VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
8.542.614,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
16.12.2022
  Dátum zverejnenia:
22.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Linda Bajgartová
Telefón: +421 910801838
Email: linda.bajgartova@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
VET21003 Modernizácia uzáverov privádzača PVE Ružín TG1 a TG2
Referenčné číslo: 2022/11553
II.1.2) Hlavný kód CPV
42131120-3
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a rekonštrukcia uzáverov privádzača TG1 a TG2 vrátane opravy súvisiacich
zariadení a ostatného technického vybavenia vrátane transportu a vykládky na určené miesto s prevedením montáže a
uvedením zariadenia do prevádzky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
8 542 614,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45111300-1
45251120-8
45255400-3
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a.s., závod Vodné elektrárne Trenčín, Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín, Malá Lodina č.304, 044 81 Kysak
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je výroba, dodávka a rekonštrukcia uzáverov privádzača TG1 a TG2 vrátane opravy súvisiacich
zariadení a ostatného technického vybavenia vrátane transportu a vykládky na určené miesto s prevedením montáže a
uvedením zariadenia do prevádzky.

Kompletný popis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 32
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Oprava prívodného potrubia privádzača TG1
Výroba, dodanie a montáž 2 kusov systému na kontrolu celistvosti čapov na TG1
Výroba, dodanie a montáž 2 kusov systému na kontrolu celistvosti čapov na TG2
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Plán obnovy a odolnosti, komponent 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická
infraštruktúra, reforma/investícia: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering) vodné
elektrárne, kód výzvy 01I02-26-V03.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zámerom obstarávateľa je zapojenie sa do výzvy z plánu obnovy a odolnosti, komponent 1. Obnoviteľné zdroje energie
a energetická infraštruktúra, reforma/investícia: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE
(repowering) vodné elektrárne, kód výzvy 01I02-26-V03.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 ZVO.
Záujemca musí spĺňať nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia (môžu byť nahradené aj jednotným európskym dokumentom):
1. § 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podpor. zloč. skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
- doklad: podnikateľ - fyz. osoba predloží výpis z reg. trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živ. oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť (len v prípade, že v krajine sídla uchádzača takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami podnikateľa
2. § 32 ods. 1 písm. b) nemá nedoplatky na poistnom na soc. poistení a zdr. poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- doklad: potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach)
3. § 32 ods. 1 písm. c) nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v SR a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- doklad: potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach)
4. § 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
- doklad: potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace
5. § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),
výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
6. § 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- doklad: čestné vyhlásenie

Vzhľadom na nedostatočné množstvo znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:
Uchádzač predloží v ponuke v súlade § 33 ods. 1 písm. a) ZVO;
- vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky
Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, okrem písm. e) ZVO. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 ZVO.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne za skupinu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.), alebo obsahuje prísľub o poskytnutí úveru. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace. Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá otvorený účet ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam riadne poskyt. plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas posl. 15 r. pred vyhlásením súťaže.
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov), zodpovedných za riadenie realizácie stavebných prác;
§ 34 ods. 1 písm. h) ZVO a § 36 ZVO ISO 14001; § 34 ods. 1 písm. j) ZVO - Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení; § 35 ZVO - ISO 45001 a § 35 ZVO - ISO 9001:2015

Vzhľadom na nedostatočné množstvo znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v Súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) vrátane prebiehajúcich plnení rovnakého alebo obdobného charakteru ako predmet zákazky počas posledných 15 rokov pred vyhlásením súťaže, pričom uchádzač predloží:
minimálne jednu referenciu, ktorou preukáže, že navrhol revízny alebo rýchlozáverný klapkový uzáver o priemere minimálne DN 3500 mm a väčší, PN 8. Uchádzač zároveň uvedie, pre akého odberateľa plnenie vykonal a v akom rozsahu.
minimálne jednu referenciu, ktorou preukáže, že vyrobil revízny alebo rýchlozáverný klapkový uzáver o priemere minimálne DN 3500 mm a väčší, PN 8. Uchádzač zároveň uvedie, pre akého odberateľa plnenie vykonal a v akom rozsahu.
minimálne jednu referenciu, ktorou preukáže, že dodal a namontoval revízny alebo rýchlozáverný klapkový uzáver o priemere minimálne DN 3500 mm a väčší, PN 8. Uchádzač zároveň uvedie, pre akého odberateľa plnenie vykonal a v akom rozsahu.
Zo zoznamu dodávok/poskytnutých služieb tovaru musí vyplývať, že záujemca v relevantnom období dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 2 000 000 EUR bez DPH (slovom: dva milióny eur bez DPH)
Obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 2 určil dlhšiu dobu ako je doba podľa § 34 ods. 1 písmeno a) ZVO za účelom zabezpečenia dostatočnej hospodárskej súťaže s ohľadom na špecifickosť zákazky.
§ 34 ods. 1 písm. g) ZVO: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov), zodpovedných za riadenie realizácie stavebných prác.

1. Expert č. 1: Statik výpočtár musí preukázať pre min. 2 osoby nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti (navrhovanie mechanizmov, optimálne dimenzovanie strojných súčastí, výpočet životnosti a spoľahlivosti strojov, metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej mechaniky)
- dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti Aplikovaná mechanika, resp. v obdobnom obore, alebo ekvivalent.

2. Expert č. 2: Špecialista na prúdenie musí preukázať pre min. 2 osoby nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti (navrhovanie tvarov obtekaných častí armatúr, optimálne dimenzovanie strojných súčastí, metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej hydrodynamiky). Uchádzač zároveň preukáže, že sa ako špecialista na prúdenie podieľal minimálne na jednej zákazke týkajúcej sa uzáverov o rozmeroch min. DN 3500 mm, PN 8.
- dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti Aplikovaná hydrodynamika, resp. v obdobnom obore, alebo ekvivalent.

3. Expert č. 3: Medzinárodný zváračský inžinier (Pracovník koordinujúci zváranie v rozsahu komplexnej úrovne) musí preukázať pre min. 2 osoby nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti
- je držiteľom platného certifikátu IWE alebo jeho ekvivalentu.

4. Expert č. 4: Šéfmontér (vedúci pracovník montážnej skupiny, ktorý bude zodpovedný za demontážne práce, merania, montážne práce a skúšky zariadenia). Musí preukázať pre min. 1 osobu nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti výkonu demontážnych a montážnych prác na uzáveroch.
- minimálne 1 profesijná skúsenosť na projekte, kde sa ako šéfmontér podieľal na demontáži a montáži na uzáveroch o rozmeroch min. DN 3500 mm, PN 8.

Vzhľadom na nedostatočné množstvo znakov sú kompletné podmienky účasti uvedené v Súťažných podkladoch.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 ZVO.

Obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške: 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur).

Spôsoby zloženia zábezpeky:
-poskytnutie bankovej záruky za uchádzača,
-zloženie finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa, alebo
-poistenie záruky.

Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie z uvedených alternatív v zmysle ZVO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Zákazka bude financovaná z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov obstarávateľa.
- Obstarávateľ poskytuje zálohu v zmysle bodu 5.6 vzoru zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov Vzor zmluvy.
- Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny.
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme ERANET, dištančnou, on-line formou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Prílohou súťažných podkladov je manuál IS ERANET pre online otváranie ponúk. Uchádzačovi v rámci súťaže pribudne v systéme ERANET sekcia Otváranie ponúk online.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača zloženie bankových záruk v zmysle bodov 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4
a preukázanie poistenia v zmysle bodu 13. vzoru Zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho
subdodávateľ podľa bodu 27.4 Súťažných podkladov nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu (ako je tento pojem vysvetlený v Súťažných podkladoch), ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
16.12.2022