Dodávka elektrickej energie v roku 2023

  Zadávateľ:
Štatistický úrad Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
159.130,19 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
28.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00166197
Lamačská cesta 3/C, 84005 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Slavomír Jurč
Telefón: +421 250236371
Email: slavomir.jurc@statistics.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://slovak.statistics.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Dodávka elektrickej energie v roku 2023
Referenčné číslo: 10420-4158/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je (i) dodávka elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy; (ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátane odvodu do Národného jadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 21/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady v znení neskorších predpisov; (iii) prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi odchýlok.
Ďalšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
159 130,19 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
65300000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto dodania predmetu zákazky: odberné miesta verejného obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch, vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa od 00:00 hod. dňa 01.04.2023 do 24:00 hod. 31.12.2023 vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribučných služieb prostredníctvom prevádzkovateľa distribučnej siete.
Predpokladané množstvo odberu elektriny za požadované obdobie je pre odberné miesta spolu 359,98 MWh, z toho 348,90 MWh pre odberné miesta s priebehovým meraním spotreby a 11,08 MWh pre odberné miesta bez priebehového merania spotreby.
Jednotlivé odberné miesta verejného obstarávateľa a ďalšie informácie k predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch, vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.04.2023
Dátum ukončenia: 31.12.2023
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.3 Podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kompletné znenie podmienok účasti je uvedené v súťažných podkladoch, v časti 1.3 Podmienky účasti.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 1
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:15
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Celá komunikácia, výmena informácií a predkladanie ponúk sa v tomto verejnom obstarávaní uskutočňuje v súlade s ust. § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom elektronického prostriedku EVO.
Za komunikáciu prostredníctvom elektronického prostriedku podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní sa nepovažuje e-mailová komunikácia.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena aditívneho koeficientu (K), vyjadrená v EUR za 1 MWh elektriny pre spotový nákup, zaokrúhlená na 4 desatinné miesta, bez DPH, bez distribučných poplatkov a bez spotrebnej dane (bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch).
Verejný obstarávateľ nepožaduje zloženie zábezpeky na zabezpečenie ponuky uchádzačov.
Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií, nie je obstarávanie
zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2022