Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok

  Zadávateľ:
Železnice Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
630.875,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
13.02.2023 08:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
19.12.2022
  Dátum zverejnenia:
27.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Železnice Slovenskej republiky
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31364501
Klemensova 8, 81361 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Oľga Ježíšková
Telefón: +421 220297702
Email: jeziskova.olga@zsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2583
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.zsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Služby v železničnej doprave
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Štúdia uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok
Referenčné číslo: 32840/2022/O220
II.1.2) Hlavný kód CPV
71241000-9
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky Štúdie uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok je poskytnutie služieb: vypracovanie a dodanie štúdie realizovateľnosti.
Obstarávateľ požaduje, aby ŠU bola formálne rozdelená nasledovne:
-Výstavba novej železničnej trate Lamač Záhorská Bystrica Stupava Lozorno
-Výstavba novej železničnej trate Bratislava Vajnory Pezinok
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
630 875,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71335000-5
79314000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
II.2.4) Opis obstarávania
1. Predmetom zákazky Štúdie uskutočniteľnosti pre projekty: Výstavba novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a Výstavba novej trate Bratislava Vajnory - Pezinok je poskytnutie služieb: vypracovanie a dodanie štúdie realizovateľnosti (ďalej len "ŠU" alebo "štúdia uskutočniteľnosti").
Obstarávateľ požaduje, aby ŠU bola formálne rozdelená nasledovne:
-Výstavba novej železničnej trate Lamač Záhorská Bystrica Stupava Lozorno
-Výstavba novej železničnej trate Bratislava Vajnory Pezinok

2.Ciele štúdií uskutočniteľnosti sú:
Cieľom ŠU "Výstavba novej železničnej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno" je navrhnúť možnosti a posúdiť uskutočniteľnosť variantných riešení pre priame prepojenie Bratislavy so Stupavou a Lozornom elektrifikovanou želenzničnou traťou v novej polohe, s napojením na existujúcu sieť zo ŽST Lamač, resp. severne od tejto železničnej stanice a s napojením na trať Zohor - Plavecký Mikuláš, s primárnym zámerom zlepšenia obsluhy a dostupnosti tohto územia regionálnou osobnou železničnou dopravou.
Cieľom ŠU "Výstavba novej železničnej trate Bratislava - Vajnory - Pezinok" je navrhnúť možnosti a posúdiť uskutočniteľnosť variantných riešení novej elektrifikovanej železničnej trate, určenej predovšetkým pre osobnú dopravu, ktorá prepájajúcou centrum Bratislavy, cez Vajnory a vyššie uvedené obce do Pezinka, s napojením na existujúcu sieť na trať Bratislava - Galanta v ŽST Vajnory, resp. východnej od nej a na trať Bratislava - Trnava v ŽST Pezinok.
Úlohou úspešného uchádzača je spracovanie ŠU na oba projekty (záujmové územia) v nasledovných alternatívach:
-Alternatíva 0 ako referenčnú "bez projektu" (optimalizácia autobusovej obsluhy podľa potreby),
-Alternatíva 1, resp. Alternatíva 2 ako samostatné železničné projekty (druhý/iný projekt nie je realizovaný),
-Alternatíva 3 ako prevádzkovo prepojené časti siete (oba projekty sú zrealizované).

3.Práce na spracovaní ŠU budú realizované v nasledovných etapách:
Etapa 1: Vstupná analýza a definícia cieľov
Etapa 2: Návrh a predbežné posúdenie technických variantov riešenia
Etapa 3: Návrh a posúdenie prevádzkových konceptov
Etapa 4: Definovanie a posúdenie alternatív
Etapa 5: Závery a odporúčania
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 18
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: V čase vyhlásenia verejnej súťaže nie je ešte určený.
II.2.14) Doplňujúce informácie
1. Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 25 000,00 (dvadsaťpäť tisíc) EUR.
Spôsob zloženia zábezpeky:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa a/alebo
- poskytnutím bankovej záruky za uchádzača a/alebo
- poskytnutím poistenia záruky.
2) Verejný obstarávateľ nebude organizovať obhliadku miesta poskytnutia služby.
Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1.Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 ZVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia spôsobom podľa § 32 ods. 4 alebo ods. 5 ZVO, ak sú splnené v nich uvedené podmienky na uplatnenie tohto postupu.
Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (§ 152 a nasl. ZVO) a má v zozname hospodárskych subjektov zapísané všetky údaje podľa § 32 ods. 1 ZVO, nemusí splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazovať. Obstarávateľ v takom prípade vyhodnocuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ZVO spôsobom podľa § 152 ods. 4 a 5 ZVO. Obstarávateľ umožňuje splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov alebo v ňom nemá zapísané všetky požadované údaje, resp. doklady podľa § 32 ods. 1 ZVO je povinný chýbajúce údaje preukázať obstarávateľovi:
- predložením príslušného dokladu podľa § 32 ods. 2 ZVO v ponuke alebo
- doplnením chýbajúceho údaju do zoznamu hospodárskych subjektov.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať. Obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.
Obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
2.Ak uchádzačom bude skupina dodávateľov, táto je povinná predložiť doklady požadované v § 32 ods. 2 ZVO (resp. podľa § 32 ods. 4 a 5 alebo podľa § 152 ZVO, prípadne JED) za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3.Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom JED-om v zmysle § 39 ZVO. Súhrnný materiál obsahujúci zhrnutie základných informácií o JED-e je možné nájsť na https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html.
Podľa § 55 ods. 1 ZVO, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá po vyhodnotení ponúk obstarávateľovi uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
4. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 33 ods. 1 písm. a) ZVO, ktoré sú uvedené v časti III.1.2 týchto súťažných podkladov.
5. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 34 ods. 1 písm. a) a g) ZVO, ktoré sú uvedené v časti III.1.3 týchto súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 13.02.2023 08:30
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 13.02.2023 09:00
Miesto: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk je prístupné iba uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Prístupnosťou otvárania ponúk pre uchádzačov sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality IS EVO všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Otváranie ponúk sa vzhľadom na uvedené realizuje bez fyzickej prítomnosti uchádzačov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1) Pri tejto verejnej súťaži sa postupuje v zmysle podľa § 91 v spojení s § 66 ods. 7 ZVO.
2) Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať v štátnom
(slovenskom) jazyku. Komunikácia zo strany záujemcov/uchádzačov môže prebiehať aj v českom jazyku, pričom obstarávateľ poskytne záujemcom/uchádzačom odpoveď v štátnom (slovenskom) jazyku.
3) Obstarávateľ poskytne vysvetlenie podľa § 48 ZVO prostredníctvom funkcionality informačného systému
elektronického verejného obstarávania (ďalej len "IS EVO").
4) Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronického konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t.j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.
5) Uchádzač predkladá ponuku výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom funkcionality IS EVO. Obstarávateľ nepožaduje predložiť ponuku s kódovaním a šifrovaním a podpísanú autorizovaným kvalifikovaným
elektronickým podpisom v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z.
6) Uchádzač môže predložiť doklady a dokumenty obsahujúce finančné čiastky aj v inej mene ako EUR spolu s prepočtom inej meny na EUR. Pre potreby prepočtu ostatných cudzích mien je platný kurz ECB ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. V prípade, ak platný kurz danej meny nestanovuje ECB, uchádzač vykoná prepočet podľa platného kurzu NBS ku dňu zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku EÚ. Prepočet bude uvedený na samostatnej strane hneď ako nasledujúca strana za dokladom alebo dokumentom, v ktorom je finančná čiastka uvedená tak, že k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz ECB/NBS, podľa ktorého sa prepočet vykonal.
7) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32, § 33 a/alebo § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť predložením JED podľa § 39 ZVO. V takom prípade uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a nemôže vyplniť len oddiel: GLOBÁLNY ÚDAJ PRE VŠETKY PODMIENKY ÚČASTI časti IV JED.
Formulár JED je zverejnený v profile zákazky, ktorej sa týka toto oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania. Formulár JED tvorí samostatnú oddeliteľnú prílohu súťažných podkladov.
8) V rámci poskytnutia súčinnosti úspešný uchádzač predloží doklady a dokumenty najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy verejného obstarávateľa doklady uvedené v bode 28.3. kapitoly A. súťažných
podkladov.
9) V bode II.2.7.) je uvedená doba 18 mesiacov. Táto doba nie je odo dňa uzavretia zmluvy, ale odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
10) Poskytnutie služieb sa bude zabezpečovať prostredníctvom tímu odborných pracovníkov zloženého z:
Kľúčový expert 1 (Expert na železničné staviteľstvo)
Kľúčový expert 2 (Expert na prevádzku a riadenie verejnej osobnej dopravy)
Kľúčový expert 3 (Expert na dopravný urbanizmus, modelovanie, analýzy a prognózy)
Kľúčový expert 4 (Expert na ekonomiku dopravy a spracovanie CBA analýz)
Expert na železničnú dopravnú technológiu
Expert na železničnú energetiku
Expert na železničné zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia
Expert na cestné staviteľstvo
Expert na environmentalistiku
Obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázať jeho technickú a odbornú spôsobilosť pre Kľúčových expertov č. 1 až 4 v rámci ponuky v rozsahu a spôsobom uvedeným v kapitole E. súťažných podkladov.
Splnenie kvalifikačných predpokladov pre ostatných odborných pracovníkov bude preukazovať až Zhotoviteľ podľa obchodných podmienok obstarávateľa.
11) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, nie je obstarávanie inovácií a nie je ani
obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
19.12.2022