Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA

  Zadávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
10.300.994,16 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
29.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Trenčiansky samosprávny kraj
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36126624
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kód NUTS: SK022
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Kováčiková
Telefón: +421 326555867
Email: alena.kovacikova@tsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2812
Hlavná adresa(URL): https://www.tsk.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá – Dežerice, 3. ETAPA
Referenčné číslo: 284/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233000-9
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/516 Trenčianska Teplá - Dežerice, 3. ETAPA. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
10 300 994,16 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Podľa projektovej dokumentácie.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou cesty č. II/516 Trenčianska Teplá-Dežerice, 3. ETAPA. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
Názov: Lehota výstavby v dňoch odo dňa odovzdania staveniska
Relatívna váha: 20

Cena
Relatívna váha: 80
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Názov projektu: Rekonštrukcia cesty č. II/516 Trenčianska Teplá Dežerice, 3. ETAPA
Kód: 302010W742
Číslo zmluvy o PNFP: IROP-Z-302011W742-11-44
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška zábezpeky je stanovená na 250 000 Eur.
Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

a) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,

b) a zároveň dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, z ktorého je predmet tejto zmluvy financovaný, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinosť.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZVO").

Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s § 39 ZVO jednotný európsky dokument /JED/ alebo
b) v súlade s § 152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov.
Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.
Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajucich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s § 152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zoznamu hospodárskych subjektov.

V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že doklady, ktoré podľa § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje predkladať od
uchádzačov z dôvodu oprávnenia použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sú:

- výpis z registra trestov uchádzača podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO, v prípade výpisu z registra trestov pre fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom, uchádzač verejnému obstarávateľovi predloží údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého bude verejný obstarávateľ oprávnený podať žiadosť a prevziať výpis/y registra trestov. Ak fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, prokuristom nesúhlasí s poskytnutím požadovaných údajov, uchádzač je povinný predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 2 písm. b) ZVO.
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 2 písm. c) ZVO.
- doklad, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku podľa § 32 ods. 2 písm. d) ZVO.
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.
Uvedené platí v prípade uchádzačov so sídlom alebo miestom podnikania v Slovenskej republike.

Uchádzač predkladá podľa § 32 ods. 1 a 2 ZVO doklad uvedený v písmene f) ZVO: čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI .
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením:
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO dokladom je referencia, ak referencia nebola vyhotovená
podľa § 12 ZVO, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení spolu s dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie. Uchádzač je povinný v ponuke identifikovať referencie, ktoré sa ku dňu predloženia ponuky nachádzajú v evidencii referencií verejnej na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ktorými mieni preukázať splnenie podmienky účasti.
b)bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.

Zoznamom stavebných prác rovnakého predmetu obstarávania, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia
cestnej infraštruktúry.
Verejný obstarávateľ zohľadní referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Ak uchádzač preukáže technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 3 ZVO, preukazuje túto
skutočnosť písomnou zmluvou, z ktorej musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania
zmluvného vzťahu a spĺňa ostatné požiadavky uvedené v ustanovení § 34 ods. 3 ZVO.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti spoločne podľa § 37 ods. 3 ZVO.

Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným
európskym dokumentom podľa § 39 ZVO.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov uchádzač predloží samostatný JED za každého člena skupiny, podpísaný osobou/osobami oprávnenou/oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predkladajú JED, za účelom preukázania splnenia podmienok účasti určených verejným obstarávateľom, vyplniť GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI.

Odôvodnenie: Verejný obstarávateľ požadovaním splnenia určenej podmienky účasti skúma schopnosť uchádzača realizovať požadovaný predmet zákazky. Uchádzač musí preukázať, že má praktické skúsenosti s realizáciou uskutočnenia plnenia rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky, ktorým sa rozumie výstavba a/alebo rekonštrukcia cestnej infraštruktúry
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre účely plnenia tejto podmienky uchádzač uvedie objem prác realizovaný za posledných 5 rokov, ktoré sa rátajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej hodnote rovnej, alebo vyššej ako je Predpokladaná hodnota zákazky. V prípade stavby, ktorej začiatok alebo koniec nespadá do daného obdobia, je uchádzač povinný preukázať potvrdením odberateľa alebo iným dokladom, že požadovaná min. výška zmluvnej ceny stavby bola realizovaná v danom období.

V zozname stavebných prác uchádzač uvedie minimálne tieto údaje:
a) Obchodné meno a sídlo zhotoviteľa;
b) Obchodné meno a sídlo odberateľa;
c) Zmluvný termín a skutočný termín uskutočnenia stavebných prác (v prípade, že skutočný termín sa líši od mluvného termínu, bude akceptovaný skutočný termín);
d) Popis predmetu stavebných prác, z ktorého bude jasne zrejmé plnenie;
e) Skutočne fakturovanú cenu za stavebné práce rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet tejto zákazky v EUR bez DPH;
f) Meno a priezvisko, funkciu, telefónne číslo, príp. e-mail kontaktnej osoby odberateľa, pre účely overenia údajov.

V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, je potrebné na prepočítanie tejto meny na Euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala.

Doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro, uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.10.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:15
Miesto: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7280/20A, 911 01 Trenčín.
Otváranie ponúk bude realizované prostredníctvom online sprístupnenia ponúk v systéme IS EVO a v súlade s § 52 ZVO. V čase otvárania ponúk cez IS EVO bude automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Pri osobnej účasti: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy o dielo bude postupovať v súlade s § 11 a s § 56 ZVO.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 66 od. 7 písm. b) ZVO (tzv. super reverzná súťaž).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 57 ZVO, alebo v prípade nedostatočného finančného krytia.

Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 ZVO. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO.

Elektronická fakturácia bude pripustená v súlade so zákonom č. 215/2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme.

Vzhľadom na technické špecifikácie, účel diela, predmetné verejné obstarávanie je zelené obstarávanie.

Odôvodnenie nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní je uvedené v súťažných podkladoch.

Úspešný uchádzač, ktorý bude Zhotoviteľom Diela, je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku verejného obstarávateľa/Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo. Poistná zmluva, resp. jej overená fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú Prílohu č. 5 Zmluvy o dielo.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
23.12.2022