Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
375.347,31 €
  Možnosť prihlásenia do:
17.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľubomír Gašparík
Telefón: +421 911304888
Email: lubomir.gasparik@ultimaratio.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Vytvorenie expozícií v Draškovičovom kaštieli
Referenčné číslo: GUR000096_TSK
II.1.2) Hlavný kód CPV
39154000-6
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia múzejnej expozície v objekte Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice ktorá by mala návštevníkom ponúkať komplexný prehľad o histórii Čachtíc a ich priľahlého územia, priblížiť kultúrne tradície mestečka remesiel, vinohradníctva a ľudovej kultúry jej obyvateľov.
Návštevník by si mal na základe získaných informácií sám vytvoriť predstavu o živote v dávnej minulosti, najdôležitejších udalostiach, ktoré sa tu odohrali či najvplyvnejších rodoch, ktoré tu pôsobili.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
375 347,31 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
92521100-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE, MIEROVÉ NÁMESTIE 46, 912 50 TRENČÍN,
objekt Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice, Malinovského 245, 916 21 Čachtice
II.2.4) Opis obstarávania:
Realizácia múzejnej expozície v objekte Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
6
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus, Kód projektu: CLT01026

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať uzavrieť na dobu vykonávania, Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu Zmluvy;
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. a) - h) zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 písm. a) - f), resp. § 32 ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) - f) zákona o verejnom
obstarávaní, ak verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa
osobitného predpisu, tzn.:
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní platí, že ak uchádzač alebo záujemca nepredloží doklad podľa odseku 2 písm. a), je povinný na účely preukázania podmienky podľa odseku 1 písm. a) poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní platí, že
verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu podľa ods. 2 písm. d) iba vo vzťahu k preukázaniu toho, že voči
uchádzačovi resp. záujemcovi nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku; K ostatným podmienkam v rámci tohto tohto ustanovenia platí, že verejný obstarávateľ si overí ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom na portáli www.oversi.gov.sk;
- vo vzťahu k preukazovaniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b), c), e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie uchádzačom alebo záujemcom overí na portáli www.oversi.gov.sk a v
Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
3. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
4. Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky týkajúce sa technickej alebo odborná spôsobilosti:
Požaduje sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO u členov odborného tímu, ktorý bude pozostávať z kľúčových expertov:

Kľúčový expert č. 1 - Historik regionálna história
Kľúčový expert č. 2 - Vinohradník

Požaduje sa preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.1 písm. g) zákona o VO údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy, a to predložením nasledovných dokladov:
I. Kľúčový expert č.1 Historik regionálna história
Uchádzač predloží údaje min. o jednej osobe:
- doklad o ukončenom vysokoškolskom vzdelaní II. stupňa v odbore história a/alebo archívnictvo,
- minimálne 3 roky preukázateľná profesionálne praktické skúsenosti alebo odborná prax na výskumnom projekte,
- publikačná činnosť: minimálne min. 5 odborných výstupov (monografia / článok) z oblasti regionálnej histórie (oblasť Čachtice) s dorazom na stredovek a novovek.

Uchádzač preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek:
- životopisom,
- zoznamom publikačnej činnosti,

II. Kľúčový expert č.2 Vinohradník
Uchádzač predloží údaje min. o jednej osobe:
- ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore vinohradníctvo,
- minimálne 3 roky preukázateľná profesionálna praktická skúsenosť s procesom produkcie vína v oblasti Čachtíc,

Uchádzač preukáže splnenie nasledovných minimálnych požiadaviek:
- životopisom.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom (ďalej len JED), v súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti verejnému obstarávateľovi predkladajú uchádzači, ktorí sa po vyhodnotení ponúk umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Formulár JED a manuál k jeho vyplneniu je k dispozícii na internetovej adrese:
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby, uchádzač predloží samostatný JED aj za túto osobu, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene tejto osoby (vypĺňajú sa tieto časti JED u: Časť I., Časť II. A a B a Časť III.).
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť JED za prípadných subdodávateľov uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a/alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak sa táto bude reálne podieľať na plnení predmetu zákazky, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8. Verejný obstarávateľ u osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, bude hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Sú uvedené v súťažných podkladoch a v sprievodnej dokumentácii
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 17.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 17.02.2023 10:30
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
3) Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.
4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5) Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky
alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného finančného krytia.
7) Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO ver. 18.
8) Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so Zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a
centrálnom ekonomickom systéme.
9) Verejný obstarávateľ umožňuje hospodárskemu subjektu vyplniť v časti IV Jednotného európskeho dokumentu oddiel alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
10) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly osobami, ktoré sú oprávnené vykonať Kontrolu projektu, v závislosti od typu kontroly. Podrobnosti sú vymedzené v zmluve o dielo resp. v Projektovej zmluve na realizáciu projektu v rámci programu Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, Číslo Zmluvy: 48/2021
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022