cieľom stavby sú stavebné úpravy na moste a priľahlých úsekov cesty podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/18. Mostný objekt ev.č. I/18 - 383 vedie nad železničnú dvojkoľajnú trať č.180 Žilina Košice.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
100-00 Cesta I/18
200-00 Most I/18-383
- 200-01 Most 18-383, časť protidotyková ochrana
- 200-02 Zjazd pod mostnú konštrukciu
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 690 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45233120-6
45221111-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Slovenská republika, št. cesta I/18, kraj Prešovský, okres Poprad, k.ú. Lučivná
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom stavby je rekonštrukcia jestvujúceho mostného objektu ev.č. I/18-383 a úprava nadväzujúceho úseku cesty pred/za mostom. Rekonštrukciou mosta sa zlepší jeho stavebno-technický stav s vyhovujúcou zaťažiteľnosťou. Cieľom stavby sú stavebné úpravy na moste a priľahlých úsekov cesty podľa aktuálnych STN a EU noriem kvôli zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I/18. Mostný objekt ev.č. I/18 - 383 vedie nad železničnú dvojkoľajnú trať č.180 Žilina Košice.
Stavba pozostáva zo stavebných objektov:
100-00 Cesta I/18
200-00 Most I/18-383
- 200-01 Most 18-383, časť protidotyková ochrana
- 200-02 Zjazd pod mostnú konštrukciu
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 690 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: PL-VS-04/22
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zákazka bude realizovaná podľa FIDIC Zmluvné podmienky na výstavbu (červená kniha).

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z EŠIF - OPII, Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra.

Do lehoty vyznačenej v bode II.2.7 nie je započítané zimné obdobie od 01.12. príslušného roku do 01.03. nasledujúceho roku, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa jeho osobného postavenia ustanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. (ďalej len zákon o VO).

2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti osobné postavenie podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4, resp. ods. 5, a to v súlade s § 21 ods. 6 alebo § 152 ods. 1 zákona o VO.

3. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukázania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o VO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky. Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:
a) predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako tri mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo
b) doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov prostredníctvom formulára oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor Úrad pre verejné obstarávanie zverejňuje na svojom webovom sídle s priloženým výpisom z registra trestov právnickej osoby nie starším ako tri mesiace.

4. V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.177/2018 Z.z. (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 01.12.2019, sa mení zákon č.343/2015 Z.z. o VO:
- §32 ods.1 písm.b), c)
- §32 ods.2 písm.c)

5. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o VO. V súlade s § 187 ods. 7 zákona o VO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia
Jednotným európskym dokumentom (JED) v zmysle § 39 ods. 1 zákona o VO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods.1 zákona o VO.

7. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

8. V súlade s § 32 ods.3 zákona o VO uchádzač nemusí predložiť doklad podľa § 32 ods. 1 písm.e) zákona o VO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Pred podpisom zmluvy sa požaduje, aby úspešný uchádzač poskytol riadnu súčinnosť.

Od skupiny dodávateľov sa nevyžaduje, aby vytvorila právne vzťahy do predloženia ponuky.

Ak bude úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, táto musí vytvoriť právne vzťahy tak, aby bolo zabezpečené riadne plnenie zmluvy. V tomto prípade sa požaduje pred podpisom zmluvy predložiť verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne voči objednávateľovi za záväzky vzniknuté počas realizácie predmetu zákazky.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské námestie č.4, Košice
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom systému IS EVO. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku (IS EVO) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie (IS EVO).
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Jazyk komunikácie: štátny jazyk SR (slovenský jazyk).

Komunikácia medzi záujemcami / uchádzačmi a verejným obstarávateľom sa uskutočňuje výlučne elektronicky
prostredníctvom informačného systému pre elektronické verejného obstarávanie (IS EVO), verzia 18.0.

Uchádzač predkladá svoju ponuku elektronicky prostredníctvom informačného systému IS EVO.

V prípade, že budú uplatnené revízne postupy, záujemcovia / uchádzači zaregistrovaní v systéme EVO sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou, kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.

2. Verejné obstarávanie je realizované podľa § 66 ods. 7 písm b) zákona o VO, t.j. superreverzný postup.

3. Súťažné podklady, vysvetlenia prípadne doplnenia informácií alebo inej sprievodnej dokumentácie budú uverejnené v elektronickej podobe v systéme IS EVO a v profile verejného obstarávateľa, zriadeného Úradom pre verejné obstarávanie.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v zmysle § 57 zákona o VO resp. neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ponuky budú neprijateľné, nepridelenia finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu, ak nedôjde k uzavretiu zmluvy o NFP, nepridelenia súhlasu na podpis zmluvy, ak ponúkané ceny budú vyššie ako PHZ, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO.

5. Verejný obstarávateľ vylúči z VO uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž (v zmysle § 40 ods. 8 písm.d) zákona o VO).

Akákoľvek snaha uchádzača získať dôverné informácie, vstúpiť do nezákonných dohôd s iným hospodárskym
subjektom, neoprávnene ovplyvňovať postup VO alebo člena komisie alebo zamestnanca verejného obstarávateľa pred/počas vyhodnocovania ponúk bude viesť k vylúčeniu uchádzača.

Uchádzač je povinný riadiť sa etickým kódexom záujemcu/uchádzača tak, aby bol zachovaný verejný záujem, princípy a zásady verejného obstarávania, ochrana hospodárskej súťaže. Etický kódex sa vzťahuje aj na subdodávateľov a iné subjekty účastné v procese VO.

6. Pre uzavretie zmluvy platí ustanovenie uvedené v §11 ods.1 zákona o VO.

7. Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR.

Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

8. Nakoľko verejnému obstarávateľovi nie je umožnený prístup k údajom z IS verejnej správy podľa §1 ods.3 zákona č.177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním IS verejnej správy, uchádzač je povinný predložiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

9. Verejný obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti.

10. Ide o zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
30.12.2022