„Zneškodňovanie odpadov“

  Zadávateľ:
Mesto Humenné
  Predpokladaná hodnota:
1.748.403,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
28.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Humenné
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00323021
Kukorelliho 34, 06628 Humenné
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/5561
Hlavná adresa(URL): https://www.humenne.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: iné (vyplňte prílohu A.I)
TANOT s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 50778200
Komenského 48/44 , 09431 Hanušovce nad Topľou
Kód NUTS: SK041
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Anton Bernacký - splnomocnená osoba pre VO
Telefón: +421 948926308
Email: bernacky.obstaravanie@gmail.com
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.humenne.sk/
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
„Zneškodňovanie odpadov“
Referenčné číslo: 17/2022 - S (ERANET)
II.1.2) Hlavný kód CPV
90510000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovom odhadovanom množstve 7000 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydaného súhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku sa vykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. Súčasťou záväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ bude zabezpečovať sám na vlastné náklady. Držiteľ odpadu je oprávnený dodať aj iné druhy odpadov, musí ísť však o taký druh odpadu, ktorý je prevádzkovateľ skládky oprávnený zneškodňovať. Maximálna prípustná vzdialenosť skládky od zberného dvora mesta Humenné, Sninská 27/1018, 066 01 Humenné, je 40 km (vzdialenosť je určená pri jednosmernej ceste od zberného dvora mesta Humenné po vstup na bránu skládky, po cestách, ktoré môžu užívať vozidlá s hmotnosťou nad 12 t). Skládka musí mať životnosť a dostatočnú kapacitu minimálne 60 mesiacov, teda po dobu, na ktorú sa zmluva uzatvára.
Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový alebo asfaltový) v dobrom technickom stave až po miesto vykládky odpadu a zabezpečená zimná údržba prístupovej cesty na skládku.
Predmetom zákazky je tiež mechanicko-biologická úprava zmesových komunálnych odpadov (ďalej len MBÚ). Službu MBÚ bude uchádzač zabezpečovať po nadobudnutí účinnosti čl. I. bodu 3 príslušnej vyhlášky MŽP SR č. 26/2021 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 382/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje povinnosť zabezpečovať MBÚ zmesových komunálnych odpadov.
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky je špecifikovaná v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Všetky potrebné zmluvné dojednania sú obsiahnuté v návrhu Zmluvy o zneškodňovaní komunálnych odpadov pre Mesto Humenné, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov a je nevyhnutné si ju pred odovzdaním ponuky podrobne preštudovať.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 748 403,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Maximálna prípustná vzdialenosť skládky od zberného dvora mesta Humenné, Sninská 27/1018, 066 01 Humenné, je 40 km.
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšia charakteristika celého predmetu zákazky a podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, E. SPÔSOB URČENIA CENY a F. OBCHODNÉ (ZMLUVNÉ) PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria nákladov
Názov: Ekonomicky najvýhodnejšia cena v EUR s DPH
Relatívna váha: 100 %
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2023
Dátum ukončenia: 31.03.2028
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú ma zabezpečiť.

Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na osobné postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Jednotný európsky dokument v editovateľnej forme je možné stiahnuť z webového sídla ÚVO (www.uvo.gov.sk).

Uchádzač nie je povinný predkladať doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 25.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 25.01.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa zrealizuje nasledovným spôsobom: Online.
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk. Upozorňujeme na funkcionalitu otvárania ponúk priamo v systéme ERANET, ktorá umožňuje
sledovanie otvárania ponúk v reálnom čase pre každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Zadávateľ týmto informuje, že všetky povinne zverejňované dokumenty vrátane súťažných podkladov a vysvetlení
zverejní v súlade s § 64 ods. 4 zákona o VO v systéme ERANET na URL adrese:
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenders v rámci zobrazenia detailu predmetného verejného obstarávania (priamy link:
https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/1796).
2. Zadávateľ záujemcom odporúča, aby si súťažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení
doplňujúcich informácií a vysvetlení súťažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si
prevezmú súťažné podklady bez registrácie verejný obstarávateľ nemá evidenciu - o zverejnení doplňujúcich informácií
a vysvetlení súťažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://obstaravanie.eranet.sk. Uchádzač je oprávnený predložiť ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému ERANET. Registrácia do systému ERANET je bezplatná. Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://obstaravanie.eranet.sk v časti PODMIENKY a MANUÁL.
4. Ďalšie podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené obsahom súťažných podkladov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2022