Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
3.345.887,52 €
  Možnosť prihlásenia do:
07.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
28.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Husárová
Telefón: +421 484343210
Email: lucia.husarova@ssc.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/organization/15/orders
Hlavná adresa(URL): www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Investičná výstavba správy ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji - I/66 Telgárt - Besník, sanácia zosuvu
Referenčné číslo: 913/1230/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233120-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Účelom a cieľom stavby je problematicky a poškodený úsek cesty I/66 zrekonštruovať a upraviť pre bezpečnosť a plynulosť premávky na tejto ceste, odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko - dopravných parametrov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 345 887,52 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45221110-6
45233223-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK032
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
okres: Brezno; k. ú.: Telgárt, kraj: Banskobystrický
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom a cieľom stavby je problematicky a poškodený úsek cesty I/66 zrekonštruovať a upraviť pre bezpečnosť a plynulosť premávky na tejto ceste, odstránenie bezpečnostných rizík a zvýšenie technicko dopravných parametrov.
Druh pozemnej komunikácie: cesta I. triedy č. 66
Predmetná stavba sa nachádza na ceste I/66 v katastrálnom území Telgárt, je situovaná napravo od prameňa rieky Hron, prechádza sedlom Besník.
Samotnú stavbu tvoria samostatné stavebné objekty:
101-00 Cesta I/66
201-00 Most ev. č. 66-157
601-00 Meteostanica
102-00 Obchádzková trasa
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté v časti 1.4 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v
priloženej projektovej dokumentácii.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 345 887,52 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
12
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Operačný program Integrovaná infraštruktúra
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, ods. 4, ods. 5 a § 152 ods. 1 (zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov) alebo § 152 ods. 3 ZVO. Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. V súlade s § 187 ods. 7 ZVO zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných skutočností. V záujme aktualizácie údajov uvedených v zozname hospodárskych subjektov je potrebné, aby hospodárske subjekty prostredníctvom formulára oznámenia zmeny údajov doplnili doklady na webovej stránke: https://www.uvo.gov.sk/. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO. Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za všetkých členov skupiny osobitne, splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 ZVO alebo čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 ZVO, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o Jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europskydokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED-u uviesť tzv. "globálny údaj pre všetky podmienky účasti", bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.
Postačuje, keď hospodársky subjekt uvedie nasledovné: "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neaplikujú sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikujú sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukazuje uchádzač týmito dokladmi:

- podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: predložením zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1.bol verejný obstarávateľ podľa ZVO, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 ZVO dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnené dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

- podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy PERSONÁL UCHÁDZAČA,

-podľa § 34 ods.1 písm. h) v nadväznosti na § 36 ZVO uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač použije pri plnení zmluvy,

- podľa § 34 ods. 1 písm. l) ZVO uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uvedené v súťažných podkladoch
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 07.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 07.02.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.02.2023 10:30
Miesto: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Po otvorení ponúk sa vykonajú všetky úkony podľa ZVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku elektronicky prostredníctvom funkcionality IS EVO.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Ide o zákazku pre ktorú platia Zmluvné podmienky na výstavbu, pre stavebné a inžinierske diela projektované
objednávateľom (červená kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov
(FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Postup pre predmetné verejné obstarávanie: vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky ide v zmysle § 5 ods. 3 ZVO o podlimitnú zákazku, avšak s ohľadom na postupné zadávanie viacerých zákaziek, ktorých predmetom bude zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji a z dôvodu vyhnutiu sa nedovolenému rozdeleniu zákazky a použitiu jednoduchšieho postupu, sa verejný obstarávateľ rozhodol, realizovať predmetnú zákazku nadlimitným postupom - verejná súťaž podľa § 66 ods. 7, písm. b) ZVO, tzn. vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to u uchádzača prvého v poradí.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi/záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO, výlučne
elektronicky, prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS-EVO ver. 18.0 s využitím všetkých jeho funkcionalít. Systém IS-EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií potrebnej na spracovanie ponuky a dokladov k ponuke, ako aj na vysvetľovania/doplnenia verejný obstarávateľ zverejňuje všetky dokumenty, sprievodnú dokumentáciu a informácie v IS EVO a v profile verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Výška zábezpeky je 100 000,00 EUR.
Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 24 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre záujemcov súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ má za to, že predložením ponuky uchádzač zodpovedá za zabezpečenie aj súhlasov všetkých
ostatných dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov uvedených v predloženej ponuke podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a GDPR. Uvedené platí aj pre prípad, keď ponuku predkladá skupina dodávateľov.

Verejný obstarávateľ nedisponuje prístupom k údajom dostupným v informačných systémoch verejnej správy podľa § 1 ods. 3 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na zníženie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii). Vzhľadom na uvedené je uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi všetky doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia.

Úspešný uchádzač/uchádzači je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

V zmysle § 40 ods. 8 písm. d) ZVO verejný obstarávateľ môže vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania
uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho
rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na
akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným
hospodárskym subjektom.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.12.2022