Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča

  Zadávateľ:
Mesto Levoča
  Predpokladaná hodnota:
285.730,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
28.12.2022
  Dátum zverejnenia:
03.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Levoča
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00329321
Nám. Majstra Pavla 4, 05401 Levoča
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Annamária Lukáčová
Telefón: +421 904090344
Email: scholarisvo@skolam.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6112
Hlavná adresa(URL): https://www.levoca.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča
II.1.2) Hlavný kód CPV
72330000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je prostredníctvom odborných služieb implementovať projekt Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča do informačného systému verejného obstarávateľa a to úpravou existujúcich služieb, dodaním nových požadovaných služieb, dodaním požadovaných interných integrácií a funkcionalít na existujúce systémy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
285 730,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212000-4
72600000-6
72600000-6
72250000-2
72212732-9
72260000-5
72260000-5
72263000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK04
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Levoča
II.2.4) Opis obstarávania:
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
285 730,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
8
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: 311071CDM6 - Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča, OPII-2021/7/14-DOP - Malé zlepšenia eGov služieb, Zmluva o poskytnutí NFP č. 4099/2022
II.2.14) Doplňujúce informácie:
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému - Viď bližšie B.2 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY - článok 3 Zmluvy o dielo
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: (1) §32ods.1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (ďalej OP):
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri VO a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov 46b) v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov46c) v
SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo VO potvrdený konečným rozhodnutím v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

(2) §32ods.2)Ak v ods. 3 nie je ustanovené inak, uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podm. účasti podľa
odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mes.,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mes.,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mes.,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm.f) doloženým čestným vyhlásením.

§32ods.3) Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa ods. 2, nakoľko VO je oprávnený použiť údaje z inf.
systémov verejnej správy (oversi.gov.sk). Z uvedeného dôvodu uchádzač (so sídlom na území SR) nie je povinný
predložiť nasledovné doklady:
písm. a) výpis z registra trestov FO/PO - ak uchádzač nepredloží výpis z RT FO/PO, je povinný poskytnúť VO údaje
potrebné na vyžiadanie výpisu z RT FO/PO - viď vzor súhlasu;
písm. b) zák.- t.j. potvrdenie ZP a SP;
písm. c) zák.- t.j. potvrdenie miestne prísluš. DÚ a miestne prísluš. CÚ;
písm. e) zák.- t.j. výpis z OR alebo výpis zo ŽR.

- § 152 zák. - uchádzač môže preukázať splnenie podm. účasti OP podľa 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zápisom do zoznamu hosp. subjektov.
- § 39 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom JED-om.
- § 114 ods. 1 zák. - uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podm. účasti čestným
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podm. účasti určené VO a poskytne VO na požiadanie doklady, ktoré
čestným vyhlásením nahradil.
- Podm. účasti na OP sú upravené v § 32 zákona o VO.

Viď bližšie súťažné podklady, časť A.2
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Dodatočné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v Súťažných podkladoch. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom sw PROEBIZ.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 11:30
Miesto: Otváranie ponúk je neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
A. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 12.000,00 Eur. Viď bližšie bod 15. súťažných podkladov.
B. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač je povinný predložiť ponuku na celý predmet zákazky a oceniť všetky položky v plnom rozsahu. Viď bližšie bod 3. súťažných podkladov.
C. V zmysle § 20 zákona o VO komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE s výnimkou prípadov, keď to výslovne vylučuje zákon o verejnom obstarávaní. Systém JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér na elektronizáciu zadávania verejných zákaziek a nachádza sa na doméne https://josephine.proebiz.com.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2022