Osobný terény automobil

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
976.858,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 08:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
19.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Bílik
Telefón: +421 960317639
Email: lukas.bilik@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.mosr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Osobný terény automobil
Referenčné číslo: UpIA-EL3/1-155-1/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
34114200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je nákup terénnych policajných automobilov 4x4 - 13 ks.
Dodanie 7ks automobilov do 30.11.2023
Dodanie 6ks automobilov do 30.11.2024
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
976 858,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
34113000-2
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK022
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenská polícia, Železničná 3, 911 01 Trenčín
II.2.4) Opis obstarávania:
Osobný terény automobil 4x4 policajná verzia - 13 ks
Dodanie 7ks automobilov do 30.11.2023
Dodanie 6ks automobilov do 30.11.2024
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
976 858,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v intervale
Dátum začatia: 01.02.2023
Dátum ukončenia: 30.11.2024
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
Miesto: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Celá komunikácia vo verejnom obstarávaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ uchádzačmi sa bude
uskutočňovať písomne, prostredníctvom elektronického Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie
(ďalej len IS EVO) ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len Úrad vlády SR) s využitím všetkých
jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný bezplatne na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Ponuky sa predkladajú výhradne elektronicky prostredníctvom IS EVO.

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje a je stanovená v nasledovnej výške:
15 000,00 € (slovom: pätnásťtisíc 00/100 €),

Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podrobnosti o podmienkach účasti a predkladaní ponúk sú uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ sa podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia súťažných podkladov (tzv. super reverz).
-osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané príslušným úradom, ktorý vykonal štátne overovanie kvality podľa §16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z.,
- predmet plnenia podlieha kodifikácii v súlade so STANAG 4177 Jednotný systém získavania údajov a zákonom č. 11/2004 Z.z. a vyhlášky Ministerstva obrany SR č. 476/2011 Z.z..

Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti, nakoľko tovary, ktoré sú predmetom zákazky súvisia, budú slúžiť na rovnaký účel a preto ich nie je možné považovať za samostatné predmety zákazky

Toto verejné obstarávanie neplní aspekty:
- zeleného verejného obstarávania
- obstarávania inovácii a sociálne aspekty
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.12.2022