Systém na riadenie výkonu v teréne / Field Servis Management Systems - FSMS

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.480.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Emil Halik
Telefón: +421 917771848
Email: emil.halik@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Systém na riadenie výkonu v teréne / Field Servis Management Systems - FSMS
Referenčné číslo: 2022-VS-01-EH
II.1.2) Hlavný kód CPV
72261000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
-Podpora procesov pre Elektromerový servis, Kontrolórov, Výmeny na Ciach /interní aj externí pracovnici/ a Prevádzky.
-Plná integráciu s back-end systémami a to priama integrácia na SAP systémy ISU a ERP (komunikácia prebieha cez SAP PO) a nepriamo na SRI , CRM a NIS.
-Istota stabilnej prevádzky 24*7 samotnej aplikácie a všetkých prevádzkovaných rozhraní.
-Vysoká úroveň podpory pre terénnych pracovníkov a koordinátorov pri riadení výkonu práce v teréne a , jednoduché intuitívne ovládanie tak prostredia pre koordinátora ako aj mobilnej aplikácie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 480 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48000000-8
48100000-9
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovensko
II.2.4) Opis obstarávania
-Podpora procesov pre Elektromerový servis, Kontrolórov, Výmeny na Ciach /interní aj externí pracovnici/ a Prevádzky.
-Plná integráciu s back-end systémami a to priama integrácia na SAP systémy ISU a ERP (komunikácia prebieha cez SAP PO) a nepriamo na SRI , CRM a NIS.
-Istota stabilnej prevádzky 24*7 samotnej aplikácie a všetkých prevádzkovaných rozhraní.
-Vysoká úroveň podpory pre terénnych pracovníkov a koordinátorov pri riadení výkonu práce v teréne a , jednoduché intuitívne ovládanie tak prostredia pre koordinátora ako aj mobilnej aplikácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 480 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 80
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Trvanie zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky: Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 66 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Dohody s opciou maximálne dvakrát po 12 mesiacov.
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) 34.1.1.že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
B) 34.1.2.nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitých predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
C) 34.1.3.nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
D) 34.1.4.nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
E) 34.1.5.že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
F) 34.1.6.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým čestným vyhlásením.
G) 34.1.7.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
-dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.
H) 34.1.8.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, -dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.
I) 34.2.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady, požadované v bodoch 34.1. až 34.1.6. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia:

A) 35.1.1.prehľad o dosiahnutom obrate, podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v ktorom uchádzač preukáže objem obratu dosiahnutý za posledné tri hospodárske roky, resp. roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti v minimálnej výške 1.500.000,00 eur v súhrne za všetky požadované hospodárske roky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) 36.1.1.platným certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001, vydaným nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality resp. iný rovnocenný dôkaz ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek kvality minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky ISO 9001.
B) 36.1.2.platným certifikátom systému riadenia informačnej bezpečnosti vydaným nezávislou inštitúciou ktorým uchádzač deklaruje plnenie požiadaviek v oblasti systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 resp. iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky ISO 27001. Za rovnocenný dôkaz sa nepovažuje interná smernica alebo iná interná dokumentácia Uchádzača.
C) 36.1.3.zoznamom zrealizovaných dodávok (v oblasti a poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru (v oblasti riadenia pracovníkov v teréne - konkrétne funkcionalita automatického a aj manuálneho plánovania prác, automatické odosielanie úloh na koncové zariadenie, zobrazenie plánu prác - ganttov diagram, práca s regionálnym členením ) ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO. Zoznam musí obsahovať zákazky deklarujúce zrealizovanú dodávku a inštaláciu predmetných typov zákazky v oblasti plánovania a riadenia prác) a poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru (v oblasti riadenia pracovníkov v teréne) na Slovensku alebo v krajinách Európskej únie súhrnne aspoň dve (2) zákazky v celkovom objeme minimálne 1.000.000,00 eur (Jedenmilión 00/100 eur)
D) 36.1.4.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.4.2.kľúčový expert č. 1: Vývojár - minimálne obsadenie dve (2) osoby
E) 36.1.4.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.4.3.kľúčový expert č. 2: Architekt - minimálne obsadenie jedna (1) osoba
F) 36.1.4.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.4.4.kľúčový expert č. 3: Projektový manažér - minimálne obsadenie jedna (1) osoba
G) 36.1.5.uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač v úmysle zabezpečiť subdodávateľom, a to tak, že uchádzač uvedenie identifikáciu subdodávateľa a predpokladaný podiel na plnení, pričom Objednávateľ stanovuje, že percento podielu prác subdodávateľa nesmie presiahnuť hranicu 30% z celkového počtu zrealizovaných funkčných požiadaviek. Táto hranica je stanovená z dôvodu, že Objednávateľ požaduje, aby čo najväčšia časť diela bola dodaná či už ako hotové riešenie alebo vlastným vývojom Zhotoviteľa.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 24800,00 EUR
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina
dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi
skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto
verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a
komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby
skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s
platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 06.02.2023 13:00
Miesto: sídlo obstarávateľa - elektronický systém ERANET
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
2. Zmluva o dielo bude uzavretá s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste. Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v zmluve.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde cena položky bude vyššia ako obstarávateľom stanovená maximálna akceptovateľná cena za položku.
5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.
7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona
12. Všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení zverejní obstarávateľ v súlade s §64 ods. 4 v systéme ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders Obstarávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po prihlásení sa do systému. Pri zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú súťažné podklady bez prihlásenia sa obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií a vysvetlení nebudú informovaní.
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://zsdis.eranet.sk.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
12.1. OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
12.2. aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2022