Materská škola Nové Košariská

  Zadávateľ:
Obec Dunajská Lužná
  Predpokladaná hodnota:
1.209.857,25 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
22.12.2022
  Dátum zverejnenia:
23.12.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Dunajská Lužná
IČO: 00400009
Jánošíkovská 466/7, 90042 Dunajská Lužná
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Juraj Tkáč
Telefón: +421 949096444
Fax: +421 240259833
Email: info@creatioeu.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6473
Hlavná adresa(URL): https://www.dunajskaluzna.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Materská škola Nové Košariská
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom plánovanej zákazky je výstavba materskej školy Nové Košariská. Navrhovaný objekt spolu s areálom bude slúžiť ako materská škola, čo je v súlade s územným plánom obce. V ňom je predmetná oblasť definovaná ako regulačný blok BOV, ktorej hlavnou funkciou je bývanie v rodinných alebo bytových domoch a občianska vybavenosť. Objekt svojou rozlohou aj podlažnosťou spĺňa stanovené regulatívy..

Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu v Časti C1 - Príloha č. 7 súťažných podkladov (ďalej len predmet zákazky alebo dielo).
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
1 209 857,25 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miesto stavby: Dunajská Lužná
Okres: Senec
Kraj: Bratislavský
Parcelné číslo: 173/1
Katastrálne územie: Nové Košariská
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom plánovanej zákazky je výstavba materskej školy Nové Košariská. Navrhovaný objekt spolu s areálom bude slúžiť ako materská škola, čo je v súlade s územným plánom obce. V ňom je predmetná oblasť definovaná ako regulačný blok BOV, ktorej hlavnou funkciou je bývanie v rodinných alebo bytových domoch a občianska vybavenosť. Objekt svojou rozlohou aj podlažnosťou spĺňa stanovené regulatívy..

Podrobný opis zákazky viď. v zmysle Časti B.2 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a na základe projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu v Časti C1 - Príloha č. 7 súťažných podkladov (ďalej len predmet zákazky alebo dielo).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
1 209 857,25 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Dátum začatia: 31.12.2023
Dátum ukončenia: 01.03.2024
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: 302021CFC7
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO.

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neuplatňuje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO zoznamom stavebných prác

Bod 2.

Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO - Stavbyvedúci

Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov časť "A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV".
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Pre obmedzený počet znakov v tomto poli verejný obstarávateľ nie je schopný podrobne uviesť informácie. V tejto súvislosti podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:05
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční v súlade s § 52 ods. 2 ZVO štvrtá veta, t.j. umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie. Uchádzači v rámci IS EVO môžu využiť funkcionalitu on-line sprístupnenie ponúk.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Podrobný opis vid. v súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Postup zadávania zákazky podlimitným postupom sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom IS EVO na www.uvo.gov.sk. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v IS EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a hardvér výpočtovej techniky z ktorej bude odosielať súťažné podklady, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady, technické vybavenie a odborne ovládanie IS EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie IS EVO sú zadefinované a zverejnené na portáli EVO (http://www.uvo.gov.sk). Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že neposkytuje súťažné podklady v listinnej podobe na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti záujemcu. Súťažné podklady sú sprístupnené záujemcom v IS EVO.

2. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi v IS EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

3. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto Výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

4. Verejné obstarávanie je zamerané na sociálne aspekty (preukázanie osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO).

5. V elektronicky podanej ponuke sa predkladajú naskenované kópie originálnych dokladov podľa definovaných požiadaviek v súťažných podkladov.

6. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a nie je zapísaný v RPVS, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS nie sú zapisaní v RPVS.

8. Elektronická aukcia nebude použitá.

9. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Viď. časť A.1, Článok 15 súťažných podkladov.

10. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko sa jedná o vecne súvisiace plnenia a zákazka tak tvorí jeden celok. Nerozdelením zákazky na časti preto nedochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže, nakoľko tak nedochádza k zúženiu počtu hospodárskych subkjektov, ktoré by mohli predložiť ponuku. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

11. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 112 ods. 7 pism. b) ZVO.

12. Verejný obstarávateľ v oddieli II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody uviedol možnosť intervalu podľa prednastavení vyplňania tejto Výzvy v Informačnom systéme Zberu údajov. Interval zadal ako od 31.12.2023 do 01.03.2024, čomu sa rozumie v súlade s uvedeným v časti A.1, Bod 5.3 súťažných podkladov termín ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi do 31.12.2023 a zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia do 60 dní od protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi, t.j. do 01.03.2024.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
22.12.2022