Triedený zber odpadov v obci Zatín

  Zadávateľ:
Obec Zatín
  Predpokladaná hodnota:
145.836,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
03.01.2023
  Dátum zverejnenia:
04.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Zatín
IČO: 00332151
Hlavná 241/45, 96231 Zatín
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
Telefón: +421 908934680
Email: roman.mikusinec@cvo.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Triedený zber odpadov v obci Zatín
Referenčné číslo: CVO-126-2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je dodanie techniky a zariadení na spracovanie odpadu v rámci projektu Triedený zber odpadov v obci Zatín. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.
1.Časť 1: Traktor s príslušenstvom
Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, Traktorový náves, Čelný nakladač, Štiepkovač, Traktorový nosič kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
2.Časť 2: Kontajnery
Predmetom zákazky je dodávka: Veľkokapacitný kontajner hákový, typ 1, Veľkokapacitný kontajner hákový, typ 2, Kontajner na šatstvo. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
145 836,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
16700000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka techniky to konkrétne: Traktor, Traktorový náves, Čelný nakladač, Štiepkovač, Traktorový nosič kontajnerov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
123 711,11 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kontajnery
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
44619000-2
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka: Veľkokapacitný kontajner hákový, typ 1, Veľkokapacitný kontajner hákový, typ 2, Kontajner na šatstvo. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
22 125,56 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú samostatne k časti 1, samostatne k časti 2.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 11:00
Miesto: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Obec Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Zatín
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.
18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch. Pre potreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára
dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

Uchádzači pri preukázaní splnenia podmienok účasti môžu v súlade s § 39 využiť jednotný európsky dokument alebo
čestné vyhlásenie v zmysle § 114, ods. 1. Verejný obstarávateľ uvádza, že obmedzuje informácie požadované na
podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu
otázku, s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti).

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu v zmysle Zmluvy o dielo.

Lehota na poskytnutie súčinnosti podľa § 56 ods. 8 a 9 je desať pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.01.2023