Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava

  Zadávateľ:
Hlavné mesto SR Bratislava
  Predpokladaná hodnota:
1.452.325,33 €
  Možnosť prihlásenia do:
31.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
13.12.2022
  Dátum zverejnenia:
19.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Hlavné mesto SR Bratislava
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00603481
Primaciálne námestie 1, 81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Katarína Stašjaková
Telefón: +421 000000000
Email: katarina.stasjakova@bratislava.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/6563
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislava.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislava
Referenčné číslo: MAGS OVO 60321/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
50000000-5
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb v oblasti údržby a prevádzky kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov (ďalej len "SP").
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 452 325,33 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51112000-0
71314100-3
45200000-9
71700000-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Územie mesta Bratislavy, podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1 SP.
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom obstarávania je poskytovanie služieb v oblasti údržby a prevádzky kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platných právnych predpisov a STN. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - SP.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 452 325,33 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"):

a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uchádzač môže vo verejnom obstarávaní preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia Zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle § 152 ods. 1 ZVO.

Verejný obstarávateľ disponuje prístupom do informačného systému oversi.gov.sk, prostredníctvom ktorého si vie overiť splnenie niektorých z vyššie uvedených podmienok účasti. Verejný obstarávateľ v časti B. súťažných podkladov bod 1 uvádza v prehľadnej tabuľke, ktoré doklady si vie overiť sám, a ktoré predkladá uchádzač, ak sa rozhodne preukázať splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia prostredníctvom dokladov vydaných príslušnými inštitúciami.

V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: nepožaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.

MINIMÁLNA POŽADOVANÁ ÚROVEŇ ŠTADARDOV:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač zabezpečil pre plynulú prevádzku kolektorov skupinu odborníkov, ktorá sa bude skladať z minimálne 5 odborne spôsobilých pracovníkov (ďalej len skupina odborníkov).
Skupina odborníkov môže pozostávať aj z vyššieho počtu odborníkov ako päť, pričom platia nasledovné požiadavky verejného obstarávateľa na skupinu odborníkov:
1. každý odborník zo skupiny odborníkov musí disponovať minimálne jedným z osvedčení uvedených v písm. a) až i) a zároveň
2. skupina ako celok musí disponovať všetkými deviatimi osvedčeniami uvedenými v písm. a) až i) a zároveň
3. aspoň traja odborníci zo skupiny odborníkov musia disponovať potvrdením podľa písm. j) a zároveň
4. aspoň dvaja odborníci zo skupiny odborníkov musia disponovať potvrdením podľa písm. k) aj l).
Zoznam potrebných osvedčení a potvrdení:
a) Elektromontér slabo prúd min. odborné vzdelanie (minimálne úplné stredné odborné (ÚSO) vzdelanie v odbore (Elektrotechnika) meranie a regulácia), min. odbornú prax (5 rokov) v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, uvedené uchádzač preukáže životopisom a osvedčením vydaným v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.
b) Elektromontér silno prúd min. odborné vzdelanie (minimálne úplné stredné odborné (ÚSO) vzdelanie v odbore (Elektrotechnika) meranie a regulácia), min. odbornú prax (5 rokov) v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, uvedené uchádzač preukáže životopisom a osvedčením vydaným v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z
c) Prevádzkový zámočník, zvárač, inštalatér vzdelanie ÚSO, disponibilita zváracím preukazom STN 050705; STN 050610; STN050630
d) Osvedčenie odbornej spôsobilosti pre pracovníka povereného činnosťou na elektrických zariadeniach podľa § 23 vyhlášky MPSVR SR 508/2009 Z. z. Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky v rozsahu elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia, objekty bez nebezpečenstva výbuchu -B, vrátane bleskozvodov
e) Osvedčenie odbornej spôsobilosti podľa § 7 vyhlášky SÚBBP č. 51/1978 Zb. s činnosťou znalého pracovníka s vyššou kvalifikáciou na riadenie činnosti na elektrickom zariadení nízkeho napätia do 1000 V na činnosť v podzemí vykonávanej banským spôsobom podľa SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí
f) Osvedčenie technickej inšpekcie inšpektorátu práce na činnosť revízneho technika elektrotechnik špecialista prehliadky odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia bez obmedzenia napätia vr. Bleskozvodov vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 a zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa prostredia, STN 330300 čl. 3.1.1., čl. 3.2.3
g) Osvedčenie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 35 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. (Samostatné osvedčenie, ktoré vydáva oprávnená organizácia Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru)
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: h) Osobitné osvedčenie na servis, odborné skúšky detektorov plynu a plynových ústrední v počte 1x mesačne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky MIKRO-trade
i) Osvedčenie na opravu montáž a odborné prehliadky (revízie) a odborné skúšky detektorov plynu a plynových ústrední podľa STN EN 070703 a STN EN 378312 v počte 1 x ročne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky MIKRO-trade.
j) Potvrdenie o absolvovaní školenia a oboznámenia zamestnancov zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí. Oboznámenie v rozsahu potrebnom pre výkon prác a dozoru na pracoviskách banských prevádzok v podzemí.
k) Osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 562/2005 a § 35 vyhlášky MVSR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii na výkon činnosti Elektrotechnik špecialista na odborné opravy, prehliadky(revízie) a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) podľa STN 331500 čl. 3.1 STN 342710 čl. 435 a § 15 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly, 1 x ročne. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky Lites Slovakia.
l) Osobitné oprávnenie na vykonávanie opráv, kontroly EPS v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a § 35 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. a § 15 ods. 2 písm. a), b), c) vyhl. MV SR č. 726/2002 Z. z. Verejný obstarávateľ uvádza, že má v rámci kolektorov nainštalované zariadenia značky Lites Slovakia.

Každý člen skupiny odborníkov musí byť v zdravotnom a fyzickom stave spôsobilom na prácu pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí a na práce pri veľmi vysokom napätí (VVN), vysokom napätí (VN), prácu s plynom, vodou, primárnym a sekundárnym horúcovodom a ostatnými oznamovacími káblami, uvedené uchádzač preukáže čestným vyhlásením podľa prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov.

Uchádzač v ponuke predloží jednotlivé osvedčenia za odborníkov a zároveň vyplní Prílohu č. 7 Zoznam členov skupiny odborníkov.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 31.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 31.01.2023 10:00
Miesto: Otváranie ponúk sa uskutoční elektronicky, prostredníctvom IS Josephine.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ podľa § 52 ods. 2 ZVO umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie sprístupnenie ponúk elektronicky prostredníctvom funkcionality systému Josephine.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Verejný obstarávateľ bude postupovať podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO.
2. Verejné obstarávanie sa realizuje prostredníctvom informačného systému Josephine. Dokumenty potrebné na
vypracovanie ponuky sú dostupné na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31395/summary. Ďalšie informácie
týkajúce sa spôsobu komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS, alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.
4. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.12.2022