Palivá

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
108.215.413,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
21.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Natália Babejová
Telefón: +421 2960317644
Fax: +421 960312528
Email: natalia.babejova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Palivá
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-135/2022-OOPS
II.1.2) Hlavný kód CPV
09131100-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
1: Benzín automobilový bezolovnatý (BA 95N)
2: Nafta motorová (NM 2AP)
3: Palivo letecké turbínové (JET-A1)
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
108 215 413,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: 3
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Benzín automobilový bezolovnatý (BA 95N)
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09132100-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Benzín automobilový bezolovnatý (BA 95N) - 1 246 006 litrov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 892 890,83 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Nafta motorová (NM 2AP)
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09134100-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Nafta motorová (NM 2AP) - 34 774 000 litrov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
50 103 538,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 3
II.2.1) Názov
Palivo letecké turbínové (JET-A1)
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09131100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany, Pod horou, 972 43 Zemianske Kostoľany
II.2.4) Opis obstarávania:
Palivo letecké turbínové (JET-A1) - 55 849 251 litrov
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
56 218 984,17 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Podmienky účasti osobného postavenia
1.1.Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO:
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe uchádzač preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace,
b)nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace,
c)nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace,
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku uchádzač preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace,
e)je oprávnený dodávať tovar v predmete zákazky uchádzač preukáže dokladom o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže čestným vyhlásením,
1.2.Uchádzač môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov.
1.3.Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu súťažných podkladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Ostatné údaje sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia
2.1.Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukázať predložením nasledovných dokladov:
2.1.1 podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorých má uchádzač otvorený účet.
2.1.1.1. Minimálna úroveň požadovaná verejným obstarávateľom: uchádzač vyjadrením banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky musí preukázať jeho schopnosť plniť si finančné záväzky za obdobie posledných troch kalendárnych rokov (resp. za roky, ktoré sú dostupné v závislosti od jeho vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti); skutočnosť, že v určenom období nebol v nepovolenom debete; v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a nemá blokáciu účtu v súvislosti s exekučným konaním. K vyjadreniu banky sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie uchádzača, že má účty len v banke/bankách, od ktorých predložil vyjadrenie. Uvedený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 01.02.2023 09:00
Miesto: Otváraním elektronických ponúk sa rozumie ich on-line sprístupnenie v IS EVO komisiou na vyhodnotenie ponúk
verejného obstarávateľa (ďalej len komisia) všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi (vrátane
vysvetľovania súťažných podkladov) sa bude uskutočňovať prostredníctvom elektronického informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie (ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html. Ďalšie informácie ku komunikácii sú uvedené v bode 9 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

V prípade potreby môžu záujemcovia/uchádzači požiadať o technickú pomoc pri používaní IS EVO Úrad vlády SR na emailovej adrese helpdesku: eplatforma@vlada.gov.sk alebo telefonicky na čísle: + 421 2 209 25 100.

Obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky nie je potrebná.

Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 ZVO.
Zábezpeka ponuky je stanovená vo výške
pre časť 1: 20 000, - EUR (slovom dvadsaťtisíc EUR)
pre časť 2: 100 000,- EUR (slovom jednostotisíc EUR)
pre časť 3: 100 000,- EUR (slovom jednostotisíc EUR).
Ďalšie podmienky týkajúce sa zábezpeky sú uvedené v bode 16 oddielu A.1 "Pokyny pre uchádzačov" súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ sa súladne s § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk" súťažných podkladov (tzv. super reverz).

Ďalšie informácie k podmienkam účasti:
Ak bola hodnota tovaru vyjadrená v inej mene ako EUR, uchádzač prepočíta túto hodnotu na EUR kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bol tento kurz ECB stanovený.

V prípade, ak uchádzač preukazuje splnenie danej podmienky účasti zákazkou, ktorej realizácia presahuje stanovené referenčné obdobie, t. j. dodanie tovaru začalo pred viac ako tromi rokmi od vyhlásenia tohto verejného tovarov uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť plnenia, ktoré bolo dodané v požadovanom referenčnom období. V prípade, ak tovar dodával uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, v zozname tovarov vyčísli a započíta iba finančný objem plnenia realizovaný ním samotným.

Upozornenie: Verejný obstarávateľ je podľa § 40 ods. 5 písm. a) ZVO povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok
účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 ZVO, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 ods. 1 ZVO aj Jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením. Ďalšie podrobnosti a informácie týkajúce sa k JED a čestnému vyhláseniu sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.

Ďalšie informácie k preukazovaniu splnenia podmienok účasti sú uvedené v oddiele A.2 "Podmienky účasti" súťažných podkladov.

skratkou "ZVO" za rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.12.2022