Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa

  Zadávateľ:
Slovenská správa ciest
  Predpokladaná hodnota:
4.486.500,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
16.02.2023 10:02

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
16.12.2022
  Dátum zverejnenia:
22.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská správa ciest
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00003328
Miletičova 19, 82619 Bratislava-Ružinov
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: PACTUM PARK, s.r.o.
Email: tender@pactumpark.eu
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.ssc.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Správa a údržba ciest I. triedy
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Riadenie bezpečnosti, návrh opatrení a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy - II. etapa
Referenčné číslo: SSC_RPB_2
II.1.2) Hlavný kód CPV
71631480-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb týkajúcich sa vykonania:
analýzy a štatistického vyhodnotenia miery rizika cestnej infraštruktúry s osobitným zameraním na analýzu správ, vývoja a príčin dopravných nehôd s následkom úmrtia a ťažkého zranenia za roky 2015-2022,
výkonu vizuálnej cestnej bezpečnostnej inšpekcie,
periodickej správy o vykonaných opatreniach z predchádzajúceho roka,
periodickej aktualizácii analýzy bezpečnostných rizík na Cestnej sieti,

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
4 486 500,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71319000-7
72316000-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Miesto uskutočňovania predmetu zákazky je podrobne uvedené vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.4) Opis obstarávania:
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
4 486 500,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých zo štrukturálnych fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Uvedené vo Zväzku 1, časť 1.4. súťažných podkladov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 16.02.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.09.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 16.02.2023 11:00
Miesto: V zmysle bodu 28 súťažných podkladov.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Elektronická aukcia sa nepoužije.

2. Predkladanie ponúk a celý postup zadávania zákazky bude realizovaný prostredníctvo elektronického systému zadávania zákaziek EVO dostupného na adrese: https://eplatforma.vlada.gov.sk/.

3. Nevyžaduje sa predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu, alebo aby ponuky obsahovali elektronický katalóg.

4. Ďalšie podrobnosti o podmienkach tejto súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

5. Nejedná sa o zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.12.2022