Vozidlo SUV (sport utility vehicle) 4 x 4

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
717.817,30 €
  Možnosť prihlásenia do:
02.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Kristína HORNÍKOVÁ
Telefón: +421 960322251
Email: kristina.hornikova@mil.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8468
Hlavná adresa(URL): https://www.mosr.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vozidlo SUV (sport utility vehicle) 4 x 4
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/3-341/2022-OOPS
II.1.2) Hlavný kód CPV
34114200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Tovarom sa rozumie:
Osobné motorové vozidlo - policajná verzia, kategória M1 ; konštrukcia SUV (sport utility vehicle) ; Druh karosérie: AC kombi ; Karoséria: celokovová, samonosná, oceľová, plne pozinkovaná/hliníková, dvojpriestorová, 5-dverová ; Pohon: 4x4 alebo pohon všetkých kolies ; Prevodovka minimálne 8 stupňová, automatická ; Objem motora: min. 2900cm3 ; Výkon: kombinovaný min. 210kW ; Motor: vznetový, zážihový alebo hybridný. Špeciálna policajná úprava (skryté majáky, výstražné svetelné zariadenia, ovládacia časť s reproduktorom a elektronikou - ovládanie všetkých prvkov na ovládacom panely aj s odnímateľným ovládačom).

Verejný obstarávateľ uzavrie (po splnení podmienok a požiadaviek uvedených v tomto Oznámení a v súťažných podkladoch) s úspešným uchádzačom zmluvný vzťah formou Rámcovej dohody z ktorej bude čerpané prostredníctvom Kúpnych zmlúv.
Predpokladaná lehota dodania je do 30.11. roku, v ktorom bude uzatvorená príslušná Kúpna zmluva. Splatnosť riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Aby verejný obstarávateľ mohol korektne plniť svoje finančné záväzky (realizácia platieb bez omeškania), vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo, že najneskorší možný termín doručenia faktúry bude 15.12. príslušného roku, v ktorom má byť predmetná faktúra splatná.

Bližšia špecifikácia a vymedzenie predmetu zákazky, požiadavky a podmienky verejného obstarávateľa, ako aj požiadavky na obsah ponuky uchádzača sú uvedené v tomto Oznámení a v súťažných podkladoch zverejnených v časti "Dokumenty zákazky" v profile tejto zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
717 817,30 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Trenčín, Slovenská republika.
Miesto a termín dodania budú upresnené v jednotlivých Kúpnych zmluvách.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo: minimálne 11ks vozidiel počas trvania zmluvného vzťahu.
Predpokladané množstvá čerpanie po jednotlivých rokoch:
v r. 2023 2 ks vozidiel
v r. 2024 5 ks vozidiel
v r. 2025 4 ks vozidiel
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
717 817,30 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu = v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Dodávaný tovar podlieha Kodifikácii (viď zákon č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky Ministerstva obrany č. 476/2011 Z.z.) a Štátnemu overovaniu kvality. Verejný obstarávateľ požaduje nekodifikovaný tovar kodifikovať.

Spolu s dodávaným tovarom dodať aj vyššie uvedené potvrdenia o štátnom overovaní kvality, o kodifikácii tovaru a vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES (COC) a riadne vyplnené tlačivo "Identifikácia rizík produktu a rizík výrobcu produktu alebo dodávateľa produktu - podľa tlačiva uverejneného na stránke http://www.uosksok.sk/

Bližšia špecifikácia, vymedzenie predmetu zákazky a požiadavky i podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v tomto Oznámení a v súťažných podkladoch.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Bližšie informácie o elektronickej aukcie sú uvedené v súťažných podkladoch Časť VII. "Elektronická aukcia" v Oddiele A.1 Pokyny pre uchádzačov. Verejný obstarávateľ môže postupovať v súlade s § 54 ods.15 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "zákon o verejnom obstarávaní").
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 02.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 09:00
Miesto: Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 831 03 Bratislava.
Ponuky sa predkladajú výhradne prostredníctvo elektronickej platformy IS EVO.
Otváranie ponúk bude prebiehať v súlade s §52 zákona o verejnom obstarávaní.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Komisia verejného obstarávateľa zriadená v súlade s § 51 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ bude o výsledku zasadania komisií a výsledku procesu verejného obstarávania informovať prostredníctvom IS EVO (v profile zákazky) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Výsledkom tohto verejného obstarávania je uzavretie zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim (verejný obstarávateľ) a Predávajúcim (úspešný uchádzač). Zmluvný vzťah bude v súlade s § 56 a § 83 zákona o verejnom obstarávaní formou Rámcovej dohody, z ktorej bude čerpané prostredníctvom Kúpnych zmlúv.

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len register partnerov verejného sektora) a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora,

Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom, ktorý má ako konečného užívateľa výhod zapísanú osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného ako konečného užívateľa výhod osobu podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

Toto obstarávanie sa realizuje prostredníctvom elektronickej platformy informačného systému EVO (ďalej len IS EVO) a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez IS EVO. Rovnako aj komunikácia medzi zúčastnenými stranami bude prebiehať až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača prostredníctvom IS EVO.

Na účasť v súťaži je potrebné sa zaregistrovať na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video-návodov dostupných na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html a podľa pokynov uvedených v príslušných súťažných podkladoch, ktoré sú dostupné v profile tejto zákazky.
Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile zákazky na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/445238. Verejný obstarávateľ bude zverejňovať v profile zákazky aj ďalšie dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky ak nastane potreba ich aktualizovať a/alebo doplniť.

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je stanovená vo výške 7 000,00 EUR (slovom: sedemtisíc EUR). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak nastanú skutočnosti na vylúčenie uchádzača podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní a budú v čase tejto súťaže verejnému obstarávateľovi známe.

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, že sa jedná o tovary, ktoré spolu súvisia, sú vzájomne funkčne i výrobne previazané a dopĺňajú sa. Dodaním tovaru len od jedného uchádzača bude zaručená absolútna kompatibilita a jednotnosť tovarov.

Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty. Na toto vozidlo sa vzťahuje výnimka uvedená v §2 ods. 3 písm. a) bod 1. a §2 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona č. 214/2021 Z.z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko požadované vozidlo má trvalé úpravy s ohľadom na určenie, plnenie úloh a službu pre vojenskú políciu Ministerstva obrany.
Trvalými zmenami sa v tomto prípade rozumejú také zmeny a úpravy vozidla, ktorých "demontáž" nie je možná bez výrazného zásahu do viacerých častí vozidla (napr. riadiacej jednotky, elektroniky, napájania, masky vozidla, interiéru, palubnej dosky..).
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022