Osobné ochranné pracovné prostriedky

  Zadávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  Predpokladaná hodnota:
447.888,50 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37936859
Jesenná 14, 08005 Prešov
Kód NUTS: SK04
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr.Ivana Baňasová
Telefón: +421 517563700
Fax: +421 517563713
Email: banasova.ivana@sucpsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/8722
Hlavná adresa(URL): http://sucpsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rozpočtová organizácia vyššieho územného celku
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest II. a III. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobné ochranné pracovné prostriedky
Referenčné číslo: 54VS/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
18110000-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení:
Časť 1: Pracovné a ochranné odevy
Časť 2: Pracovná a bezpečnostná obuv
Časť 3: Ostatné pomôcky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
447 888,50 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Pracovné a ochranné odevy
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18110000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: sídla oblastí verejného obstarávateľa patriace do pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení:
Časť 1: Pracovné a ochranné odevy

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
230 020,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Pracovná a bezpečnostná obuv
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18830000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: sídla oblastí verejného obstarávateľa patriace do pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky v nasledovnom členení:

Časť 2: Pracovná a bezpečnostná obuv

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
111 366,66 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Ostatné pomôcky
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
18141000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočnenia predmetu zákazky: sídla oblastí verejného obstarávateľa patriace do pôsobnosti Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodanie tovaru s názvom: Osobné ochranné pracovné prostriedky
v nasledovnom členení:

Časť 3: Ostatné pomôcky

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
106 501,16 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
15
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Tejto súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
2.Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
2.1 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ZHS) v súlade s § 152 ZVO.
2.2 Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti osobného postavenia dokladmi v súlade s § 32 ods. 2 ZVO.
3.Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2.2 vyššie alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4.Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia
Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5.Verejný obstarávateľ informuje záujemcov, že v prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) ZVO je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), v platnom znení, a teda nevyžaduje sa, aby uchádzač so sídlom/miestom podnikania v SR preukazoval splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZVO. K iným dokladom preukazujúcim splnenie podmienok účasti osobného postavenia nemá verejný obstarávateľ prístup z Informačného systému verejnej správy podľa zákona proti byrokracii, a teda požaduje ich predloženie od uchádzača.
6.Hospodársky subjekt so sídlom/miestom podnikania v SR, a ktorého údaje sú vedené v IS verejnej správy SR,
poskytne verejnému obstarávateľovi za účelom získania výpisu z registra trestov jeho štatutárneho orgánu, člena
štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu, ktorý je občanom SR, nasledovné údaje: krstné meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
7.Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú uvedené v § 32 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 10:00
Miesto: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej on-line sprístupnenie.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pod otváraním ponúk sa pri elektronicky predloženej ponuke rozumie jej on-line sprístupnenie.
Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2022