Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme

  Zadávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
16.573.572,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Žilinský samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 37808427
Komenského 48, 01109 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Iveta Hlavatá
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Email: iveta.hlavata@zilinskazupa.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.zilinskazupa.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
regionálna samospráva - orgán verejnej moci
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Stravovanie zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu verejného obstarávateľa a zamestnancov jeho Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti formou elektronických stravovacích kariet (ďalej aj EsK) v súlade s aktuálne platnými ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákonník práce) , vrátane zabezpečenia služieb súvisiacich s vyhotovením, dodaním a údržbou resp. správou elektronických kariet a finančných služieb súvisiacich s pripisovaním (dobíjaním) príspevkov na stravovanie na jednotlivé EsK podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa a jeho OvZP, na obdobie 48 mesiacov odo dňa začatia poskytovania služby alebo do vyčerpania v e-aukcii vysúťaženého limitu maximálnej hodnoty zákazky, podľa toho, ktorá z právnych skutočností nastane skôr. Predpokladaným dňom začatia poskytovania služby je 01.jún.2023, v zmysle ustanovenia v čl. V. bod 1. rámcovej dohody. Poskytnuté EsK nemajú charakter všeobecného platobného prostriedku a budú určené výlučne na úhradu stravy vo vymedzených stravovacích zariadeniach, ako sú napr. reštaurácie, zariadenia rýchleho občerstvenia, v jedálni úradu verejného obstarávateľa alebo vybraných jedálňach OvZP, alebo na úhradu v prevádzkach a obchodoch za polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla, ako sú napr. potravinové reťazce, obchody s potravinami, t.j. u zmluvných partnerov úspešného uchádzača/poskytovateľa služieb, prevádzkovaných na území Slovenskej republiky, akceptujúcich EsK na úhradu ceny služieb stravovania (ďalej len akceptačné miesta).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
16 573 572,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
30237131-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miestom plnenia teda dodania el. stravovacích kariet je: sídlo ŽSK ako centrálneho verejného obstarávateľa a sídla jeho OvZP uvedené v Prílohe 1) Súťažných podkladov (122 organizácií).
II.2.4) Opis obstarávania:
Stravovacia karta nebude mať charakter všeobecného platobného prostriedku a bude určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacích zariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnu prípravu teplého jedla (predajne potravín)
Predpokladané množstvo stravovacích kariet počas trvania zmluvy: 3 186 ks
Predpokladané množstvo stravných jednotiek za obdobie 12 mesiacov: 796 500 j
Predpokladané množstvo stravných jednotiek počas trvania zmluvy: 3 186 000 j
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
16 573 572,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zmluvné podmienky sú uvedené v návrhu Rámcovej dohody, ktorá je súčasťou SP.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Osobné postavenie uchádzač preukáže v zmysle § 32 ods. 1 zákona o VO. Z dôvodu
obmedzeného rozsahu bunky tohto formulára je kompletné znenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedené v časti A.2 súťažných podkladov - Podmienky účasti uchádzačov, bod A.2.1 Osobné postavenie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Verejný obstarávateľ nepožaduje preukázanie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže v zmysle § 34 ods. 1 písm. a) zákona:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží:
Zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť - z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 ZVO; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté). Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g) ZVO, uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému EVO v pdf naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.
Verejný obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač v zozname poskytnutých služieb uvedie údaje z ktorých vyplynie preukázateľná skutočnosť, že za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania poskytoval zmluvné stravovacie služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky v kumulatívnej min. nákupnej hodnote 3.000.000,- EUR bez DPH. Uchádzač minimálnu požadovanú úroveň môže preukázať aj jednou referenciou v hodnote min. nákupnej hodnote 3.000.000,- EUR bez DPH.

Za rovnaký alebo obdobný predmet zákazky bude Verejný obstarávateľ považovať služby stravovania zabezpečované stravovacími poukážkami v elektronickej forme.

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

V prípade ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní plnením, ktoré svojím trvaním presahuje rozhodné obdobie troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol plnenie ako aj jeho hodnotu, ktoré bolo zrealizované len v rozhodnom období, t.j. spadá do rozhodného obdobia 3-och rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade, ak služby zrealizoval uchádzač ako člen združenia skupiny zhotoviteľov, vyčísli a započíta do požadovanej minimálnej úrovne iba finančný objem poskytnutých služieb, zabezpečený ním samotným v rozhodnom období troch rokov od vyhlásenia verejného obstarávania.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné prepočítanie tejto meny na EUR a to prepočítacím koeficientom určeným ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania . Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene EUR.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.06.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční: dňa 31.01.2023 o 10:30 hod. miestneho času miestneho času v IS EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk , prostredníctvom funkcionality IS použitého na verejné obstarávanie. Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO je podľa 54 ods. 3 ZVO neverejné, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela, z dôvodu, že sa pri zadávaní predmetnej súťaže použije e-aukcia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/videonavody-5f9.html .
2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/455661
3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.
4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO.
5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu
záujemcovia/uchádzači kontaktovať helpdesk_evo@uvo.gov.sk .
7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym
dokumentom podľa § 39 zákona o VO.
8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v IS EVO je podľa 54 ods. 3 ZVO neverejné, tzn. bez prítomnosti uchádzačov, údaje z otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom nezasiela, z dôvodu, že verejný obstarávateľ pri zadávaní predmetnej súťaže použije elektronickú aukciu.
10. Výsledkom VO bude uzatvorenie rámcovej dohody na dobu 48 mesiacov, alebo do vyčerpania max. objemu finančných prostriedkov navrhnutých ako návrh na plnenie kritéria úspešným uchádzačom v e-aukcii.
11. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 50 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 15. súťažných
podkladov
12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, vzhľadom na charakter obstarávaných služieb.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 3.1 súťažných
podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.12.2022