Nákup potravín pre NsP v Bojniciach na rok 2023

  Zadávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
  Predpokladaná hodnota:
557.609,56 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 08:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Vnútroštátne identifikačné číslo: 17335795
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Beslerová
Telefón: +421 905642149
Fax: +421 465430619
Email: obsk@obsk.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2154
Hlavná adresa(URL): http://www.hospital-bojnice.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
podľa § 7 ods.1 písm. d)
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup potravín pre NsP v Bojniciach na rok 2023
Referenčné číslo: NDL/2022/BOJ/3
II.1.2) Hlavný kód CPV
15000000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 6 častí.
Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky
Časť 2 Mäso a mäsové výrobky
Časť 3 Základné potraviny
Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky
Časť 5 Mrazené mäso a mrazené výrobky
Časť 6 Bezlepkové potraviny
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
557 609,56 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 6
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15500000-3
15510000-6
15530000-2
15540000-5
15550000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mliečnych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru vmieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: mlieko čerstvé a trvanlivé, smotana, maslo, rôzne druhy jogurtov, kyslomliečnych výrobkov, tvaroh, syry, smotanové a syrové nátierky, rastlinné maslo, bryndza, majonéza, tatárska omáčka, margarín, droždie .
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v časti B1 Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
115 841,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Časť 2 Mäso a mäsové výrobky
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15100000-9
15110000-2
15112000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bravčového a hovädzieho mäsa, vrátane služieb spojených s ich dodávkou namiesto dodania, v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi.
Hovädzie mäso (rôzne druhy mäsa, vrátane vnútornosti) , bravčové mäso (rôzne druhy mäsa, vrátane vnútornosti),teľacie mäso (rôzne druhy); mäsové výrobky ako salámy, šunky, klobásy, slanina, oškvarky, tlačenka, párky údené výrobky.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach. Pôvod tovaru, ktorý je predmetom dodávky musí byť preukázateľne od výrobcu alebo dodávateľa, ktorému bolo pridelené veterinárne kontrolné číslo (úradné schvaľovacie číslo) o schválení prevádzky výrobcu resp. spracovateľa.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
107 527,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Časť 3 Základné potraviny
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15800000-6
15330000-0
15400000-2
15600000-4
15820000-2
15240000-2
15830000-5
15840000-8
15890000-3
03212210-5
03142500-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych potravinárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: sterilizovanú zeleninu a ovocie, džemy, rôzne druhy konzerv, paštéty, sypké potraviny do kuchyne, cukrovinky, kakao, med, mak. orechy, pochutiny, strukoviny, cestoviny, čaj, káva, ochucovadlá, koreniny, vajcia .
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
157 096,15 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 4
II.2.1) Názov
Časť 4 Chlieb a pekárske výrobky
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15810000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup rôznych pekárskych výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v
mieste dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä:
rôzne druhy chleby, pečivá, sendviče, vianočku sladké koláča a zákusky.

Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
64 095,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 5
II.2.1) Názov
Časť 5 Mrazené mäso a mrazené výrobky
Časť č.: 5
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15896000-5
15220000-6
15331170-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup mrazených výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste
dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä: rôzne
druhy mrazenej hydiny, mrazené ryby, mrazená zeleniny - rôzne druhy , polotovary jedál, hotové jedlá.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
105 253,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 6
II.2.1) Názov
Časť 6 Bezlepkové potraviny
Časť č.: 6
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
15880000-0
15882000-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice, SLOVENSKO
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup bezlepkových výrobkov, dodanie tovaru do miesta dodania a vyloženie tovaru v mieste
dodania v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi. Predmet zákazky predstavuje najmä:
bezlepkový chlieb - rôzne druhy, bezlepkové cestoviny, paštéty a iné výrobky.
Celkové množstvá jednotlivých druhov tovarov sú uvedené ako predpokladané. Verejný obstarávateľ konkrétne množstvá tovaru v závislosti od počtu stravníkov bližšie špecifikuje v jednotlivých objednávkach.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
7 796,79 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní"). Ich splnenie môže uchádzač preukázať jedným z nasledovných spôsobov:
1.1 predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní
1.2 v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
1.3 v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED)
V prípade, že sa verejného obstarávania zúčastní skupina dodávateľov, požaduje sa preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa zákona, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom
Verejný obstarávateľ v súlade s § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní informuje uchádzačov, že z dôvodu že nemá oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejné správy uchádzači doklady je potrebné predložiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Plnenie jednotlivých čiastkových dodávok tovaru je požadovaný nasledovne:
Časť 1 Mlieko a mliečne výrobky denne vrátane soboty (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) do 6:00 hod
Časť 2 Mäso a mäsové výrobky tri krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 7:00 do 8:00 hod
Časť 3 Základné potraviny tri krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 7,00 hod. do 10,00 hod
Časť 4 Chlieb a pekárenské výrobky denne ( vrátane dní pracovného pokoja) okrem štátnych sviatkov od 5,00 hod. do 6,00 hod.
Časť 5 Mrazené mäso a mrazené výrobky tri krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 6,00 hod. do 9,00 hod
Časť 6 Bezlepkové potraviny dva krát týždenne (podľa dohody so zástupcom objednávateľa) od 6,00 hod. do 9,00 hod
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
Miesto: Otváranie sa uskutoční v Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom V Bojniciach a to online sprístupnením ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia / otvárania ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36156summary, totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. K súťažným podkladom je umožnený neobmedzený a plný priamy prístup elektronickými prostriedkami
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE na adrese https://josephine.proebiz.com.
2. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, s výnimkou prípadov, kedy to výslovne vylučuje zákon.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávanie prostredníctvom v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo ZAUJÍMA MA TO.
4. Verejný obstarávateľ požaduje osobitné podmienky plnenia rámcovej dohody (sociálny aspekt) nasledovnom rozsahu: Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi hodnotu záväzku bezodplatného poskytnutia nepredaných potravín vhodných pre ďalšiu ľudskú konzumáciu s následnou distribúciou odkázaným osobám, v nominálnej hodnote minimálne 100,- eur, ktorú poskytne potravinovej banke, alebo inej organizácii registrovanej ako výdajňa potravín podľa osobitného predpisu (ďalej v texte organizácia), počas účinnosti rámcovej dohody, ktorá má byť výsledkom tohto verejného obstarávania. Dôvodom uplatnenia uvedenej požiadavky je záujem verejného obstarávateľa vytvoriť podmienky a prispieť k motivácii podnikateľských subjektov podporovať a poskytovať pomoc sociálne slabším a zároveň nepriamo napomáha predchádzať plytvaniu potravinami, ktoré môžu pomôcť ľuďom v núdzi.
Vzhľadom na podmienky plnenia rámcovej dohody a rozdelenia zákazky na časti sa jedná o obstarávanie zamerané na sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2022