Poštové služby

  Zadávateľ:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
14.333.363,21 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hosová
Telefón: +421 910864340
Email: jana.hosova@vszp.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/9262/zakazky
Hlavná adresa(URL): http://www.vszp.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
zdravotné poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poštové služby
Referenčné číslo: 24/2022/JH
II.1.2) Hlavný kód CPV
64110000-0
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie poštových služieb zmysle zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
14 333 363,21 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
79810000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Komplexné univerzálne poštové služby, zberné jazdy, prenájom P.O.BOX-ov, vytvorenie a spracovanie poštových zásielok
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
14 333 363,21 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) preukáže predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) až f) resp. podľa ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže doklady podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť vyhlásením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Uchádzač môže doklady podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť zápisom v obdobnom registri iného členského štátu.
V prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. b), c), e) zákona o verejnom obstarávaní, potvrdením sociálnej a zdravotnej poisťovne, potvrdením miestne príslušného daňového a colného úradu a výpisom z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpisom zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, uchádzač nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona tieto doklady predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy. Uvedený doklad nie je treba prikladať ani ako Prílohu č. 6 Rámcovej dohody.
S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1 a) využili iné spôsoby, a to najmä zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.
Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, vedený úradom pre verejné obstarávanie, doklady podľa § 32 ods. 1 a) zákona sa nevyžadujú.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrením banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky (bánk), v ktorej (v ktorých) má uchádzač vedený účet (vedené účty) nie staršie ako tri mesiace, ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, o tom, že za obdobie predchádzajúceho roka od vyhlásenia verejného obstarávania nie je v nepovolenom debete, že si plní voči banke (bankám) alebo pobočke (pobočkám) všetky záväzky, ktoré vyplývajú z úverových vzťahov a na jeho účet (účty) nie je vydaný exekučný príkaz na pohľadávku z účtu v banke uchádzača. Súčasne uchádzač predloží aj čestné vyhlásenie, že v ďalších, iných bankách nemá vedené účty ani záväzky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.
§ 35 zákona o verejnom obstarávaní originál alebo úradne overená kópia certifikátu systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 v predmete zákazky. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie uvedeného certifikátu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Predloženie minimálne troch referencií na poskytovanie univerzálnej poštovej služby.
Predloženie minimálne dvoch referencií na Zberné jazdy.
Predloženie minimálne dvoch referencií na prenájom P.O.Boxov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Uchádzač v ponuke predloží poštovú licenciu vydanú Poštovým regulačným úradom v súlade so zákonom č. 324/2011 o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Požadovaný doklad musí byť predložený ako originál, prípadne úradne overená kópia.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 10:30
Miesto: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Panónska cesta 2, Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční on-line, spôsobom určeným funkcionalitou systému JOSEPHINE.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Prístup k súťažným podkladom a ku všetkým ostatným dokumentom zákazky, t.j. vysvetľovanie súťažných podkladov, prípadne ich doplnenie je elektronicky cez systém Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní a ponuky sa budú predkladať podľa § 49 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese verejného obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, odkedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/ Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné vykonať týmito spôsobmi:
a)v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
c) vložením dokumentu preukazujúceho osobu štatutára na kartu užívateľa po registrácii, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom štatutára, alebo prešiel zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovných dňoch v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
d) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE a to v pracovné dni v čase 8.00 16.00 hod. O dokončení autentifikácie je uchádzač informovaný e-mailom.
Autentifikovaný uchádzač si po prihlásení do systému JOSEPHINE v prehľade - zozname obstarávaní vyberie predmetné obstarávanie a vloží svoju ponuku do určeného formulára na príjem ponúk, ktorý nájde v záložke Ponuky a žiadosti.
Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v
systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
Úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora a nesmie byť verejný činiteľ, táto povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov, ktorí sú v čase uzavretia zmluvy verejnému obstarávateľovi známi a majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejnú súťaž v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
Predmetnú zákazku nie je vhodné deliť na časti.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.12.2022