Rekonštrukčné práce pri obnove rokovacej sály v budove NR SR

  Zadávateľ:
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
  Predpokladaná hodnota:
469.376,88 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
21.12.2022
  Dátum zverejnenia:
22.12.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk - Bežný postup pre podlimitné zákazky
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
IČO: 00151491
Námestie Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Martina Čaplová
Telefón: +421 259722363
Email: martina.caplova@nrsr.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/455014
Hlavná adresa(URL): www.nrsr.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Rekonštrukčné práce pri obnove rokovacej sály v budove NR SR
Referenčné číslo: 2709/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
45310000-3
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov a technických rozvodov existujúcej réžie a technických rozvodov priľahlých priestorov rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky v zložení stavebné úpravy, vzduchotechnika, elektrická silnoprúdová inštalácia, inštalácia štrukturovanej kabeláže. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
469 376,88 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45262500-6
42512000-8
45232300-5
45232320-1
45314300-4
45421000-4
45430000-0
II.2.3) Miesto dodania
Kód NUTS
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Miestom uskutočnenia stavebných prác je budova Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 821 08 Bratislava, bližšia špecifikácia v návrhu zmluvy.
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov a technických rozvodov existujúcej réžie a technických rozvodov priľahlých priestorov rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky v zložení stavebné úpravy, vzduchotechnika, elektrická silnoprúdová inštalácia, inštalácia štrukturovanej kabeláže. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
469 376,88 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v dňoch: 291
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade nedostatku finančných prostriedkov.
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač sa môže zúčastniť verejného obstarávania, len ak spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 dokladmi podľa § 32 ods. 2, resp. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní a podľa § 152 ods. 1 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní alebo čestným vyhlásením. V zmysle ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy nepredkladá záujemca doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a), b) c) a e) zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c) a e) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa ustanovenia § 32 ods. 3, druhá veta, ak záujemca nepredloží doklad podľa § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní (t. j. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace), je povinný na účely preukázania podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní poskytnúť verejnému obstarávateľovi údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú vymedzené v § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov sú:
a) ak ide o fyzickú osobu
1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
3. štátne občianstvo,
4. pohlavie,
5. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov,
6. číslo občianskeho preukazu.
b) ak ide o právnickú osobu
1. obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby,
2. identifikačné číslo právnickej osoby, ak bolo pridelené,
3. označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná.
Údaje podľa druhej vety § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny dodávateľov osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, poskytovať službu preukazuje člen skupiny dodávateľov len vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti vo verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača v plnom rozsahu za účelom uzavretia zmluvy so spôsobilým a spoľahlivým hospodárskym subjektom.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Nevyžaduje sa.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Bod 1) Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní predloží zoznam stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je referencia; ak referencia nebola vyhotovená podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom môže byť aj vyhlásenie uchádzača o ich uskutočnení, doplnený dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak takéto potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Bod 2) Uchádzač podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní predloží v ponuke údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Uchádzač predloží pri osobách podľa a) až d) podľa minimálnej požadovanej úrovne štandardov platné doklady odbornej spôsobilosti/ osvedčenia/oprávnenia a životopisy osôb, ktoré musia obsahovať: a) titul, meno a priezvisko, b) história zamestnania (rok, miesto výkonu, zamestnávateľa, pozícia, aktuálny zamestnávateľ), c) zoznam realizovaných projektov/zmlúv s uvedením pozície osoby a stručný opis realizovaných prác d) dátum a podpis predmetnej osoby. Doklady musia byť predložené ako originály resp. úradne osvedčené fotokópie dokladov. Z predložených životopisov pri osobách uvedených podľa písm. a) a b) musí zo životopisu vyplývať aj požadovaná prax.
Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, alebo čestným vyhlásením v súlade s § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom uchádzač vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Bližšia špecifikácia podmienok účasti je uvedená v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: K bodu 1) Uchádzač predloženým zoznamom stavebných prác doplneným príslušnými dokladmi za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania preukáže realizáciu aspoň jednej zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky vo výške finančných nákladov minimálne 300 000,00 eur bez DPH.
Verejný obstarávateľ taktiež dáva uchádzačom do pozornosti, že v zmysle ustanovenia § 40 ods. 5 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ povinný pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ktorá sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zohľadniť referencie uchádzačov uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.
K bodu 2) Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnutá aspoň jedna osoba/osoby spĺňa/jú nasledovné minimálne požiadavky:
a)jeden stavbyvedúci s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou fyzická osoba s odborným zameraním pozemné stavby s platným osvedčením o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou. Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti/osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
b)tri osoby s 5-ročnou zodpovedajúcou odbornou praxou oprávnené na vykonávanie činnosti: montáž, oprava a údržba vyhradeného technického zariadenia elektrického (pre práce silnoprúd a slaboprúd) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
c)jedna osoba oprávnená na výkon odborných prehliadok, odborných skúšok (revízií) vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 24 (revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
d)jedna osoba s oprávnením (osvedčením) o odborných zručnostiach a znalostiach na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi podľa zákona č. 286/2009 Z.z o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 321/2012 Z.z. Uchádzač v ponuke predloží platné osvedčenie alebo ekvivalentný doklad podľa príslušných právnych predpisov v krajine sídla uchádzača.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ predložil verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi poistné zmluvy v súlade s Článkom VII. ods. 14 a 15 návrhu zmluvy.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.04.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 09:30
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Virtuálne prostredie Informačného systému pre elektronické verejné obstarávanie verzia 18.0 v zmysle otvárania ponúk využitím funkcionality On-line sprístupnenie ponúk uchádzačom.
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/ 455014
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Nakoľko sa ponuky predkladajú použitím elektronického prostriedku (IS EVO) podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní, umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich sprístupnenie prostredníctvom funkcionality elektronického prostriedku všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu údajov podľa predchádzajúcej vety.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zákazka sa realizuje prostredníctvom IS EVO. Všetka komunikácia v predmetnom postupe zadávania zákazky sa uskutočňuje výlučne elektronickou podobou prostredníctvom informačného systému EVO. Uchádzač predloží ponuku elektronicky prostredníctvom systému EVO
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti: Verejný obstarávateľ zvážil vhodnosť rozdelenia zákazky na časti, pričom na základe relevantných dôvodov verejný obstarávateľ zákazku na časti nedelí. Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať riziko, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obtiažnym či drahým a potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky. Nie je možné zriadenie staveniska pre viaceré hospodárske subjekty/dodávateľov, práce a dodávky vzhľadom na povahu a veľkosť staveniska je nevyhnutné uskutočniť jedným dodávateľom, ktorý pokryje celý predmet zákazky ako celok, pričom bude verejnému obstarávateľovi zodpovedať za celý rozsah stavebných prác a s tým súvisiacich záruk a závad.
Verejný obstarávateľ umožňuje a zároveň odporúča záujemcom obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác a to vzhľadom na charakter miesta plnenia, ktorým sú vnútorné priestory vrátane rokovacej sály v budove Národnej rady Slovenskej republiky. Vzhľadom na veľkosť a povahu staveniska nie je možnosť uskladnenia tovarov a je nutné zabezpečiť dodávku tovarov v čase. Kontaktná osoba pre uskutočnenie obhliadky: Kontaktná osoba pre uskutočnenie obhliadky: Ing. Zoltán Vágó, email: Zoltan.Vago@nrsr.sk, telefonický kontakt: 0918470011, 02/59723811.
Verejný obstarávateľ s cieľom uplatniť prvky verejného zeleného obstarávania, a to v plnení osobitných cieľov a úloh v oblasti životného prostredia, najmä v energetickej účinnosti a presadzovaní inovácie, ako aj v snahe podporiť malých a stredných podnikateľov nastavením nediskriminačných a len nevyhnutných podmienok účasti, zadáva zákazku s cieľom obnovy a energetickej úspory zastaraných elektrických rozvodov a zariadení rokovacej sály a priľahlých priestorov.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok v súlade s ustanovením § 41 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, tzv. superreverz.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
21.12.2022