Nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu

  Zadávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
  Predpokladaná hodnota:
464.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36038351
Námestie SNP 8, 97566 Banská Bystrica
Kód NUTS: SK032
Slovensko
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905444577
Email: bohuslav.chudik@lesy.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3951
Hlavná adresa(URL): www.lesy.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu
Referenčné číslo: 09/NLZ/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
38410000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu v maximálnom počte 110 kusov. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie konpatibility prenosu dát z priemerky do informačného systému Podrobné sledovanie pohybov dreva (ďalej len PSPD), ktorý v súčasnosti verejný obstarávateľ využíva a vlastní, nakoľko predmet zákazky sa bude využívať pre zber týchto údajov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
464 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
38410000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odbor informačných a komunikačných technológií, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je nákup elektronických registračných priemeriek pre meranie objemu stromov na stojato vrátane softvérového vybavenia a GPS modulu v maximálnom počte 110 kusov, s nasledovnou technickou špecifikáciou:
a) Elektronické posuvné meradlo s rozsahom merania priemeru: min. 0 - 700 mm a max. 0 - 900 mm
b) Určenie na prácu v exteriéri, v min. rozsahu teplôt od - 20 °C do + 60 °C
c) Odolnosť: min. IP 67
d) Umiestnenie klávesov enter a smerový pohyb v menu fyzicky na zariadení (odôvodnenie: pre jednoduchú obsluhu v zimných podmienkach a v rukaviciach)
e) Interná pamäť: min. 1 GB Flash File System non-volatile high security.
f) Operačná pamäť: min. 1 Mb high-speed RAM
g) Napájanie: nabíjateľný akumulátor Li-ion s výdržou pre rutinnú prevádzku 8 hodín pri teplote 10°C
h) Konektivita: min. USB-interface charge / USB 2.0 MSD / Bluetooth (SPP, OPP) / IR, External serial port via adapter / USB (CDC) via adapter
i) Modul GPS s prenosom nameraných súradníc ku každému jednotlivému meraniu
j) Lokalizácia softvéru a návodu na obsluhu: slovenský jazyk, príp. český jazyk

Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie kompatibility prenosu dát z priemerky do informačného systému Podrobné sledovanie pohybov dreva (ďalej len PSPD), ktorý v súčasnosti verejný obstarávateľ využíva a vlastní, nakoľko predmet zákazky sa bude využívať pre zber týchto údajov.

Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Upozornenie:
V prípade, že v predložených súťažných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v zmysle ZVO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
464 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Áno
Popis obnovy: V prípade, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky v súlade s § 57 zákona o verejnom obstarávaní, bude sa postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení.
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienka účasti
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace. Fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitých predpisov. Právnická osoba predloží výpisy z registra trestov právnických osôb, výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa.
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a všetkých zdravotných poisťovní nie staršie ako tri mesiace.
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace.
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
PREUKÁZANIE: Uchádzač predloží čestné vyhlásenie.

Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom.

Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. b) a písm. c) ZVO, ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.

Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f) ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z IS VS.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: - Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 (Technická alebo odborná spôsobilosť) ZVO musí uchádzač preukázať:

a) § 34 ods. 1 písm. m) - predložením potvrdenia alebo certifikátu, príp. iného dokladu (v slovenskom alebo v českom jazyku) potvrdzujúceho skutočnosť, že je oprávnený predávať/dodávať tieto tovary na území EÚ

b) § 34 ods. 1 písm. m) - predložením prospektového materiálu ponúkaných zariadení, pre každé požadované zariadenie samostatne, v slovenskom alebo českom jazyku alebo iný doklad obsahujúci identifikáciu technických parametrov tohto zariadenia. Z predloženého materiálu musí byť zrejmý podrobný technický opis s údajmi deklarujúcimi požadované min. technické parametre a vlastnosti, s uvedením jeho obchodného názvu a typového označenia, ktorým uchádzač preukáže splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu 12 mesiacov.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 09:30
Miesto: Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie v zmysle ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude IS JOSEPHINE logovať a budú súčasťou protokolov v danom verejnom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške: 5.000,00 EUR
Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SK96 0200 0000 0013 5641 9253, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: Zabezpeka VO priemerky.
Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok
účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

7) 31.2Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr 11-ty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

8) Uchádzač NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2022