ZMLUVNÝ VÝSKUM VIDEOTECHNOLÓGIE A POSKYTOVANIE VEĽKÝCH OBJEMOV DÁT PRE VÝSKUMNÚ PLATFORMU CVTI SR

  Zadávateľ:
Centrum vedecko-technických informácií SR
  Predpokladaná hodnota:
202.100,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
26.01.2023 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
20.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151882
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Miloš Hrabinský
Telefón: +421 269253141
Fax: +421 269253180
Email: milos.hrabinsky@cvtisr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/240
Hlavná adresa(URL): www.cvtisr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
ZMLUVNÝ VÝSKUM VIDEOTECHNOLÓGIE A POSKYTOVANIE VEĽKÝCH OBJEMOV DÁT PRE VÝSKUMNÚ PLATFORMU CVTI SR
Referenčné číslo: 875/2022/4400
II.1.2) Hlavný kód CPV
72212461-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické vzájomne previazané oblasti. Všetky sú úzko naviazané na inštaláciu a prevádzkovanie videotechnológie v mestskom prostredí. V rámci služby dodávateľ:
a)nainštaluje a bude prevádzkovať video technológiu a z nej poskytovať dáta do centrálnej platformy,
b)poskytne otvorený video management systém pre výskum,
c)realizuje úlohu plánovaného zmluvného výskumu HW a SW,
d)poskytne stanovený časový rozsah výskumných kapacít pre operatívne účely.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
202 100,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
72212517-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky je rozdelený na štyri logické vzájomne previazané oblasti. Všetky sú úzko naviazané na inštaláciu a prevádzkovanie videotechnológie v mestskom prostredí. V rámci služby dodávateľ:
a)nainštaluje a bude prevádzkovať video technológiu a z nej poskytovať dáta do centrálnej platformy,
b)poskytne otvorený video management systém pre výskum,
c)realizuje úlohu plánovaného zmluvného výskumu HW a SW,
d)poskytne stanovený časový rozsah výskumných kapacít pre operatívne účely.
Predmetom zákazky je výskum video technológií a softvérových analytík pre poskytovanie dát v rámci projektu financovaného zo ŠF EÚ, Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu II. Etapa, v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, s názvom Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa (ďalej len projekt) .
Predmet zákazky v tejto časti zahŕňa najmä poskytovanie metadát z video technológie, realizáciu definovaných výskumných úloh na HW a SW video technologických prvkoch a poskytnutie kapacity výskumného personálu pre riešenie operatívnych výskumných úloh počas trvania zmluvného vzťahu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
202 100,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
13
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: "Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa (SmartLife)", ITMS kód: 313021W479 realizovaného v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.
Uchádzač preukazuje podmienky účasti uvedené v predchádzajúcich bodoch a týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom súladným s § 32 ods. 2 ZVO, alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO, nakoľko verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy.

V súlade s §32 ods. 4, ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V súlade s §32 ods. 5, ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely ZVO sa rozumie
a)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)iný právoplatný rozsudok súdu.

Skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa tohto bodu za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

Vyžaduje sa predloženie/zaslanie skenov originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov požadovaných v rámci tejto podmienky účasti.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 26.01.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 26.01.2023 11:10
Miesto: Centrum vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Ak sa ponuky predkladajú prostredníctvom elektronického
prostriedku podľa § 20, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov pre zabezpečenie viazanosti ich ponuky zábezpeku vo výške
6.000,00 EUR. Ďalšie informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v bode 15. súťažných podkladov.
2. Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
3. V súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.(tzv. superreverz)
4. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj predloženie faktúry majúcej náležitosti elektronickej fakturácie v súlade s
podmienkami zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o
doplnení niektorých zákonov.
5. Verejný obstarávateľ vyhlasuje túto zákazku nadlimitným postupom napriek výške predpokladanej hodnoty zákazky
pre rozšírenie hospodárskej súťaže na zahraničné subjekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2022