Elektrická energia a zemný plyn na rok 2023 s opciou na roky 2024, 2025 a 2026

  Zadávateľ:
Krajský súd v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
3.254.087,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
03.02.2023 12:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
29.12.2022
  Dátum zverejnenia:
04.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Krajský súd v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00215759
Záhradnícka 10, 81366 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_101

Okresný súd Bratislava I
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00039471
Záhradnícka 10 , , 81244 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_102
Okresný súd Bratislava II
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00039489
Drieňová 5 , 82702 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_103
Okresný súd Bratislava III
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00039501
Námestie Biely kríž 7 , 83607 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_104
Okresný súd Bratislava IV
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00039535
Saratovská 1/A , 84454 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_105
Okresný súd Bratislava V
Vnútroštátne identifikačné číslo: 05101570
Prokofievova 6-12 , 85238 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_106
Okresný súd Malacky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42128226
Mierové námestie 10 , 90119 Malacky
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/detail/sud/107
Okresný súd Pezinok
Vnútroštátne identifikačné číslo: 42128234
M. R. Štefánika 40, , 90201 Pezinok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_108
Špecializovaný trestný súd
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30796130
Suvorovova 5/A, , 90201 Pezinok
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 82102 Bratislava
Telefón: +421 903400529
Email: gajdosova@elconsulting.sk
Hlavná adresa(URL): https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/reg-detail/sud/sud_170
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Justícia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Elektrická energia a zemný plyn na rok 2023 s opciou na roky 2024, 2025 a 2026
Referenčné číslo: 2022/1/KS/OS
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto (ďalej len OM) verejného obstarávateľa, so zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elektriny a zemného plynu. Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na predpokladané obdobie od 00.00 hod. dňa 01.03.2023 do 24.00 hod. dňa 31.12.2023 s opciou od 00.00 hod. dňa 01.01.2024 do 24.00 hod. dňa 31.12.2026, avšak s postupným pristupovaním jednotlivých verejných obstarávateľov v závislosti od ukončenia ich predchádzajúcich zmluvných vzťahov podľa Prílohy č.2 k súťažným podkladom. Zámerom verejného obstarávateľa je dosiahnuť zmluvný vzťah od roku 2023 do roku 2026 s tým, že v roku 2023 začne zmluvný vzťah v mesiaci, kedy bude ukončené verejné obstarávanie, čo sa predpokladá najskôr od 1.3.2023. V nadväznosti na princíp efektívnosti a hospodárnosti má verejný
obstarávateľ zámer dosiahnuť na zmluvné a opčné obdobie čo najlepšie ceny.
Pre aktuálnu sťaženú predvídateľnosť cenového vývoja komoditných zložiek pri energii aj plyne, prípadne regulovaných
zložiek ceny a tiež pre zohľadnenie možného vplyvu implementácie súdnej mapy, verejný obstarávateľ zvolil v súlade so zásadou opatrnosti taký postup, aby si vytvoril legitímny rámec pre posúdenie situácie na komoditnom trhu vo vzťahu k prípadnej aplikácii iných cenových konštrukcií na dlhšie časové obdobie a pre posúdenie aplikovateľnosti zmluvného vzťahu po implementácii súdnej mapy a vytvoril si zmluvný rámec na zmenu rámcovej dohody bez nového verejného obstarávania, ktorý bude zodpovedať zmenám po aplikácii súdnej mapy.
Podrobnosti sú uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 254 087,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Dodávka elektrickej energie so zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elektriny
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65310000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekty jednotlivých súdov podľa Prílohy č. 1 k týmto súťažným podkladom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto (ďalej len OM) verejného obstarávateľa, so zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou zemného plynu. Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na predpokladané obdobie od 00.00 hod. dňa 01.03.2023 do 24.00 hod. dňa 31.12.2023 s opciou od 00.00 hod. dňa 01.01.2024 do 24.00 hod. dňa 31.12.2026, avšak s postupným pristupovaním jednotlivých verejných obstarávateľov v závislosti od ukončenia ich predchádzajúcich zmluvných vzťahov podľa Prílohy č.2 k súťažným podkladom. Zámerom verejného obstarávateľa je dosiahnuť zmluvný vzťah od roku 2023 do roku 2026 s tým, že v roku 2023 začne zmluvný vzťah v mesiaci, kedy bude ukončené verejné
obstarávanie, čo sa predpokladá najskôr od 1.3.2023. V nadväznosti na princíp efektívnosti a hospodárnosti má verejný
obstarávateľ zámer dosiahnuť na zmluvné a opčné obdobie čo najlepšie ceny.
Pre aktuálnu sťaženú predvídateľnosť cenového vývoja komoditných zložiek pri energii, prípadne regulovaných
zložiek ceny a tiež pre zohľadnenie možného vplyvu implementácie súdnej mapy, verejný obstarávateľ zvolil v súlade so zásadou opatrnosti taký postup, aby si vytvoril legitímny rámec pre posúdenie situácie na komoditnom trhu vo vzťahu k prípadnej aplikácii iných cenových konštrukcií na dlhšie časové obdobie a pre posúdenie aplikovateľnosti zmluvného vzťahu po implementácii súdnej mapy a vytvoril si zmluvný rámec na zmenu rámcovej dohody bez nového verejného obstarávania, ktorý bude zodpovedať zmenám po aplikácii súdnej mapy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 281 882,77 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.03.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: verejný obstarávateľ rozhodne pred ukončením roku 2023 o pokračovaní v zmluvnom vzťahu podľa rámcovej dohody na roky 2024, 2025 a 2026 uplatnením opcie alebo v nadväznosti na vznik okolností, pre ktoré nebude efektívne a účelné pokračovať v Rámcovej dohode pristúpi k novému verejnému obstarávaniu
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Dodávka zemného plynu so zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou plynu
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65210000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Objekty jednotlivých súdov podľa Prílohy č. 1 k týmto súťažným podkladom
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržiavaní súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej republiky, technických podmienok a noriem a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) pre zmluvné obdobie za každé odberné miesto (ďalej len OM) verejného obstarávateľa, so zabezpečením distribúcie a požadovaných služieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou zemného plynu. Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na predpokladané obdobie od 00.00 hod. dňa 01.03.2023 do 24.00 hod. dňa 31.12.2023 s opciou od 00.00 hod. dňa 01.01.2024 do 24.00 hod. dňa 31.12.2026, avšak s postupným pristupovaním jednotlivých verejných obstarávateľov v závislosti od ukončenia ich predchádzajúcich zmluvných vzťahov podľa Prílohy č.2 k súťažným podkladom. Zámerom verejného obstarávateľa je dosiahnuť zmluvný vzťah od roku 2023 do roku 2026 s tým, že v roku 2023 začne zmluvný vzťah v mesiaci, kedy bude ukončené verejné
obstarávanie, čo sa predpokladá najskôr od 1.3.2023. V nadväznosti na princíp efektívnosti a hospodárnosti má verejný
obstarávateľ zámer dosiahnuť na zmluvné a opčné obdobie čo najlepšie ceny.
Pre aktuálnu sťaženú predvídateľnosť cenového vývoja komoditných zložiek pri plyne, prípadne regulovaných
zložiek ceny a tiež pre zohľadnenie možného vplyvu implementácie súdnej mapy, verejný obstarávateľ zvolil v súlade so zásadou opatrnosti taký postup, aby si vytvoril legitímny rámec pre posúdenie situácie na komoditnom trhu vo vzťahu k prípadnej aplikácii iných cenových konštrukcií na dlhšie časové obdobie a pre posúdenie aplikovateľnosti zmluvného vzťahu po implementácii súdnej mapy a vytvoril si zmluvný rámec na zmenu rámcovej dohody bez nového verejného obstarávania, ktorý bude zodpovedať zmenám po aplikácii súdnej mapy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
972 204,23 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.03.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2026
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: verejný obstarávateľ rozhodne pred ukončením roku 2023 o pokračovaní v zmluvnom vzťahu podľa rámcovej dohody na roky 2024, 2025 a 2026 uplatnením opcie alebo v nadväznosti na vznik okolností, pre ktoré nebude efektívne a účelné pokračovať v Rámcovej dohode pristúpi k novému verejnému obstarávaniu
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO sa v súlade s § 32 ods. 2 ZVO preukazuje:
1.1.doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
1.2.doloženým potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
1.3.doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
1.4.doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
1.5.doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky,
1.6.doloženým čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
1.7.Z vyššie uvedených dokladov uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej
republike predkladá čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, ktoré nie je možné získať z informačných systémov verejnej správy.
1.8.Ak uchádzač nepredloží doklad podľa bodu 1.1., je povinný na účely preukázania podmienky podľa tohto bodu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa Prílohy č.9 k týmto SP. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov je verejný obstarávateľ bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
1.9.Uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky predkladá všetky vyššie uvedené doklady.
1.10.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
1.11.Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
1.12.Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ZVO nie je povinný vo
verejnom obstarávaní predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 2, ods. 4 a ods. 5 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom alebo záujemcom. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise § 152 ods. 3 ZVO.
1.13.V záujme aktualizácie údajov v súlade s § 32 ods. 1 ZVO v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady ak nastala zmena údajov zapísaných v ZHS.
1.14 Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a odbornej, technickej spôsobilosti môžu byť podľa § 39 ZVO predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (viď Príloha č. 5 k SP).
1.15.Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: nevyžaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky: neuplatňuje sa
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 03.02.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 03.02.2023 13:00
Miesto: otváranie ponúk sa uskutoční na kontaktnej adrese: E&L Consulting, s.r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava,
zasadačka 1.poschodie
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude realizované elektronicky "ON-LINE"
funkcionalitou EP EVO ver. 18. Viď Príručka k funkcionalite On-line sprístupnenie ponúk na https://www.uvo.gov.sk/viaco-
is-evo/prirucky-5f7.html . Ponuky budú sprístupnené funkcionalitou EP EVO ver. 18 "On- line".
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejný obstarávateľ (VOb) podľa § 41 ods. 1 písm. a) b) ZVO vyžaduje, aby uchádzači predložili údaje o
subdodávateľoch a aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO. Prípadné zadanie podielu
zákazky subdodávateľom bude podľa § 41 ZVO upravené v rámcovej dohode (RD).
2.VOb vyžaduje, aby úspešný uchádzač predložil pred podpisom RD informácie aj o ďalších subdodávateľoch v zmysle znenia § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 z.č. 315/2016 Z. z. Podrobnejšie informácie sú v SP.
3. RD nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť po splnení odkladacích podmienok uvedených v SP a v RD.
4.RD bude podpísaná s úspeš. uchádzačom len za predpokladu splnenia požiadaviek z.č. 315/2016 Z.z. (zápis v RPVS)
5.VO bude realizované v súlade s § 13 v spojení s § 20 ZVO prostredníctvom funkcionality EP EVO ver. 18, vrátane
komunikácie, predkladania a vyhodnocovania ponúk. Záujemca/uchádzač postupuje podľa pokynov uvedených v SP a na web stránke ÚVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.htmll. Prístup k zákazke v systéme EVO získa záujemca registráciou do EP EVO ak tak už neurobil skôr. Priamy a neobmedzený prístup k SP získa uchádzač na profile VOb. Vysvetľovanie SP sa bude realizovať prostredníctvom funkcionality EP EVO. Pre účely komunikácie a výmeny informácií vo verejnom obstarávaní sa za moment doručenia dôležitých písomností medzi VOb a záujemcom/uchádzačom, najmä písomností, s doručením ktorých ZVO spája plynutie lehôt, považuje deň odoslania takejto písomnosti funkcionalitou IS EVO.
6. Platba bude realizovaná mesačne na základe faktúry podľa skutočného objemu spotrebovanej elektrickej energie a plynu samostatne podľa jednotlivých odberných miest alebo formou mesačných faktúr za opakované plnenia s ročným vyúčtovaním podľa ročného odpočtu spotreby elektriny a plynu samostatne podľa jednotlivých odberných miest, a to podľa toho ako sa každý z verejných obstarávateľov rozhodne a ustanoví v realizačnej zmluve alebo objednávke.
7. VOb je oprávnený uplatniť opciu vždy za každý kalendárny rok samostatne.
8.Ostatné informácie sú v SP.
9.Predmetné VO nie je zelené, sociálne, inovatívne.
10. Zámerom VOb je dosiahnuť zmluvný vzťah od roku 2023 do roku 2026 s tým, že v roku 2023 začne zmluvný vzťah v mesiaci, kedy bude ukončené verejné obstarávanie, čo sa predpokladá najskôr od 1.3.2023. V nadväznosti na princíp efektívnosti a hospodárnosti má verejný obstarávateľ zámer dosiahnuť na zmluvné a opčné obdobie čo najlepšie ceny.
11. Pre aktuálnu sťaženú predvídateľnosť cenového vývoja komoditných zložiek pri energii aj plyne, prípadne
regulovaných zložiek ceny a tiež pre zohľadnenie možného vplyvu implementácie súdnej mapy, verejný obstarávateľ
zvolil v súlade so zásadou opatrnosti taký postup, aby si vytvoril legitímny rámec pre posúdenie situácie na komoditnom trhu vo vzťahu k prípadnej aplikácii iných cenových konštrukcií na dlhšie časové obdobie a pre posúdenie aplikovateľnosti zmluvného vzťahu po implementácii súdnej mapy a vytvoril si zmluvný rámec na zmenu rámcovej dohody bez nového verejného obstarávania, ktorý bude zodpovedať zmenám po aplikácii súdnej mapy.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
29.12.2022