Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra

  Zadávateľ:
Mesto Nitra
  Predpokladaná hodnota:
26.304,42 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 15:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
23.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Nitra
IČO: 00308307
Štefánikova trieda 60, 95006 Nitra
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Viktor Moravec
Telefón: +421 376502344
Fax: +421 3765119344
Email: viktor.moravec@msunitra.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra
Referenčné číslo: 37/2022/VM
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233253-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 Cabajská ul. Nitra v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá je v prílohe č. 1 súťažných podkladov a jej súčasťou je aj stavebno-technická dokumentácia a opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
26 304,42 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45231400-9
34993000-4
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Nitra
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 Cabajská ul. Nitra v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá je v prílohe č. 1 súťažných podkladov a jej súčasťou je aj stavebno-technická dokumentácia a opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
26 304,42 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 30
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) spôsobom uvedeným v zákone o verejnom obstarávaní (napr. predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f) alebo zápisom v registri hospodárskych subjektov § 152 ZVO alebo v zápisom v obdobnom registri iného
členského štátu). V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2, nie je povinný predkladať doklady v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) ZVO, pretože verejný obstarávateľ je oprávnený použiť
údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (portál oversi.gov.sk).
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nepožaduje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nepožaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač preukáže svoju technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO . Technická spôsobilosť
alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných
prác alebo služieb doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: b) zoznamom stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: Uchádzač preukáže
úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, z toho aspoň 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky (v EUR bez DPH). Uvedenú požiadavku technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač v súlade s § 34 ods. 1 písm. b) ZVO preukázaním požadovaného rozsahu buď priamo v referencii, alebo potvrdení objednávateľa (odberateľa). Splnenie tejto podmienky uchádzač preukáže v zmysle ZVO. Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa rozumie výstavba, rekonštrukcia ciest, chodníkov, práce na vrchnej stavbe chodníkov.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
Miesto: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uchádzač, ktorý predložil v lehote na predkladanie ponúk svoju ponuku. Každá fyzická osoba sa preukáže identifikačným dokladom. V prípade, že príde iná osoba ako štatutárny zástupca oprávnený konať za uchádzača, táto osoba je povinná predložiť okrem ID aj písomné splnomocnenie od osoby oprávnenej konať za uchádzača.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. . Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena vrátane DPH za predmet zákazky, ocenený podľa
realizačnej projektovej dokumentácie a Zmluvy o dielo. Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v eurách s DPH a zaokrúhlená najviac na 2 desatinné miesta. Rozhodovacie kritéria pre prípad zhody celkovej ceny za zákazku: V prípade, ak komisia identifikuje po predbežnom vyhodnotení ponúk na základe zvolených kritérií zhodné návrhy na prvom, druhom alebo treťom predbežnom mieste, komisia vyhodnotí na danom mieste ako lepšiu ponuku toho uchádzača, ktorý predložil svoju ponuku z časového hľadiska ako prvý.

2. V zmysle § 112 ods. 7 ZVO vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Viac informácií je v súťažných podkladoch.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED), je ho povinný vyplniť v súlade so ZVO. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj generálne čestné vyhlásenie v súlade so ZVO.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, t.j. pred aj po lehote na predkladanie
ponúk, postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE (ďalej ako SJ). Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. akonáhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v SJ považuje okamih jej odoslania v SJ, a to v súlade s funkcionalitou systému.

5. Ponuky sa predkladajú podľa § 49 ZVO prostredníctvom systému Josephine (SJ) a spôsobom uvedeným v súťažných podkladoch. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená v rámci príslušnej zákazky SJ umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Možné spôsoby autentifikácie sú uvedené v súťažných podkladoch spolu s potrebnými lehotami.

6. Obhliadka miesta realizácie prác je odporúčaná.

7. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

8. Verejný obstarávateľ za poskytnutie riadnej súčinnosti na uzavretie zmluvy podľa § 114 ods. 7 a § 56 ZVO považuje súčinnosť podrobne opísanú v bode 27. príslušných súťažných podkladov, pričom lehota na poskytnutie súčinnosti bude 10 pracovných dní.

9. Vzhľadom na zmluvné podmienky plnenia zákazky, predmetné verejné obstarávanie je obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.12.2022