Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov

  Zadávateľ:
Obec Jasov
  Predpokladaná hodnota:
4.836.625,37 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jasov
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00324264
Jasov 259, 04423 Jasov
Kód NUTS: SK042
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Cupra
Telefón: +421 911561160
Email: obstaravac8@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://www.jasov.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
Ultima Ratio s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Seberíniho 1 , 82103 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Milan Cupra
Telefón: +421 911561160
Email: obstaravac8@ultimaratio.sk
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://ultimaratio.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov
Referenčné číslo: GUR000121
II.1.2) Hlavný kód CPV
90600000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je sanácia nelegálnej skládky v obci Jasov. V rámci uvedenej zákazky sa bude realizovať sanácia nelegálnych skládok v obci z lokalít s prítomnosťou MRK. Realizáciou dôjde k zníženiu množstva nelegálne uloženého odpadu v katastrálnom území obce Jasov. Sanáciou skládok obec dosiahne zlepšenie stavu životného prostredia v obci a zvýšenie kvality života a zdravia svojich obyvateľov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 836 625,37 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
v k.ú. obce Jasov sa nachádza niekoľko lokalít s nezákonne umiestneným odpadom, čísla parciel sú uvedené v relevantnej štúdií predmetu zákazky, projektovej dokumentácií ktorá je prílohou č. E.1
II.2.4) Opis obstarávania:
Rozsah zákazky je definovaný relevantnou štúdiou predmetu zákazky ktorá je zároveň potvrdená aj rozhodnutím životného prostredia zo dňa 06.06.2022, projektovou dokumentáciou a predmetom zmluvy uvedeným v návrhu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 836 625,37 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
4
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPLZ-PO5a6-2020-1.
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s §46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená na 150 000 Euro. Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - f)zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona overejnom obstarávaní.

Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnomobstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľaosobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že akuchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľaodseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejnýobstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitnéhopredpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúreSlovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;

- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, ževerejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že vočiuchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz prenedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohoto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overíich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk; - vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaníplatí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a vRegistri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.

2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilostipreukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje členskupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.

3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) ) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná zarovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejnýobstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 09.02.2023 10:00
Miesto: Ultima Ratio s.r.o. Seberíniho 1 821 03 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Funkcionalita IS PLUTO umožňuje účasť na otváraní ponúk online.

Otváranie ponúk sa riadi § 52 ZVO.

Ďalšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v časti VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje uchádzačom podmienku v súlade podľa § 40 ods. 8 písm. d): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom

3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) a g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia.

7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu PLUTO.

8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii acentrálnom ekonomickom systéme.

9) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.

10) Obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty. Verejný obstarávateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022