II.1.2)

  Zadávateľ:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
377.034,18 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50349287
Pribinova 4195/25, 81109 Bratislava
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Odbor verejného obstarávania
Kontaktná osoba: Martin Poloha, Branislav Hudec
Telefón: +421 220928433 / 220928102
Email: martin.poloha@mirri.gov.sk
Internetová adresa (internetové adresy)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/18008
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://mirri.gov.sk
Elektronický prístup k informáciám (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/455640
Elektronické predkladanie ponúk a žiadostí o účasť (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455640
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) OPIS
II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom/obstarávateľom
Obnova licencií - III. etapa
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služieb č. 13 - Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Sídlo verejného obstarávateľa.
NUTS kód:
SK
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je obnova licencií a služby súvisiace s nákupom a obnovou licencií, ktoré sa týkajú
projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/incidenty-kyberneticka-bezpecnost/
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72260000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72267000-4, 72267100-0, 48730000-4, 48900000-7
II.1.8) Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Počet častí: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.1.9) Informácie o variantoch
Varianty sa budú prijímať: Nie
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZMLUVY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah
Keďže opis predmetu zákazky obsahuje utajované skutočnosti podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon o ochrane utajovaných skutočností") v stupni utajenia
"Vyhradené", tak bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude poskytnutá až v druhej fáze užšej súťaže v súvislosti so
zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, a to len záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti stanovené verejným
obstarávateľom a tiež na základe Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) uzatvorenej
medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota 377 034,18 EUR bez DPH
II.2.3) Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.3) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA NA DOKONČENIE
Trvanie v mesiacoch: 12
PRÍLOHA B - INFORMÁCIE O ČASTIACH
Časť: 1
NÁZOV
Časť 1
1) STRUČNÝ OPIS
Predmetom Časti 1 zákazky je obnova licencií a služby súvisiace s obnovou licencií na jeden rok. Obnova licencií pozostáva z predĺženia už zakúpených a používaných licencií, ktoré sa týkajú projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/incidenty-kyberneticka-bezpecnost/
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72260000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72267000-4, 72267100-0, 48730000-4, 48900000-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Keďže opis predmetu zákazky obsahuje utajované skutočnosti podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností v stupni utajenia "Vyhradené", tak bližšia špecifikácia predmetu 1. časti zákazky bude poskytnutá až v druhej fáze užšej súťaže v súvislosti so zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, a to len záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a tiež na základe Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) uzatvorenej medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 74 688,68 EUR bez DPH
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Trvanie v mesiacoch: 12
Časť: 2
NÁZOV
Časť 2
1) STRUČNÝ OPIS
Predmetom Časti 2 zákazky je obnova licencií a služby súvisiace s obnovou licencií na jeden rok. Obnova licencií pozostáva z predĺženia už zakúpených a používaných licencií, ktoré sa týkajú projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/incidenty-kyberneticka-bezpecnost/
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72260000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72267000-4, 48730000-4, 48900000-7, 72267100-0
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Keďže opis predmetu zákazky obsahuje utajované skutočnosti podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností v stupni utajenia "Vyhradené", tak bližšia špecifikácia predmetu 2. časti zákazky bude poskytnutá až v druhej fáze užšej súťaže v súvislosti so zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, a to len záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a tiež na základe Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) uzatvorenej medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 138 585,15 EUR bez DPH
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Trvanie v mesiacoch: 12
Časť: 3
NÁZOV
Časť 3
1) STRUČNÝ OPIS
Predmetom Časti 3 zákazky je obnova licencií a služby súvisiace s obnovou licencií na jeden rok. Obnova licencií pozostáva z predĺženia už zakúpených a používaných licencií, ktoré sa týkajú projektu: Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/projekty/incidenty-kyberneticka-bezpecnost/
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 72260000-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 72267000-4, 72267100-0, 48730000-4, 48900000-7
3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Keďže opis predmetu zákazky obsahuje utajované skutočnosti podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností v stupni utajenia "Vyhradené", tak bližšia špecifikácia predmetu 3. časti zákazky bude poskytnutá až v druhej fáze užšej súťaže v súvislosti so zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, a to len záujemcom, ktorí splnili podmienky účasti stanovené verejným obstarávateľom a tiež na základe Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) uzatvorenej medzi záujemcom a verejným obstarávateľom.
Predpokladané náklady bez DPH
Hodnota 163 760,35 EUR bez DPH
4) ÚDAJE O ODLIŠNOM TRVANÍ ZÁKAZKY ALEBO LEHOTÁCH USKUTOČNENIA
Trvanie v mesiacoch: 12
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky
Verejný obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Verejný obstarávateľ nebude úspešnému uchádzačovi poskytovať preddavky ani zálohu. Predmet zákazky bude
financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Platba za plnenie sa bude realizovať
bezhotovostným platobným stykom poukázaním odmeny na účet úspešného uchádzača/Poskytovateľa, do 30 dní odo
dňa riadneho doručenia faktúry v zmysle zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania príslušnej časti tohto verejného
obstarávania.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Za účelom zabezpečenia riadneho plnenia zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania príslušnej časti tohto verejného
obstarávania, bude verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača, ktorý bude skupinou dodávateľov v zmysle § 37
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "ZVO"), pred uzavretím danej zmluvy požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov - zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí vyplývať, že členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane úspešného uchádzača, zodpovedajú za plnenie záväzkov vyplývajúcich z príslušnej zmluvy voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne. Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať. Originál alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému obstarávateľovi v rámci súčinnosti potrebnej na uzatvorenie danej zmluvy.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy, najmä vzhľadom na bezpečnosť dodávok a informácií
Verejný obstarávateľ určuje požiadavky a opatrenia na bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností podľa § 129 ZVO, ktoré bude povinný zabezpečiť každý záujemca alebo uchádzač v danom verejnom obstarávaní:

Záujemca alebo uchádzač (v prípade skupiny dodávateľov každý jej člen, ktorý sa v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, bude utajované skutočnosti vytvárať alebo mu bude verejný obstarávateľ utajované skutočnosti postupovať) bude povinný preukázať, že má vydané potvrdenie Národným bezpečnostným úradom v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností v elektronickej podobe a vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku minimálne na stupeň "Vyhradené". Člen skupiny dodávateľov preukáže, že mu bolo vydané potvrdenie podľa predchádzajúcej vety v rozsahu potrebnom pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podľa spôsobu akým sa bude podieľať na plnení predmetu zákazky. Záujemca alebo uchádzač (v prípade skupiny dodávateľov každý jej člen, ktorý sa v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, vytvárať ich alebo mu budú utajované skutočnosti verejným obstarávateľom postupované) sa zaväzuje dodržiavať povinnosti na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností. Splnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety je záujemca alebo uchádzač povinný zabezpečiť aj od svojho subdodávateľa, ak sa tento subdodávateľ v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, bude ich vytvárať alebo mu verejný obstarávateľ bude utajované skutočnosti postupovať.
Záujemca alebo uchádzač musí za svojho subdodávateľa preukázať, že tento subdodávateľ má vydané potvrdenie Národným bezpečnostným úradom v súlade so Zákonom o ochrane utajovaných skutočností pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností a vytváranie utajovaných skutočností minimálne na stupeň "Vyhradené", ak sa subdodávateľ v súvislosti s plnením predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, bude ich vytvárať alebo mu bude verejný obstarávateľ utajované skutočnosti postupovať (záujemca alebo uchádzač preukáže oprávnenie za subdodávateľa v rozsahu potrebnom pre manipuláciu s utajovanými skutočnosťami podľa spôsobu akým sa subdodávateľ bude podieľať na plnení predmetu zákazky).
Potvrdenie preukazujúce oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných
skutočností a vytváranie utajovaných skutočností vydané pre záujemcu alebo uchádzača, člena skupiny dodávateľov alebo subdodávateľa príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, verejný obstarávateľ uzná po predchádzajúcom overení platnosti potvrdenia podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Zoznam medzinárodných zmlúv je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/medzinarodne-zmluvy-a-dohody/index.html .
Záujemca alebo uchádzač, a ak sa člen skupiny dodávateľov alebo subdodávateľ uchádzača pri plnení predmetu zákazky bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami, vytvárať utajované skutočnosti alebo mu bude verejný obstarávateľ utajované skutočnosti postupovať, tak aj člen skupiny dodávateľov a subdodávateľ, musia mať s verejným obstarávateľom uzavretú platnú a účinnú Zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS).
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie hospodárskych subjektov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijných alebo obchodných registrov
Kritériá týkajúce sa osobnej situácie hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie) vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu v profesijných alebo obchodných registroch
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Doklady a
dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, spôsobom podľa § 32 ods. 2 ZVO alebo podľa § 152 ZVO, okrem dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. c), písm. d), písm. e) ZVO, ktoré záujemca nemusí predkladať, nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). V prípade dokladu podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO pravidlo o využití údajov z informačného systému verejnej správy platí pre hospodárske subjekty (záujemcov) taxatívne vymenované v § 2 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V ostatných prípadoch je záujemca naďalej povinný predložiť doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra). Ak záujemca nepredloží doklad, t.j. výpis z registra trestov záujemcu, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) ZVO a má záujem o to, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil predmetný doklad, je povinný na uvedený účel preukázania podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, t.j. kompletne vyplniť formulár pre získanie uvedeného dokumentu/uvedených dokumentov a podpísať ich oprávnenou osobou, ktorý je možné nájsť na nasledovnom odkaze: https://www.uvo.gov.sk/formulare-a-ziadosti-777.html .
Formulár/formuláre podpísané prostredníctvom EID (identifikačnou kartou) oprávnenej osoby alebo zaručenou
konverziou musia byť súčasťou žiadosti o účasť (platí pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO, ak
záujemca má záujem, aby za neho verejný obstarávateľ zabezpečil doklad, ktorým sa predmetná podmienka účasti
preukazuje). Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.

Preukazovanie podmienok účasti je voči verejnému obstarávateľovi účinné aj spôsobom podľa § 152 ZVO. Verejný obstarávateľ odporúča práve tento spôsob preukazovania podmienok účasti, nakoľko je najefektívnejší tak pre záujemcu ako aj pre verejného obstarávateľa.

Záujemca zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis, ako je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ZVO, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ príjme aj iný rovnocenný doklad predložený záujemcom.

V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa hospodárskeho a finančného postavenia hospodárskych subjektov
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Nevyžaduje sa.
III.2.3) Technická spôsobilosť
Kritériá týkajúce sa technickej a/alebo profesijnej schopnosti hospodárskych subjektov (ktoré môžu spôsobiť ich vylúčenie)
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok: Podľa § 131 ods. 1 písm. k) ZVO oprávnením zabezpečiť požadovanú bezpečnosť a ochranu utajovaných skutočností.

Daná podmienka účasti bude uplatnená v zmysle § 129 ZVO, a to spôsobom uvedeným v bode III.1.4) tohto oznámenia.

Predmetná podmienka účasti sa vzťahuje rovnako na všetky tri časti predmetu zákazky.
Záujemca vo svojej žiadosti o účasť predloží v zmysle vyššie uvedeného bodu III.1.4) tohto oznámenia platné potvrdenie/a preukazujúce oprávnenie pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, postúpenie utajovaných skutočností v elektronickej podobe a vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku minimálne na stupeň "Vyhradené" vydané Národným bezpečnostným úradom podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností. Potvrdenie/a podľa predchádzajúcej vety vydané príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, verejný obstarávateľ uzná po predchádzajúcom overení platnosti oprávnenia podľa Zákona o ochrane utajovaných skutočností, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak. Zoznam medzinárodných zmlúv je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanychskutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/medzinarodne-zmluvy-a-dohody/index.html.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY PRE ZÁKAZKY NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.2) Pracovníci zodpovední za poskytnutie služby
Právnické osoby by mali uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytnutie služby
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky, alebo na účasť
Predpokladaný počet dodávateľov
Počet/Minimálny počet: 1
Maximálny počet: 999
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov: Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky. Na predloženie ponuky budú vyzvaní všetci záujemcovia, ktorí splnia stanovené podmienky účasti.
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívneho dokumentu
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Podľa § 126 ods. 1 ZVO záujemca nie je oprávnený predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom.
2. Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky (bod IV.1.2) tohto
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Na predloženie ponuky budú vyzvaní všetci záujemcovia, ktorí splnia stanovené podmienky účasti.
3. Verejný obstarávateľ nesmie vyzvať na predloženie ponuky toho, kto nepredložil žiadosť o účasť. Ponuku môže
predložiť len záujemca, ktorého verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky.
4. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
5. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a odovzdávanie podkladov medzi verejným obstarávateľom a záujemcami v prvej fáze verejného obstarávania súvisiacej s predkladaním a vyhodnotením žiadostí o účasť bude realizovaná
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, ktorého správa prešla k 31.03.2022 pod Úrad vlády SR.
Záujemca po prihlásení do systému EVO a predmetného verejného obstarávania môže prostredníctvom komunikačného rozhrania odosielať správy a potrebné prílohy verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že pre prácu so systémom EVO sú záväzné a určujúce platné metodické pokyny, príručky alebo videonávody, voľne dostupné na web stránke Úradu pre verejné obstarávanie k systému EVO v položke menu Príručky alebo Videonávody (https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html). V prípade, ak by niektorý z dokumentov, ktorým záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti, obsahoval utajovanú skutočnosť, oznámi to záujemca prostredníctvom systému EVO verejnému obstarávateľovi, ktorý so záujemcom dohodne spôsob doručenia dokumentu v súlade s ustanoveniami Vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
6. Bližšie informácie k spracovaniu a predloženiu žiadosti o účasť (prvá fáza verejného obstarávania) sú uvedené v
súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa.
7. Bližšie informácie k spracovaniu a predloženiu ponuky (druhá fáza verejného obstarávania) sú tiež uvedené v
súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa (okrem dokumentov obsahujúcich
utajované skutočnosti, ktoré budú poskytnuté iba tým záujemcom, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti).
8. Záujemcovia, ktorí splnili stanovené podmienky účasti a ktorým verejný obstarávateľ zaslal výzvu na predkladanie ponúk, sú za účelom postúpenia dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti zo strany verejného obstarávateľa povinní uzatvoriť s verejným obstarávateľom Zmluvu o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS), ktorá bude so záujemcom uzatvorená na základe vzoru, ktorý je zverejnený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/bezpecnostne-previerky/zmluva-postupovanie-vytvaranie.pdf . V prípade záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky bude obsah Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) upravený v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Zoznam medzinárodných zmlúv je uvedený na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu https://www.nbu.gov.sk/ochrana-utajovanych-skutocnosti/ochrana-zahranicnych-informacii/medzinarodne-zmluvy-a-dohody/index.html .
9. Vzhľadom na skutočnosť, že časť súťažných podkladov obsahuje utajované skutočnosti v stupni utajenia
"Vyhradené", bude sa komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi so sídlom, miestom
podnikania alebo obvyklým pobytom v Slovenskej republike v druhej fáze verejného obstarávania, ak sa predmet tejto komunikácie bude týkať dokumentov obsahujúcich utajované skutočnosti, uskutočňovať v súlade s § 20 ods. 9 ZVO písomne listinnou formou osobným doručovaním v priestoroch verejného obstarávateľa prostredníctvom oprávnených zamestnancov verejného obstarávateľa a oprávnených osôb záujemcu/uchádzača v súlade s vyhláškou Národného bezpečnostného úradu č. 48/2019 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností.
10. V prípade záujemcu/uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, bude verejný obstarávateľ pri komunikácií v druhej fáze verejného obstarávania, ak sa jej predmet bude týkať dokumentov, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, postupovať podľa § 60 Zákona o ochrane utajovaných skutočností. Osobitné pravidlá komunikácie verejného obstarávateľa a záujemcu/uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky podľa predchádzajúcej vety, budú uvedené vo výzve predkladanie ponúk, ktorá bude zaslaná záujemcovi so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky a budú určené v súlade s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.
11. Komunikácia, poskytovanie vysvetlení a odovzdávanie podkladov medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami/uchádzačmi v druhej fáze verejného obstarávania bude realizované prostredníctvom komunikačného
rozhrania systému EVO, ak predmetom komunikácie nebudú dokumenty obsahujúce utajované skutočnosti alebo ak vo výzve na predkladanie ponúk nebude uvedené inak.
12. Výsledkom tohto verejného obstarávania bude vo vzťahu ku každej časti predmetu zákazky Zmluva o poskytnutí služieb, teda na každú časť predmetu zákazky bude s úspešným uchádzačom pre danú časť zákazky uzatvorená samostatná Zmluva o poskytnutí služieb.
13. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením žiadosti o účasť alebo ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
14. Nejde o zelené verejné obstarávanie, sociálne verejné obstarávanie a ani o obstarávanie inovácií.
VI.4) ODVOLACIE KONANIE
VI.4.1) Orgán zodpovedný za odvolacie konanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Úrad, od ktorého možno získať informácie o podaní odvolania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2022