Predĺženie pešej zóny I. Etapa

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
270.162,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
30.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Pindeš
Telefón: +421 908734304
Email: pindes@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.nitra.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Predĺženie pešej zóny I. Etapa
Referenčné číslo: 8/2022/DPI
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233253-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Zhotovenie diela Predĺženie pešej zóny 1. etapa
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
270 162,10 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
77211600-8
34993000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Nitra, Štefánikova trieda, p.č. 1413/1,
II.2.4) Opis obstarávania
Predĺženie pešej zóny 1. etapa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je prílohou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
270 162,10 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 2
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZOVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZOVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného
členského štátu).
V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov sa použije § 37 ZVO primerane.
V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať doklady v
zmysle § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c) a písm. e) ZOVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
Na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO, nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO len vtedy, ak
dotknuté fyzické osoby, člen/ovia štatutárneho orgánu / člen/ovia dozorného orgánu alebo prokurista/i uchádzača/ov
je/sú občanom/mi Slovenskej republiky, a právnická osoba má sídlo v Slovenskej republike a uchádzač zároveň za tieto
dotknuté osoby poskytol verejnému obstarávateľovi úplné a správne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač preukazuje podmienku účasti
nasledovne:
1. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34
ods. 1 písm. b) ZVO:
Uchádzač preukáže úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, z toho aspoň 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru v minimálnej hodnote 270 000,00 EUR (bez DPH). Uvedenú požiadavku
technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii, alebo potvrdení objednávateľa (odberateľa). Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle ZVO.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie kladenie dlažieb - chodníky, verejné priestranstvá a pod. Úspešnou realizáciou sa rozumie odovzdanie diela do užívania odberateľovi
(investorovi, objednávateľovi stavebných prác) a prebratie diela odberateľom (objednávateľom / investorom).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač môže sledovať otváranie ponúk aj prostredníctvom osobitnej funkcionality systému Josephine - online
otváranie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky, ocenený podľa
realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s
DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za zákazku: V
prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na
prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho
uchádzača, ktorý predložil svoju ponuku z časového hľadiska ako prvý.
2. V zmysle § 112 ods. 6 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac
informácií je v súťažných podkladoch.
3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný
obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia
preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné
vyhlásenie v súlade so ZVO.
4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ).
Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať
objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih
doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.
5. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine (SJ) a spôsobom uvedeným v súťažných
podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená v rámci príslušnej zákazky
umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.
Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v
súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.
6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná.
7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
8. Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku ponuky.
9. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje
súčinnosť podrobne opísanú v súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude
10 pracovných dní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.12.2022