Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
15.338.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
21.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PACTUM PARK, s.r.o.
Email: tender@pactumpark.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji – I/51 BIELA HORA
Referenčné číslo: SSC_Biela Hora
II.1.2) Hlavný kód CPV
45233142-6
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na ceste Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji I/51 BIELA HORA v zmysle projektovej dokumentácie.

V rámci stavby sa upraví jestvujúce šírkové usporiadanie komunikácie I/51 tak, aby vyhovovalo kategórii C 9,5/60 pre cestu I. triedy, z čoho vyplýva aj úprava smerového vedenia v odvodnených prípadoch. Celková dĺžka stavebnej úpravy je 2,500.06 km, kompletné šírkové usporiadanie v zmysle navrhnutej kategórie bude od pracovného staničenia km 0,026.84, t. j. staničenie km 101,124 podľa uzlových bodov do pracovného staničenia km 2,463.11, t. j. staničenie km 103,560 podľa uzlových bodov, t. j. na dĺžke 2.436,27 m.

Rozšírenie súčasného telesa cestnej komunikácie je navrhnuté vybudovaním oporných a zárubných múrov (celkovej dĺžky 2.366 m priemernej výšky cca 3 m) v stiesnených úsekoch v prevažnej miere na cestných pozemkoch komunikácie s minimalizovaním záberu susedných pozemkov. Vzhľadom na požiadavku realizovať výstavbu za verejnej premávky a po určitých časových etapách, je navrhnutý vystužený konštrukčný systém múrov z gabiónov.
Stavba vyvolá aj stavebné úpravy jestvujúceho odvodnenia: v jednom prípade je nutné vybudovať nový priepust na mieste zrušeného jestvujúceho priepustu č. 2. Pri ostatných deviatich priepustoch dôjde k úprave jestvujúcich vtokových a výtokových čiel priepustov. Stavba sa skladá celkovo z 22 stavebných objektov.

Všetky stavebné práce musia byť uskutočnené v zmysle aktuálne platných predpisov a noriem.

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
15 338 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45000000-7
71351000-3
71320000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
15 338 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 086-231556
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 21.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 21.02.2023 11:00
Miesto: V zmysle bodu 28. súťažných podkladov
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.

2. Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

3. Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 250 000,00 Eur. Podrobnosti o zložení a vrátení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch, bod 20.

4. Nevyžaduje sa predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.

5. Ďalšie podrobnosti o podmienkach tejto súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

6. Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2022