T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín

  Zadávateľ:
Slovenské elektrárne, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
9.869.153,67 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 11:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
15.12.2022
  Dátum zverejnenia:
21.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenské elektrárne, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35829052
Mlynské nivy 47, 82109 Bratislava
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Miroslav Blažko
Telefón: +421 366362349
Email: miroslav.blazko@seas.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.seas.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
T20011 modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín
Referenčné číslo: 2022/11389
II.1.2) Hlavný kód CPV
42112200-9
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky jednotlivých zariadení PVE, znížiť nároky na obsluhu a údržbu výmenou morálne a fyzicky opotrebovaných prístrojov a zariadení za nové, osadiť prístroje zodpovedajúce požiadavkám, ktoré sú kladené v súčasnosti na prevádzku vodnej elektrárne, vyhovujúce platným normám a predpisom.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
9 869 153,67 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
45315200-0
42113200-6
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK04
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenské elektrárne, a. s., Závod Vodné elektrárne, Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín, Malá Lodina č.304, 044 81 Kysak
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom projektu je modernizácia strojnej časti turbíny TG1 PVE Ružín. Cieľom projektu je zvýšiť účinnosť sústrojenstva a zväčšiť jeho regulačný rozsah v oboch prevádzkových režimoch osadením nového obežného kolesa a úpravou predrozvodných a rozvodných lopát, znížiť pulzácie a kavitačné opotrebenie, zvýšiť celkovú technickú úroveň zariadenia, zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a hospodárnosť prevádzky jednotlivých zariadení PVE, znížiť nároky na obsluhu a údržbu výmenou morálne a fyzicky opotrebovaných prístrojov a zariadení za nové, osadiť prístroje zodpovedajúce požiadavkám, ktoré sú kladené v súčasnosti na prevádzku vodnej elektrárne, vyhovujúce platným normám a predpisom.
Kompletný popis predmetu zákazky je uvedený v Technickej špecifikácii, ktorá tvorí prílohu Súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 42
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Plán obnovy a odolnosti, komponent 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, reforma/investícia: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering) vodné elektrárne, kód výzvy 01I02-26-V03.
II.2.14) Doplňujúce informácie
Zámerom obstarávateľa je zapojenie sa do výzvy z plánu obnovy a odolnosti, komponent 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra, reforma/investícia: Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE (repowering) vodné elektrárne, kód výzvy 01I02-26-V03.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 zákona.
§ 32 ods. 1 písm. a): nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-doklad:
podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných predpisov,
podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov nie staršie ako tri mesiace, alebo rovnocenné doklady vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla, a to za spoločnosť (len v prípade, že v krajine sídla uchádzača takýto doklad je vydávaný) ako aj za osobu, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo za osoby, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, ako aj za všetky osoby, ktoré sú členmi dozorného orgánu a prokuristami podnikateľa
§ 32 ods. 1 písm. b): nemá nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doklad: potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach)
§ 32 ods. 1 písm. c): nemá daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doklad: potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie staršie ako tri mesiace (v prípade potvrdenia obsahujúceho nedoplatok predloží aj doklad o zaplatení nedoplatku alebo o povolení platiť nedoplatky v splátkach)
§ 32 ods. 1 písm. d): nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
-doklad: potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri mesiace
§ 32 ods. 1 písm. e): je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorý predkladá ponuku,
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu:
živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),
výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
§ 32 ods. 1 písm. f): nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doklad: čestné vyhlásenie

Vzhľadom na nedostatočné množstvo znakov sú ostatné podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienka účasti podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona. Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca predložením vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona, okrem písm. e) zákona. Obstarávateľ môže u osoby, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, hodnotiť existenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 zákona.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne za skupinu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky musí obsahovať, že uchádzač za obdobie posledných troch rokov nebol v nepovolenom debete a je schopný plniť svoje záväzky voči banke (dodržiava splátkový kalendár v prípade splácania úveru a pod.), alebo obsahuje prísľub o poskytnutí úveru. Vyjadrenie banky nesmie byť staršie ako 3 mesiace. Uchádzač tiež predloží čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať v jeho mene, v ktorom vyhlási, že nemá otvorený účet ani záväzky v inej banke/bankách okrem tej/tých, od ktorej/ktorých predložil vyjadrenie banky.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: § 34 ods. 1 písm. a) zákona: Zoznam dodávok tovaru/poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 15 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona. Obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 2 určil dlhšiu dobu ako je doba podľa § 34 ods. 1 písmeno a) zákona za účelom zabezpečenia dostatočnej hospodárskej súťaže s ohľadom na špecifickosť zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona: Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (nižšie špecifikovaných expertov), zodpovedných za riadenie realizácie služieb.
Osoby, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky, sa musia podieľať na realizácii zákazky. Títo pracovníci musia byť zároveň uvedení v zmluve. V prípade, ak predkladané doklady obsahujú identifikáciu konkrétnej osoby, na ktorú sú vystavené, je uchádzač povinný splniť svoje povinnosti podľa bodu 28.1 súťažných podkladov, pričom splnenie tejto povinnosti uchádzač potvrdzuje predložením Potvrdenia o oboznámení sa s Oznámením o získavaní a spracúvaní osobných údajov, ktoré je k dispozícii v systéme Eranet.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 34 ods. 1 písm. a):

Zoznam riadne poskytnutých plnení (referencií) o vykonaní aspoň jednej rekonštrukcie francisovej turbíny ktorej súčasťou bol návrh hydraulického profilu obežného kolesa, rozvádzacích lopát a pevných lopát, overenie návrhu modelovými skúškami, výroba nového obežného kolesa a úprava profilov rozvádzacích lopát (RL) a pevných lopát na diele, podľa tohto návrhu, rekonštrukcia vysokotlakového hydraulického systému pre ovládanie a reguláciu turbíny.
Minimálne parametre rekonštruovaných a opravovaných turbín:
Min. výkon: 20 MW
Min priemer obežného kolesa (OK) francisovej turbíny: 4 000 mm
Min. spád: 30 m
Min prietok: 40 m3 / s

Preukázanie jednotlivých popísaných činností nemusia byť z jednej realizovanej zákazky, nesmú byť však staršie ako 15 rokov.

Uchádzač uvedie, pre ktorú vodnú elektráreň opravu vykonal a v akom rozsahu.
Zo zoznamu dodávok tovaru/poskytnutých služieb musí vyplývať, že uchádzač v relevantnom období dodal tovar/poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 2 000 000 EUR bez DPH (slovom: dva milióny eur bez DPH).
V prípade, že v rámci predložených referencií boli poskytované aj iné služby alebo tovary ako tie, ktoré sú predmetom zákazky, musí byť z dokladu pre objektívne posúdenie splnenia podmienok účasti zrejmá hodnota poskytnutých služieb alebo tovarov, ktoré sú predmetom zákazky.

Zoznam musí obsahovať minimálne:
názov a sídlo odberateľa,
kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),
predmet zákazky,
popis predmetu zákazky,
doba poskytnutia, od do, mesiac a rok,
cena zákazky bez DPH celkom za požadované obdobie.

Obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 2 určil dlhšiu dobu ako je doba podľa § 34 ods. 1 písmeno a) zákona za účelom zabezpečenia dostatočnej hospodárskej súťaže s ohľadom na špecifickosť zákazky.

§ 34 ods. 1 písm. g) zákona:

Expert č. 1: Technický dozor (pracovník pre výkon technického dozoru na vodnej elektrárni, ktorý bol zodpovedný za dozor merania, montážnych prác a skúšok zariadenia) - musí preukázať pre min. 1 osobu nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti výkonu dozoru pri montážnych prácach na vodných turbínach;
- minimálne 3 profesijné skúsenosti na projekte, kde sa ako technický dozor podieľal na generálnej oprave, alebo modernizácii vodnej turbíny (kaplanovej, alebo francisovej) v rozsahu kompletnej spätnej montáže a uvedenia do prevádzky.

Expert č. 2: Statik výpočtár musí preukázať pre min. 1 osobu nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti (navrhovanie mechanizmov, optimálne dimenzovanie strojných súčastí, výpočet životnosti a spoľahlivosti strojov, metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej mechaniky);
- dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti Aplikovaná mechanika, resp. v obdobnom obore, alebo ekvivalent.

Expert č. 3: Špecialista na prúdenie musí preukázať pre min. 2 osoby nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti (navrhovanie tvarov obtekaných častí turbín a čerpadiel, optimálne dimenzovanie strojných súčastí, metódy a prostriedky inžinierskeho experimentu a výskumu v odbore aplikovanej hydrodynamiky);
- dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v oblasti Aplikovaná hydrodynamika, resp. v obdobnom obore, alebo ekvivalent.

Expert č. 4: Medzinárodný zváračský inžinier (Pracovník koordinujúci zváranie v rozsahu komplexnej úrovne) musí preukázať pre min. 2 osoby nasledovné:
- prax minimálne 5 rokov v danej oblasti;
- je držiteľom platného certifikátu IWE alebo jeho ekvivalentu.

Vzhľadom na nedostatočné množstvo znakov sú ostatné podmienky uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.4) Objektívne pravidlá a kritériá účasti
Zoznam a stručný opis pravidiel a kritérií: Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom jednotným európskym dokumentom v zmysle § 39 zákona.
Obstarávateľ vyhlasuje, že obmedzuje informácie požadované na podmienky účasti (týkajúce sa Časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho dokumentu) na jednu otázku s odpoveďou áno alebo nie (: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti), t.j. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti bez toho, aby bolo potrebné vyplniť iné oddiely Časti IV: Podmienky účasti jednotného európskeho dokumentu.
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka je stanovená vo výške: 20 000 EUR (slovom: dvadsaťtisíc eur).
Spôsoby zloženia zábezpeky:
-poskytnutím bankovej záruky za uchádzača,
-zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa,
-poistenie záruky
Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie z uvedených alternatív v zmysle ZVO.
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
- Zákazka bude financovaná z fondov Európskej únie a vlastných zdrojov obstarávateľa.
- Obstarávateľ poskytuje zálohu v zmysle bodu 5.6 vzoru zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov Vzor zmluvy.
- Splatnosť faktúr je do 60 dní odo dňa doručenia obstarávateľovi.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie/realizáciu predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, musí vytvoriť do termínu stanoveného na uzavretie zmluvy spoločnú právnu formu, napr. Zmluvu o združení podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Tento záväzok členovia skupiny potvrdia v ponuke Čestným vyhlásením o vytvorení skupiny. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané všetkými členmi skupiny.
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 11:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
Trvanie ponuky v mesiacoch (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk): 6
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 13:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky v systéme ERANET, dištančnou, on-line formou.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Komisia zverejní počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom. Prílohou súťažných podkladov je manuál IS ERANET pre online otváranie ponúk. Uchádzačovi v rámci súťaže pribudne v systéme ERANET sekcia Otváranie ponúk online.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača zloženie bankových záruk v zmysle bodov 5.2.2, 5.2.3 a 5.2.4
a preukázanie poistenia v zmysle bodu 13. vzoru Zmluvy, ktorý tvorí prílohu súťažných podkladov.
Obstarávateľ určil ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy skutočnosť, že úspešný uchádzač (a ani žiaden jeho
subdodávateľ podľa bodu 27.4 Súťažných podkladov nie je sankcionovanou osobou a uzavretie a/alebo plnenie zmluvy s ním by nevyvolalo porušenie príslušného Aplikovateľného sankčného programu (ako je tento pojem vysvetlený v
Súťažných podkladoch), ktorý sa na tohto uchádzača prípadne vzťahuje.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
15.12.2022