Čistiace a upratovacie služby v priestoroch MF SR

  Zadávateľ:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
484.200,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
27.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
21.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00151742
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Silvia Uhnáková
Telefón: +421 259584007
Fax: +421 259582369
Email: silvia.uhnakova@mfsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.finance.gov.sk/
Hlavná adresa(URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Čistiace a upratovacie služby v priestoroch MF SR
Referenčné číslo: MF/020372/2022-272
II.1.2) Hlavný kód CPV
90910000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj ministerstvo) podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Komplexné zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb na ministerstve pozostáva z denného, týždenného, mesačného, polročného a mimoriadneho upratovania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
484 200,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, Bratislava.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb v administratívnych, prevádzkových a sociálnych priestoroch Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej aj ministerstvo) podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Komplexné zabezpečenie čistiacich a upratovacích služieb na ministerstve pozostáva z denného, týždenného, mesačného, polročného a mimoriadneho upratovania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
484 200,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Neuplatňuje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú uvedené v Prílohe č. 6 súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 27.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.01.2023 10:15
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, on-line prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE. Miestom on-line sprístupnenia ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní
ponúk. Podrobnosti sú upravené v bode 23. súťažných podkladov.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ prostredníctvom funkcionality systému JOSEPHINE na to určenej umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a určeným spôsobom komunikácie.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Verejná súťaž sa realizuje postupom podľa § 66 ods. 7 písm. b) zákona.
2.Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa vyžaduje zábezpeka vo výške 14 000 EUR. Doklad o zložení zábezpeky musí byť súčasťou ponuky uchádzača. Bližšie info. sú uvedené v bode 14 súťažných podkladov.
3. Verejný obstarávateľ umožňuje všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta poskytovania predmetu zákazky. bližšie informácie sú uvedené v bode 9 súťažných podkladov.
4.Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii počas celého procesu verejného obstarávania so záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania elektronického prostriedku JOSEPHINE. JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com.
5. Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a všetkých ostatných dokumentom v súlade so zákonom. Súťažné podklady sú zverejnené v systéme JOSEPHINE na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/36035/summary.
6. Úspešný uchádzač sa zaväzuje pred podpisom Rámcovej dohody verejnému obstarávateľovi predložiť v rámci súčinnosti podľa ustanovenia § 56 ods. 8 zákona nasledovné dokumenty uvedené v bode 31.4 súťažných podkladov:
a)Zoznam všetkých známych subdodávateľov, podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovaným
subdodávateľom, predmety týchto subdodávok a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno a priezvisko, adresu pobytu, dátum narodenia. Predmetné údaje o týchto subdodávateľoch sa stanú
súčasťou zmluvy s úspešným uchádzačom ako Príloha č. 4 zmluvy. Pravidlá zmeny subdodávateľov a
povinnosť oznámiť zmenu subdodávateľov sú v súlade s § 41 ods. 4 zákona upravené v návrhu zmluvy.
b)V prípade, ak sa verejného obstarávania zúčastňuje skupina dodávateľov, predložiť zmluvu, preukazujúcu
vytvorenie právnych vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov (v zmysle bodu 20.1 súťažných podkladov).
c)Čestné vyhlásenie o tom, že sa na uchádzača, jeho subdodávateľov nevzťahujú medzinárodné sankcie, ktoré
je súčasťou prílohy č. 8 súťažných podkladov.
d)Fotokópiu poistnej zmluvy alebo potvrdenie poisťovne o platnosti a trvaní poistenia zodpovednosti za škody
voči tretím subjektom na živote, zdraví a majetku spôsobenú pri plnení predmetu zmluvy na obdobie realizácie
celého predmetu zmluvy s poistným krytím minimálne vo výške 50 000,00 eur (ďalej len poistná zmluva).
Poskytovateľ je povinný mať uzatvorenú poistnú zmluvu počas celej doby trvania zmluvy a záväzkov z nej
vyplývajúcich.
7. Doklady, ktoré sa nepredkladajú:
Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, a ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v zmysle § 32 ods. 3 zákona predkladať verejnému obstarávateľovi, a to z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy, nasledovné doklady:
- výpis z registra trestov záujemcu/uchádzača, jeho štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu v súlade s § 32 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. a) zákona,
- potvrdenia zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne podľa § 32 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) zákona,
- potvrdenia miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu podľa § 32 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) zákona,
- potvrdenia príslušného súdu vzťahujúce sa na konkurz, reštrukturalizáciu a likvidáciu podľa § 32 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) zákona,
- výpis z Obchodného registra Slovenskej republiky alebo výpis zo Živnostenského registra Slovenskej republiky, v prípade preukázania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona týmito typmi dokladu.
8.Predmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie a je zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2022