Dodanie technologickej časti pre Kompostáreň v Obci Dobrohošť

  Zadávateľ:
Obec Dobrohošť
  Predpokladaná hodnota:
332.263,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 11:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
28.12.2022
  Dátum zverejnenia:
03.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dobrohošť
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00305359
Dobrohošť 99, 93031 Dobrohošť
Kód NUTS: SK021
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martin Timcsák
Telefón: +421 259308086
Email: prma@prma.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://dobrohost.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodanie technologickej časti pre Kompostáreň v Obci Dobrohošť
Referenčné číslo: PRMA 12.1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
16700000-2
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Traktor s príslušenstvom, Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený), Oceľová mostová váha, Nádoba na BIO odpad.
Podrobný popis v súťažných podkladoch
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
332 263,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 4
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Traktor s príslušenstvom
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34330000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
Jeden traktor, jeden trojstranný sklápač, jeden traktorový čelný nakladač, jeden štiepkovač, jeden mulčovač, jeden
prekopávač kompostu. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
189 983,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Časť: 2
II.2.1) Názov
Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34144710-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks Kolesový čelný nakladač (šmykom riadený), podrobný opis v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
84 130,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Časť: 3
II.2.1) Názov
Oceľová mostová váha
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42923000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks Oceľová mostová váha, bližší popis v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
30 950,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
Časť: 4
II.2.1) Názov
Nádoba na BIO odpad
Časť č.: 4
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34928480-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Obec Dobrohošť, Dobrohošť č. 99, 930 31 Dobrohošť, Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania:
1 ks Nádoby na BIO odpad, bližší popis v súťažných podkladoch
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
27 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPKZP-PO1-SC111-2019-56
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

2. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa ods.1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.

Uchádzač nepredkladá doklady podľa písm. b) až e). Ak uchádzač nepredloží doklad podľa písm. a) tohto bodu je
povinný na účely preukázania podmienky podľa písm. a) bodu poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia si overí zapísanie uchádzača v zozname hospodárskych subjektov podľa ust. § 152 zákona, ak uchádzač nepredložil doklady podľa ust. § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa ust. § 152 ods. 3 zákona.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.02.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 02.02.2023 13:00
Miesto: PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o., Laurinská 3, 811 01 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie
ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
určeným spôsobom komunikácie, a to v súlade s § 52 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Všetka komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami alebo uchádzačmi sa realizuje výhradne elektronicky prostredníctvom modernizovanej verzie informačného
systému EVO Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len "systém EVO") s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém
EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html.
2. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti,
môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom funkcionality systému EVO. Na
vysvetľovanie ponúk sa použije § 48 zákona o verejnom obstarávaní.
3. Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom systému EVO.
4. Táto verejná súťaž bude prebiehať v súlade s ustanoveniami podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk
5. Verejný obstarávateľ vyžaduje zábezpeku. Podrobnosti budú uvedené v súťažných podkladoch
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
28.12.2022