Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Divinka

  Zadávateľ:
Obec Divinka
  Predpokladaná hodnota:
423.207,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2023 08:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Divinka
IČO: 00321222
Divinka 142, 01331 Divinka
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Kubala
Telefón: +421 911311929
Fax: +421 415006773
Email: info@jktina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.evoservis.sk/jktina/
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
§ 7 ods. 1 písm. b) ZVO
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Divinka
Referenčné číslo: 11/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214100-1
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, prác na prístavbe materskej školy v obci Divina, ktoré bude pozostávať z vytvorenia nových priestoroch jedálne resp. zväčšenie jestvujúcich priestorov jedálne o ďalšiu miestnosť, spoločenskej miestnosti, príručných skladov, sociálnych a hygienických priestorov a stavebných úprav na jestvujúcich priestorov materskej školy.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
423 207,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Obec Divinka, parcela 200/1, 200/2, k. ú. Divinka katastrálneho územie Divinka.
II.2.4) Opis obstarávania
Povaha a množstvo prác je definované projektovou dokumentáciou, zadaním - výkaz výmer a SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
423 207,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 8
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Výzva IROP-PO2-SC221-2021-67
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ stanovil podmienky účasti osobného postavenia v zmysle ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO).
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia sa postupuje podľa ustanovenia § 32 ods. 2 ZVO.
Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto podmienok preukázať podľa § 32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Týmto nie je dotknutá možnosť uchádzača preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov alebo zápisom do iného obdobného zoznamu iného členského štátu EÚ v rozsahu podľa ZVO.
Doklady na preukázanie splnenie podmienok účasti osobného postavenia budú predložené ako kópie originálov alebo úradne osvedčenej kópie.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ určil podmienky účasti osobného postavenia podľa § 112 ods. 5 písm. a) a b) ZVO. Podľa ustanovenia § 112 ods. 6 ZVO - Pri preukazovaní splnenia určených podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia, sa postupuje podľa § 32 ods. 2 až 7 ZVO.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 112 ods. 5 písm. b) ZVO verejný obstarávateľ môže vyžadovať podmienky podľa § 33 až 36 ZVO.
Verejný obstarávateľ vyžaduje podmienky účasti
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miesta lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných práca zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či je uchádzač spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky. Vzhľadom ku komplexnému charakteru zákazky je potrebné, aby uchádzač preukázal dostatočné skúsenosti s plnením predmetu zákazky podobného alebo rovnakého charakteru.
2.Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených naplnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti: Verejný obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky, s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a schopní uskutočniť stavebné práce v požadovanom rozsahu pričom verejnoprávnu ochranu - kvalitu stavby garantuje odborne spôsobila osoba v pozícií stavbyvedúci.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1 - Podľa bodu 1 - § 34 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky (pozemná stavba) a potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác: uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác v min. objeme 400.000,00 Eur bez DPH súhrnne za všetky požadované roky a všetky zákazky uvedené v zozname, predloženom uchádzačom, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.
V prípade, že v rámci realizácie zákazky boli realizované aj iné stavebné práce ako stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet tejto zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky.
K bodu 2 - Podľa bodu 2 - § 34 ods. 1 písm. g) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi stavbyvedúceho pre pozemné stavby: uchádzač musí disponovať minimálne 1 osobou v pozícii stavbyvedúceho, ktorý musí spĺňať a preukázať:
a) minimálne 5 rokov odbornej praxe v pozícii stavbyvedúceho na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemná stavba) - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého bude požadovaná prax jasne identifikovateľná;
b) praktické skúsenosti v oblasti riadenia stavieb ako stavbyvedúci na stavbách rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky (pozemná stavba), a to v kumulatívnej hodnote týchto stavieb 400.000,00 Eur bez DPH - uchádzač preukáže prostredníctvom životopisu stavbyvedúceho, z ktorého budú požadované skúsenosti v požadovanej hodnote jasne identifikovateľné (napr. uvedením projektov, roly na projektoch - finančnej hodnoty projektov a pod.);
c) doklad o odbornej spôsobilosti: Osvedčenie SKSI v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch znení neskorších predpisov s odborným zameraním k predmetu zákazky pozemné stavby alebo ekvivalent dokladu.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti: technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti bežné kópie originálov alebo úradne osvedčených kópií týchto dokladov.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadní referencie uchádzača vedené v registri referencií, ktorého správu vykonáva Úrad pre verejné obstarávanie, ak takéto referencie sa za uchádzača nachádzajú v registri referencií.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní: technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť predloží skupina spoločne.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona o VO.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.05.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2023 08:15
Miesto: Obecný úrad Divinka, zasadačka.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložili ponuku účasť na otváraní (sprístupnení) elektronicky podaných ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Informácie k získaniu zadávacej dokumentácií sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5411 . Súťažné podklady, informatívny dokument a prílohy potrebné na vypracovanie ponuky sa nachádzajú bezodplatne, neobmedzene, s priamym prístupom v elektronickom prostriedku EVOSERVIS (ďalej len EP EVOSERVIS) na webovej adrese www.evoservis.sk/jktina/ .
2. EP EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifikácie a autentifikácie pristupujúcej osoby (menom a heslom). EP EVOSERVIS na účely identifikácie a autentifikácie umožňuje aj použitie nástrojov podľa § 14 ods. 2 písm. a) - občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostným osobným kódom (elektronická identifikačná karta - EID).
3. Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania sa bude uskutočňovať podľa § 20 ods. 1 zákona o VO písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v slovenskom jazyku. Umožňuje sa komunikácia a výmena informácií aj v českom jazyku.
4. Elektronický prostriedok na komunikáciu, výmenu informácií vrátane doručovania v procese verejného obstarávania je určený EP EVOSERVIS.
5. Komunikácia, výmena informácií vrátane doručovania medzi verejným obstarávateľom a hospodárskym subjektom bude prebiehať výhradne prostredníctvom komunikačného rozhrania EP EVOSERVIS.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2022