Servis Integrovaného meteorologického systému (Servis IMS)

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
200.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav KUČA
Telefón: +421 960317645
Email: jaroslav.kuca@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): www.mosr.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Servis Integrovaného meteorologického systému (Servis IMS)
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-129/2022-OOVS
II.1.2) Hlavný kód CPV
50430000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytnutie servisnej podpory softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému IMS, ktorý je umiestnený na letiskách Sliač, Kuchyňa a Prešov (pracoviská vojenská meteorologická služobňa, Veža, RADAR/APP) a na sále Poveternostného ústredia.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Letiská Sliač, Kuchyňa a Prešov (pracoviská vojenská meteorologická služobňa, Veža, RADR/APP) a sál Poveternostného ústredia
II.2.4) Opis obstarávania:
Rozsah poskytovaného servisu softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému je nasledovný:

1.Rozsah servisu softvéru IMS
a.)Konfigurácia komunikačných liniek pre distribúciu dát;
b.)Konfigurácia vstupných kanálov zo snímačov;
c.)Konfigurácia spracovania, zobrazovania a archivácie dát zo senzorov a z dátových liniek;
d.)Konfigurácia iných parametrov systému, ktoré nevyžadujú úpravu aplikačného systému;
e.)Zmeny konfigurácie systému vynútené identifikovaním bezpečnostného rizika;
f.)Zmeny softvéru vynútené identifikovaním bezpečnostného rizika;
g.)Zmeny konfigurácie operačného systému pri identifikovaní bezpečnostného rizika;
h.)Aplikácie bezpečnostných záplat operačného systému vydaných jeho výrobcom.

2.Rozsah servisu hardvéru IMS
a.)Servisné opravy záznamníkov dát (data-logger) a vysielačov vetromera (wind-transmitter);
b.)Servisné opravy výpočtovej techniky (monitor, tlačiarní, ...) a záložných zdrojov (UPS);
c.)Servisné opravy displejov zobrazujúcich meteorologické údaje;
d.)Servisné opravy modemov, prevodníkov, predpäťových ochrán;
e.)Servisné opravy sériových serverov;
f.)Servisné opravy DSL routerov, routerov CISCO, prepínačov (switchov);
g.)Servisné opravy rozvádzačov/rozvodných skríň týchto zariadení;
h.)Servisné opravy zdrojov a akumulátorov napájajúcich tieto zariadenia;
i.)Servisné opravy meteorologických stožiarov (MM10).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
200 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
32
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením,

1.2.Uchádzač môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.

1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

1.4.Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač so sídlom, miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie dodávať tovar) ZVO.

Úplný zoznam je v súťažných podkladoch
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, § 33 ods. 1 písm. a), § 34 ods. 1 písm. a), § 35, § 36 ZVO a predloží doklad, že dodávateľ služby je autorizovaným výrobcom/opravcom alebo splnomocneným zástupcom autorizovaného výrobcu/opravcu pre Slovenskú republiku pre vykonávanie servisu/údržby a opráv používaného Integrovaného meteorologického systému.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2023 10:00
Miesto: ÚIA MO SR
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťaž sa realizuje ako elektronická cez informačný systém EVO (ďalej len IS EVO) na
https://www.uvo.gov.sk/portalsystemu-evo-5f5.html a až do identifikácie potenciálneho úspešného uchádzača sa všetky doklady a dokumenty predkladajú výlučne v elektronickej forme cez tento systém. Na účasť v súťaži je potrebné sa na web stránke https://www.uvo.gov.sk/ zaregistrovať a pokračovať ďalej v zmysle príručiek a video návodov na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html a https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html v EVO a v súťažných podkladoch, ktoré budú dostupné v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ bude aktuálne zverejňovať vo svojom profile aj ďalšie prípadné dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky.

2. Akékoľvek vysvetľovanie v súťaži sa realizuje výlučne písomne prostredníctvom IS EVO.

3. Súťažné podklady sa nezasielajú, sú k dispozícii (sú zverejnené) odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným podkladom a ďalším dokumentom neobmedzený, úplný a priamy prístup bezodplatne.

4. Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka je stanovená vo výške 5 000,00 EUR (slovom: päťtisíc EUR). Bližšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o
verejnom obstarávaní sa uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

6. Podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk

7. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

8. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu, nakoľko sa jedná o Integrovaný meteorologický systém (ďalej len IMS), ktorý je používaný na civilných ako aj vojenských letiskách a ktorého konfigurácia je jedinečná pre každé civilné letisko, letiská VzS OS SR a centrálne pracovisko Zvolen a preto servis IMS nie je bežne dostupný a univerzálny pre každé letisko. Ide o poskytnutie služby, ktorej prípadné rozdelenie na časti neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. S ohľadom na charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, nehospodárne a neúčelné.

9. Verejný obstarávateľ neuzavrie rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022