Mýtne služby

  Zadávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
49.920.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
28.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
27.12.2022
  Dátum zverejnenia:
02.01.2023
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35919001
Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Gbelská
Telefón: +421 258311603
Email: dana.gbelska@ndsas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
Hlavná adresa(URL): http://www.ndsas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Príprava, výstavba, prevádzka a údržba diaľnic a rýchlostných ciest
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Mýtne služby
Referenčné číslo: 232210302
II.1.2) Hlavný kód CPV
79941000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie Služieb Objednávateľovi v súvislosti so zabezpečením výberu Mýta, ktoré sú vymedzené v týchto Súťažných podkladoch, zahŕňajúcich:
a) Prípravu Poskytovateľa na poskytovanie Služieb vo Fáze 1 - Príprava,
b) Skúšobnú prevádzku Služieb,
c) Zákaznícke služby
i. Poskytované priamo Zákazníkom (Front-office) prostredníctvom jednotlivých kanálov Zákazníckych služieb,
ii. Služby výkonu agendy riadenia vzťahov so Zákazníkmi (Back-office),
iii. Služby platobnej infraštruktúry,
d) Služby Logistiky OBU
e) Služby Prevádzky OBU
f) Ukončenie poskytovania Služieb.

Predmetom plnenia Zmluvy je aj realizovanie určitých Služieb poskytovaných na výslovný pokyn Objednávateľa, konkrétne:
a) zmeny rozsahu siete Zákazníckych miest,
b) dodatočné školenia Pracovníkov Objednávateľa,
c) poskytnutie technickej pomoci pre Objednávateľa,
d) aktualizácia kontextových dát.
Bližšie podmienky sú upravené v Časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
49 920 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66172000-6
31710000-6
79342300-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie Služieb Objednávateľovi v súvislosti so zabezpečením výberu Mýta, ktoré sú vymedzené v týchto Súťažných podkladoch, zahŕňajúcich:
a) Prípravu Poskytovateľa na poskytovanie Služieb vo Fáze 1 - Príprava,
b) Skúšobnú prevádzku Služieb,
c) Zákaznícke služby
i. Poskytované priamo Zákazníkom (Front-office) prostredníctvom jednotlivých kanálov Zákazníckych služieb,
ii. Služby výkonu agendy riadenia vzťahov so Zákazníkmi (Back-office),
iii. Služby platobnej infraštruktúry,
d) Služby Logistiky OBU
e) Služby Prevádzky OBU
f) Ukončenie poskytovania Služieb.

Predmetom plnenia Zmluvy je aj realizovanie určitých Služieb poskytovaných na výslovný pokyn Objednávateľa, konkrétne:
a) zmeny rozsahu siete Zákazníckych miest,
b) dodatočné školenia Pracovníkov Objednávateľa,
c) poskytnutie technickej pomoci pre Objednávateľa,
d) aktualizácia kontextových dát.
Bližšie podmienky sú upravené v Časti B.1 Súťažných podkladov Opis predmetu zákazky a v Časti B.3 Návrh zmluvy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
49 920 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
129
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: V prípade, že bude Poskytovateľovi Objednávateľom najneskôr jeden (1) mesiac pred uplynutím Základnej doby plnenia Zmluvy podľa článku 4.7 tejto Zmluvy, doručené písomné oznámenie o tom, že Objednávateľ trvá na pokračovaní poskytovania Služieb podľa tejto Zmluvy, predlžuje sa doba trvania tejto Zmluvy o dobu určenú v písomnom oznámení Objednávateľa, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden (1) mesiac a dlhšia ako šesťdesiat (60) mesiacov (ďalej len Predĺžená doba plnenia Zmluvy). Oznámenie Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety môže byť s rovnakým účinkom doručované Poskytovateľovi aj opakovane, pričom však platí, že celková Predĺžená doba plnenia Zmluvy nesmie prekročiť šesťdesiat (60) mesiacov a písomné oznámenie o ďalšom pokračovaní v poskytovaní Služieb musí byť Poskytovateľovi doručené vždy najneskôr sedem (7) Dní pred plánovanou účinnosťou ďalšieho predĺženia doby trvania Zmluvy. Berúc do úvahy všetky uskutočnené Zmeny, je Poskytovateľ povinný poskytovať Služby v nezmenenom rozsahu, úrovni, kvalite a výkonnosti a v súlade s touto Zmluvou, Súťažnými podkladmi, najmä Opisom predmetu zákazky a záväzkami Poskytovateľa uvedenými v Ponuke aj počas Predĺženej doby plnenia Zmluvy.
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
1. K bodu II.1.6) Informácia o častiach:
Technologická infraštruktúra Služieb pre správnu a efektívnu funkciu vyžaduje systémové prepojenie všetkých súčastí do jedného integrovaného celku, ktoré neumožňuje, aby bol predmet zákazky rozdelený na časti. Všetky funkcie technologickej infraštruktúry Služieb sú spolu tesne previazané a musia tvoriť jednotný a homogénny funkčný celok, čo pri rozdelení predmetu zákazky na časti nie je možné za žiadnych okolností zabezpečiť a dosiahnuť.
Kompletné odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky je uvedené v bode 25 časti A.1 pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

2. K bodu II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:
Termín dodania predmetu zákazky:
Doba realizácie zákazky je rozdelená do 2 fáz:
Fáza 1 Príprava, ktorej plnenie sa bude realizovať od prvého dňa mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom Zmluva nadobudla účinnosť. Lehota na dokončenie Fázy 1 Príprava je stanovená na 9 (deväť) mesiacov.
Fáza 2 Prevádzka, ktorej plnenie sa bude realizovať odo dňa nasledujúceho po dni ukončenia Fázy 1 Príprava, a bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov, prípadne pri uplatnení opcie až 120 (stodvadsať) mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5, § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní.
2. Uchádzač preukáže osobné postavenie za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 34 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní a za každého subdodávateľa, ktorého uvedie vo svojej ponuke podľa bodu 24. Využitie subdodávateľov Súťažných podkladov.
3. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky alebo štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.
5. Verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť Bankovú záruku/y 1 vo Fáze 1 - Príprava a Bankovú záruku 2 vo Fáze 2 Prevádzka v súlade s podmienkami uvedenými v časti B.3 Návrh Zmluvy v bode 14. Bankové a iné záruky Súťažných podkladov.
Poskytovateľ zabezpečí, aby Banková záruka 1 na plnenie bola platne a účinne vystavená vo výške 10% z Celkovej ceny od dátumu jej vystavenia až do uplynutia 10 dní od vystavenia Potvrdenia o úplnom dokončení Fázy 1 - Príprava podľa článku 4.5.1.3 v časti B.3 Návrh Zmluvy Súťažných podkladov.
Poskytovateľ zabezpečí, aby Banková záruka 2 na plnenie bola platne a účinne vystavená vo výške 5% z Celkovej ceny odo dňa jej vystavenia až do neskoršej z nasledujúcich udalostí (i) uplynutie tridsiatich (30) dní od uplynutia Základnej doby plnenia Zmluvy podľa článku 4.7 Zmluvy, (ii) uplynutie tridsiatich (30) dní od uplynutia Predĺženej doby plnenia Zmluvy podľa článku 4.8 Zmluvy, alebo (iii) uplynutie tridsiatich (30) dní od ukončenia trvania Zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 28.02.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 28.02.2023 11:00
Miesto: Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je systém JOSEPHINE na
webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36267/summary.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť iba uchádzač,
ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení budú zverejnené informácie
podľa ZVO. Všetky prístupy do tohto on-line prostredia zo strany uchádzačov bude systém JOSEPHINE logovať a budú
súčasťou protokolov v danom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa, uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. V súlade s § 55 ods. 1 Zákona verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.

2. Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:
2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie:
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127
2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36267/summary.
Bližšie informácie o systéme JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch v časti A1 Pokyny pre uchádzačov.

3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky
verejného obstarávateľa, resp. v systéme JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť
informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných emailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "ZAUJÍMA MA TO" (v pravej hornej časti obrazovky).
Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 500 000,00 EUR (slovom:
päťstotisíc). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 12 Lehota viazanosti ponúk a zábezpeka k ponuke Časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Súťažných podkladov.

5. Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 29 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ vyžaduje od Poskytovateľa uzavrieť a udržiavať poistné zmluvy, ktoré zabezpečia poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám činnosťou Poskytovateľa pri výkone podnikateľskej činnosti na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia najmenej 30 000 000,00 EUR (slovom: tridsať miliónov), pričom spoluúčasť Poskytovateľa nesmie prekročiť päť percent (5 %). Podrobnosti sú uvedené v bode 15. Poistenie Časti B.3 Návrh zmluvy Súťažných podkladov.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia
zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

8. Doplňujúce informácie k bodu III.1) Podmienky účasti:
Podmienky účasti sú bližšie špecifikované v Súťažných podkladoch v Časti A.2 Podmienky účasti, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127, a v systéme Josephine na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36267/summary.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.12.2022