IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24

  Zadávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
  Predpokladaná hodnota:
3.132.031,12 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 12:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Užšia súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzita Komenského v Bratislave
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397865
Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX 440 , 81499 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Martin Dufala, PhD.
Telefón: +421 290109617
Email: martin.dufala@uniba.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): https://uniba.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave 2023-24
Referenčné číslo: 7952/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
30200000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií pre Univerzitu Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania, prostredníctvom zriadeného dynamického nákupného systému (DNS) na obdobie 24 mesiacov. Podrobnejšie informácie sú k dispozícií v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 132 031,12 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32200000-5
32300000-6
32500000-8
48820000-2
32420000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Univerzita Komenského v Bratislave, jej fakulty, samostatne hospodáriace a centrálne financované súčasti
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je dodávanie informačných a komunikačných technológií bežne dostupných na trhu pre Univerzitu
Komenského v Bratislave, vrátane dopravy a vyloženia na mieste dodania, na obdobie 24 mesiacov.

Ide najmä o dodávanie:

-počítačov, notebookov a príslušenstva
-tlačiarní, scanovacích zariadení a príslušenstva
-zariadení pre hlasovú a dátovú komunikáciu a ich príslušenstva
-serverov a príslušenstva
-IKT periférií a ich príslušenstva
-audiovizuálnej a prezentačnej techniky a príslušenstva
-náhradných dielov na IKT zariadenia
-sieťových zariadení.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS.

Do špecifikácie predmetu zákazky v jednotlivých výzvach vyhlásených v rámci zriadeného DNS môžu byť integrované
environmentálne požiadavky. Verejný obstarávateľ uplatňovaním zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie priamych zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 132 031,12 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zabezpečiť položky predmetu zákazky aj pre projekty financované z NFP, ktoré v rámci tohto verejného obstarávania nie sú bližšie špecifikované (zmluvy o NFP už podpísané, resp. ďalšie zmluvy, o ktorých podpísaní verejný obstarávateľ nemohol mať v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania vedomosť).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2, 4 a 5
(predloženie dokladov) alebo § 152 ods. 3 zákona (v rámci SR zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, resp. iný obdobný zoznam iného čl. štátu EÚ v rozsahu zákona.).

V prípade preukázania podmienky účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ich zaradenie bude trvať len do doby platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov.

Záujemca je povinný najneskôr 7 kalendárnych dní pred skončením platnosti zápisu v zozname hospodárskych subjektov preukázať verejnému obstarávateľovi aktualizovaný zápis (napr. predložením žiadosti o aktualizovanie zápisu doručenej na UVO v zákonných lehotách). Ak tak záujemca neurobí, verejný obstarávateľ po skončení platnosti zápisu vylúči záujemcu zo zriadeného DNS.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia predloží každý člen skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona (oprávnenie dodávať tovar) preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Uchádzač preukáže osobné postavenie podľa § 32 za každú inú osobu podľa § 33 ods. 2 zákona a podľa § 34 ods. 3 zákona.

Splnenie podmienok účasti môže záujemca preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentov podľa § 39 ods.1 zákona, pričom zo záujemcom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto skutočnosť preukázať.

V prípade, ak záujemca použije jednotný európsky dokument (JED), verejný obstarávateľ ho pre riadne zabezpečenie procesu obstarávania v jednotlivých zákazkách vyzve na predloženie nahradených dokumentov a dokladov. Verejný obstarávateľ neumožní zaradenie do DNS na základe predloženého JED-U, až na základe predložených dokumentov a dokladov nahradených JED-om.

Doklady a dokumenty, ktorými záujemca preukazuje osobné postavenie musia byť v žiadosti o účasť predložené ako sken originálu alebo sken ich úradne osvedčenej kópie.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk. Záujemca nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. b) a písm. c) ZVO, nakoľko si ich vie verejný obstarávateľ overiť Neplatí to však v prípade, ak právnické osoby a fyzické osoby nemajú sídlo, miesto podnikania (zapísané v registri) v Slovenskej republike.
V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu, resp. ich scan.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Ekonomické a finančné postavenie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje splnenie podmienky podľa § 33 ods.1 písm. d) zákona - prehľad o celkovom obrate najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

V súlade s § 38 ods. 6 písm. a) zákona požiadavka verejného obstarávateľa na preukázanie výšky celkového obratu
nesmie presiahnuť dvojnásobok predpokladanej hodnoty vypočítanej na obdobie 12 mesiacov, pretože trvanie zmluvy je dlhšie ako 12 mesiacov.

Splnenie podmienky účasti môže uchádzač preukázať vyplneným Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ods. 1 zákona, pričom z uchádzačom predloženého predmetného dokumentu musí byť jednoznačne zrejmé, že rozsahom a
obsahom spĺňa podmienky účasti požadované verejným obstarávateľom, ku dňu predkladania ponúk a je schopný túto
skutočnosť preukázať.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Ekonomické a finančné postavenie:
Uchádzač preukáže v súlade s § 38 ods. 6 písm. a) celkový súhrnný obrat minimálne vo výške 1 500 000,00 Eur za posledné tri hospodárske roky od vyhlásenia verejného obstarávania, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Uchádzač preukáže celkový súhrnný obrat poskytnutím informácie o zverejnení účtovnej závierky uchádzača v registri
účtovných závierok vedenom Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo predložením kópie výkazu ziskov a strát/výkazu príjmov a výdavkov s vyznačeným údajom o celkovom obrate, ktorá je overená daňovým úradom,
audítorom alebo iným orgánom príslušným podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača.

Uchádzač predloží scany originálov alebo scany úradne osvedčených kópií dokladov požadovaných podľa tohto bodu
oznámenia.

V prípade, že sa bude chcieť záujemca kvalifikovať v priebehu zriadeného DNS, tak celkový súhrnný obrat sa bude
počítať od predloženia jeho žiadosti o zaradenie, nie od vyhlásenia verejného obstarávania.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
Podmienky vykonania každej zákazky budú uvedené v konkrétnej výzve a jej prílohách.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Obstarávanie zahŕňa zriadenie dynamického nákupného systému
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobnejšie informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladoch a v konkrétnej výzve k zákazke vyhlásenej v rámci DNS.
Verejný obstarávateľ si pri jednotlivých zákazkách v rámci zriadeného DNS vyhradzuje právo rozhodnúť sa, či sa v
konkrétnej zákazke použije elektronická aukcia, alebo sa nepoužije elektronická aukcia.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2023 12:00
IV.2.3) Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 01.02.2023
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Dynamický nákupný systém bude zriadený v zmysle § 58 zákona v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/.

2. Na tejto adrese sú prístupné aj Všeobecné podmienky používania DNS.

3. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že pre plné využitie elektronického nástroja JOSEPHINE je potrebná
registrácia.

4. Technické podmienky pripojenia do softvéru JOSEPHINE:
počítač záujemcu musí byť pripojený k Internetu pre bezproblémovú komunikáciu, predkladanie ponúk a účasť v EA je nutné používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov - Microsoft Internet Explorer od verzie 9.0 a vyššie, MozillaFirefox od verzie 30 a vyššie, Google Chrome od verzie 36 a vyššie, je nutné mať v prehliadači zapnuté cookies a javaskripty.

5. Verejný obstarávateľ pri konkrétnej zákazke určí spôsob predkladania ponúk, ktorý bude jednoznačne definovaný v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk.

6. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), verejný obstarávateľ ho pre riadne zabezpečenie procesu obstarávania v jednotlivých zákazkách, vyzve na predloženie nahradených dokumentov a dokladov. Verejný obstarávateľ neumožní zaradenie do DNS na základe predloženého JED-U, až na základe predložených dokumentov a dokladov nahradených JED-om.

7. Verejný obstarávateľ upresňuje informácie uvedené v časti IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme tohto oznámenia: v rámci zriadeného dynamického systému plánuje verejný obstarávateľ uzatvárať aj rámcové dohody, vzhľadom na zadefinovanie tejto možnosti v zákone o verejnom obstarávaní v rámci § 58 ods. 3.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022