Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete

  Zadávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
  Predpokladaná hodnota:
33.350.400,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
08.02.2023 09:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.12.2022
  Dátum zverejnenia:
22.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Sociálna poisťovňa, ústredie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30807484
29. augusta 8 a 10, 81363 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK0
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN
Telefón: +421 906171034
Email: peter.ivan@socpoist.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.socpoist.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
sociálne poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Systém poskytovania komplexných komunikačných služieb virtuálnej privátnej siete
II.1.2) Hlavný kód CPV
72720000-3
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je zriadenie komunikačného systému a poskytovanie komplexných služieb virtuálnej privátnej siete k prepojeniu pracovísk a poskytovaniu služieb Virtuálnej Privátnej Siete pre potreby obojsmernej dátovej, multimediálnej a hlasovej komunikácie medzi jednotlivými pracoviskami lokalitami verejného obstarávateľa (ďalej len VPS SocPoist) založeného na technológií SD-WAN a ,poskytujúcej služby dátového prepojenia pracovísk verejného obstarávateľa, správy a konfigurácie prvkov a zabezpečenia siete spolu s dodaním súvisiacich HW a SW prvkov siete verejného obstarávateľa a ich správa.
Predmet zákazky je rozdelený na dve (2) samostatné časti uvedené nižšie v tomto oznámení.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky za jednotlivé časti predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
33 350 400,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Primárne linky a integračné služby
Časť č.: časť č. 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32430000-6
32412110-8
32424000-1
32420000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ústredie a pracoviská/pobočky verejného obstarávateľa na území SR špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
a) zriadenie a prevádzkovanie primárnych dátových pripojení v jednotlivých lokalitách Účastníka, špecifikovaných v Prílohe, časť B podľa časti B.1 súťažných podkladov,
b) zriadenie systému a poskytovanie služieb virtuálnej privátnej siete (ďalej len VPS SocPoist), založenej na technológii SD-WAN, vrátane dodávky a správy koncových zariadení s podporou QoS pre aplikácie a zdroje poskytované z dátového centra,
c) doplnkové služby v rámci primárnych lokalít Účastníka: poskytovanie služieb expertnej a servisnej technickej podpory nad rámec SLA a prvotných inštalačných a konfiguračných prác ktoré budú objednávané na základe osobitnej objednávky.

Podrobné vymedzenie časti 1 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov pre časť 1 predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
25 146 522,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Záložné dátové pripojenia
Časť č.: časť č. 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
32430000-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
ústredie a pracoviská/pobočky verejného obstarávateľa na území SR špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom zákazky je:
a) zriadenie a prevádzkovanie záložných dátových pripojení v jednotlivých lokalitách Účastníka, špecifikovaných v Prílohe B podľa časti B.1 súťažných podkladov,
b) doplnkové služby v rámci primárnych lokalít Účastníka:
(i) poskytovanie služieb expertnej a servisnej technickej podpory,
(ii) zriadenie nového záložného pripojenia v jednotlivých lokalitách Účastníka (typ 1 až typ 6) podľa Prílohy a podľa požiadaviek Účastníka na základe samostatnej objednávky,
(iii) navýšenie rýchlosti záložného pripojenia v jednotlivých lokalitách Účastníka (typ 1 až typ 6) špecifikovaných v Prílohe a podľa požiadaviek Účastníka na základe samostatnej objednávky.

Podrobné vymedzenie časti 2 predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky súťažných podkladov pre časť 2 predmetu zákazky.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
8 203 878,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.ska v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.

Verejný obstarávateľ v zmysle § 32 ods. 3 zákona uvádza, že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy sa nepredkladajú doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e) zákona. Podrobné informácie verejný obstarávateľ uvádza v bode 1. časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: neuplatňuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému obstarávateľovi v oddiele III. Právne, ekonomické, finančné a technické informácie v bode III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť uviesť celé znenie určených podmienok účasti podľa § 34 zákona ods. 1 písm. a), písm. g) zákona - určené samostatne za každú časť predmetu zákazky, verejný obstarávateľ znenie týchto podmienok účasti uvádza v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 08.02.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 06.02.2024
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 08.02.2023 10:00
Miesto: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk vykoná komisia v súlade s § 52 zákona. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť štatutárni zástupcovia uchádzačov alebo nimi poverení zástupcovia na základe splnomocnenia.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Vzhľadom na technické dôvody (obmedzený počet znakov v tomto formulári), ktoré neumožňujú verejnému
obstarávateľovi v oddiele VI. Doplnkové informácie v bode VI.3) Doplňujúce informácie uviesť všetky nevyhnutné
doplňujúce informácie, verejný obstarávateľ uvádza podrobné vymedzenie všetkých doplňujúcich informácií v súťažných podkladoch, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v IS EVO a ku ktorým verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie.

2. V rámci tejto verejnej súťaže sa uplatňujú ustanovenia § 66 ods. 7 písm. b) zákona, teda verejný obstarávateľ
uskutoční vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z pohľadu splnenia požiadaviek na predmet
zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

3. Toto verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom IS EVO.

4. IS EVO bude použitý pre každý úkon v procese verejného obstarávania, tzn. celý proces verejného obstarávania
prebieha len elektronicky prostredníctvom IS EVO.

5. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa záujemcovia zaregistrovali v IS EVO. Táto registrácia je spojená s určitými
procesnými úkonmi, preto je potrebné ju vykonať v dostatočnom časovom predstihu. Registráciu v IS EVO je možné
realizovať záujemcom najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v tomto oznámení.

6. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa podľa § 20 ods. 20 zákona predkladajú v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka, ktorým je slovenský jazyk.

7. V prípade potreby objasniť informácie potrebné na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v tomto oznámení, v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov elektronicky prostredníctvom IS EVO požiadať o ich vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ bude pri vysvetľovaní postupovať podľa § 48 zákona. Podrobné informácie o vysvetlení sú
uvedené v súťažných podkladoch.

8. Verejný obstarávateľ požaduje zábezpeku ponuky pre jednotlivé časti predmetu zákazky vo výške:
Pre časť 1: 300 000,00 EUR,
Pre časť 2: 150 000,00 EUR,
Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch na predmet zákazky.

9. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

10. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným
obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona. Pre vyplnenie a opätovné použitie
jednotného európskeho dokumentu je možné využiť bezplatnú službu dostupnú na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-602.html a na webovom sídle Európskej komisie https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=sk.

11. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (alfa: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
Z dôvodu nedostatočného počtu znakov, pokračovanie v bode VI.4.3) tohto oznámenia.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: V zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pokračovanie bodu VI.3) tohto oznámenia:
12. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia a subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o registri
partnerov verejného sektora" alebo "RPVS"), musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona zapísaní do registra partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora (ďalej len register partnerov verejného sektora).
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Verejný
obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu ani s takým uchádzačom, ktorý má povinnosť sa zapisovať do RPVS a ktorého
konečným užívateľom výhod zapísaným v RPVS je niektorá z osôb uvedená v § 11 ods. 1 písm. c) zákona, a tiež
uchádzačom, ktorého, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a ktorí majú v RPVS zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona.

13.Toto verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na
sociálne aspekty.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.12.2022