REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE

  Zadávateľ:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
  Predpokladaná hodnota:
1.052.233,76 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 12:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
29.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
IČO: 00603317
Junácka 1, 83291 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Jombík
Telefón: +421 907743462
Email: peter.jombik@banm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.banm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE
Referenčné číslo: 10503/2022/DEN/08285
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za
stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných
uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 052 233,76 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Park na Račianskom Mýte v Bratislave. Park sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, k.ú. Nové Mesto.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných
uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie
projektu REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu.

Podrobný opis obstarávania je uvedený v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 052 233,76 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 150
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OP Kvalita životného prostredia kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62
II.2.14) Doplňujúce informácie
Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných zdrojov a zdrojov OP Kvalita životného prostredia.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť hospodársky subjekt, ktorý spĺňa taxatívne určené podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatnuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 12:00
Miesto: Verejné otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v súlade so zákonom na mieste a v čase uvedenom vo výzve
na predkladanie ponúk. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE, umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Podrobne informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných
podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35163/summary,

čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. Z uvedeného dôvodu verejný
obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela.
2. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Ponuky musia byť vyhotovené elektronicky podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a budú sa
predkladať elektronicky podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ . Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Podrobnosti o registrácii, identifikácii a autentifikácii uchádzačov sú uvedené v súťažných podkladoch a v manuáloch systému JOSEPHINE zverejnených v Knižnici manuálov a odkazov na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/ .
4. Úspešný uchádzač a jeho známi subdodávatelia musia byť pred podpisom zmluvy zapísaní v registri partnerov
verejného sektora, ak majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora.
5. Zábezpeka sa požaduje vo výške 30 000,- EUR. Zloženie zábezpeky je podrobne uvedené v súťažných podkladoch.
6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, ak bude predložená len jedna ponuka vo verejnej súťaži/ponuka uchádzača presahuje finančné možnosti verejného obstarávateľa.
7. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny dodávateľov. Všetci členovia
takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie/poskytnutie predmetu zákazky sú povinní udeliť plnomocenstvo
jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu Zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia Zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom Zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, v ktorej budú jednoznačne stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto sa akou časťou bude podieľať na plnení zákazky, ako aj skutočnosť, že všetci členovia skupiny dodávateľov sú zaviazaní zo záväzkov voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
8. Podľa § 39 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať jednotným európskym dokumentom, alebo čestným vyhlásením, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti, pričom doklad, resp. doklady nahradené predloží uchádzač verejnému obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
9. Úspešný uchádzač/zhotoviteľ je v lehote 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy povinný zložiť finančnú
zábezpeku vo výške 5 % celkovej ceny za dielo. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
9. Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
29.12.2022