Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM)

  Zadávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
  Predpokladaná hodnota:
244.884.836,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
20.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Univerzitná nemocnica Martin
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00365327
Kollárova 2, 03659 Martin
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Tkáč PhD.
Telefón: +421 949096444
Email: novanemocnica@unm.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1000
Hlavná adresa(URL): https://www.unm.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Univerzitná nemocnica sv. Martina (UNsvM)
II.1.2) Hlavný kód CPV
45215100-8
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom plánovanej zákazky je výstavba novej univerzitnej nemocnice ako špičkového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v regióne severozápadného Slovenska pre dlhodobý časový horizont. Verejný obstarávateľ realizuje projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu výstavby novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina s prepracovanou logistikou, s vysoko efektívnou prevádzkou a prepracovaným manažmentom pacienta. Predmetom zákazky bude vyhotovenie diela tak, ako bude definované v zmluve o dielo a v týchto súťažných podkladoch, najmä návrh a vypracovanie príslušnej dokumentácie, výkon inžinierskych činností a autorského dozoru, vykonanie stavebných prác, dodanie technologických zariadení a realizácia súvisiacich plnení. Podrobnejšie viď. súťažné podklady.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
244 884 836,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71200000-0
71300000-1
71400000-2
71000000-8
45000000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Veľká Hora, 036 01 Martin, Slovenská republika. Podrobnejšie viď. súťažné podklady.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je príprava a výstavba novej univerzitnej nemocnice v rozsahu a parametroch zadefinovanom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky nie je dodávka žiadnych medicínskych technológií (zabudovaných i mobilných) s výnimkou tých, ktoré sú priamo zadefinované v opise predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
36
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný, nie však výlučne, z verejných prostriedkov ( Plán obnovy a odolnosti, Fondy Európske štrukturálne a investičné fondy, štátny rozpočet, vlastné zdroje).
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejný obstarávateľ definuje podmienky účasti osobného postavenia v súlade s § 32 ods. ZVO. Z dôvodu obmedzeného počtu znakov verejný obstarávateľ nie je schopný uviesť všetky ním definované podmienky. Podrobný opis viď. v časti A.2 Podmienky účasti v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej tiež zmluva alebo Zmluva o Dielo). Predmetná stavba je realizovaná v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom, (,,Žltá kniha), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Podrobné vymedzenie a určenie obchodných podmienok na plnenie požadovaného predmetu zákazky tvorí v Časti C1 - Príloha č. 5 súťažných podkladov, t.j. Návrh Zmluvy o dielo, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2022/S 045-113085
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.03.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.03.2023 10:00
Miesto: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin Slovenská republika
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/436979
2.) Uchádzač pri preukázaní splnenia podmienok účasti môže dočasne nahradiť tieto doklady predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedený doklad je možné predložiť ako podpísaný naskenovaný doklad v pdf. formáte. Uchádzač môže využiť predloženie aj elektronickej verzie formulára JED. Elektronická verzia Jednotného európskeho dokumentu je dostupná na stránke: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sklang=sk. Verejný obstarávateľ nepripúšťa prehlásenie splnenia podmienok účasti finančného a ekonomického postavenia a podmienky účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti prostredníctvom globálneho údaju uvedeného v oddiele IV. Časti jednotného európskeho dokumentu. Ak sa zúčastňuje na postupe verejného obstarávania skupina hospodárskych subjektov spoločne, musí sa predložiť samostatný JED pre verejné obstarávanie s informáciami požadovanými (v Častiach II. až IV.) pre každý zúčastnený hospodársky subjekt.
3.) Otváranie ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
4.) Verejný obstarávateľ pred vyhlásením zákazky uskutočnil prípravné trhové konzultácie, link: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436979
5.) Postup zadávania nadlimitnej zákazky je podľa § 66 ZVO s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 písm. b) ZVO (superreverz).
6.) Verejný obstarávateľ požaduje aby úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy predložil čestné vyhlásenie, že uchádzač alebo jeho subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora (ďalej aj ako "RPVS") nemajú v RPVS ako konečného užívateľa výhod vymedzeného verejného funkcionára v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) bod 1 až 13 ZVO.
7.) V súlade s Metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 6887-5000/2016 zo dňa 27.04.2016 verejný obstarávateľ vyžaduje aby v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní uchádzač, alebo skupina dodávateľov preukázala oprávnenie k celému rozsahu predmetu zákazky v súlade s definovaným predmetom zákazky zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV) uvedeným v časti A.1 bod 2.2 súťažných podkladov.
8.) Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Podrobné informácie viď. v Článku 15 Časti A.1 súťažných podkladov.
9.) Aplikácia sociálneho hľadiska: Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní určil osobitnú podmienku v Zmluve o dielo (Príloha č. 5 súťažných podkladov) týkajúcu sa sociálnych aspektov.
10.) Aplikácia environmentálneho hľadiska: požaduje sa preukázať Certifikát EMAS, resp. registrácia v schéme EMAS podľa § 34 ods. 1 písm. h) ZVO v spojení s § 36 ZVO alebo ekvivalent.
11.) Zelené verejné obstarávanie: Verejný obstarávateľ uplatňuje podmienky zeleného verejného obstarávania v rámci Kritéria č. 2 (K2) "Energetické kritérium" a Kritéria č. 3."Kritérium množstva stavebného odpadu".
12.) Verejný obstarávateľ poskytuje prístup k Zmluve č. 893/2022 o zabezpečení finančných zdrojov a to k Zmluve za účelom realizácie časti investície 2 v komponente 11 v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len ,,Plán obnovy): https://crz.gov.sk/zmluva/7107590/
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.12.2022