Účinná látka TREPROSTINIL

  Zadávateľ:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
1.303.488,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 09:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
12.12.2022
  Dátum zverejnenia:
19.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35971126
Pod Krásnou hôrkou 1 , 83348 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Kramná
Telefón: +421 259320662
Email: katarina.kramna@nusch.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
Hlavná adresa(URL): www.nusch.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Zdravotníctvo
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Účinná látka TREPROSTINIL
Referenčné číslo: 144/2022/VO/KK
II.1.2) Hlavný kód CPV
33621100-0
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je dodávka liekov s účinnou látkou TREPROSTINIL a zapožičanie infúznych púmp s príslušenstvom pre podávanie účinnej látky podľa potrieb a nárokov pacienta. Podrobný opis predmetu zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B.2 Opis predmetu zákazky.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
1 303 488,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK01
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, nemocničná lekáreň.
II.2.4) Opis obstarávania:
1. Predmet zákazky
Predmetom zákazky je dodávka liekov s účinnou látkou TREPROSTINIL a zapožičanie infúznych púmp s príslušenstvom pre podávanie účinnej látky podľa potrieb a nárokov pacienta.

2. Základné technické požiadavky na predmet obstarávania
Ponuka uchádzača musí spĺňať kompletný sortiment a musí spĺňať všetky nižšie definované minimálne požiadavky na biomedicínsko-technické parametre predmetu zákazky. V prípade, že ponuka nespĺňa akúkoľvek z minimálnych požiadaviek uvedených v tomto opise alebo neobsahuje akúkoľvek z požadovaných položiek, nebude zaradená do vyhodnotenia a uchádzač bude vylúčený z vyhodnocovania ponúk tejto súťaže.


Položka č. 1:
TREPROSTNIL 5mg/ml, sol inf, ATC skupina B01AC21

Predpokladané množstvo :
1100 lag (10 ml), alebo 550 lag (20 ml) a adekvátne množstvo infúznych púmp s príslušenstvom pre podávanie účinnej látky podľa potrieb a nárokov pacienta


Položka č. 2:
TREPROSTINIL 2,5mg/ml, sol inf, ATC skupina B01AC21

Predpokladané množstvo :
20 lag (10 ml), alebo 10 lag (20 ml) a adekvátne množstvo infúznych púmp s príslušenstvom pre podávanie účinnej látky podľa potrieb a nárokov pacientaPožiadavky:

Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie

Treprostinil 5mg/ml
Každý ml obsahuje 5 mg treprostinilu vo forme treprostinilu sodného.

Treprostinil 2,5mg/ml
Každý ml obsahuje 2,5 mg treprostinilu vo forme treprostinilu sodného.


Druh obalu a obsah balenia

Treprostinil 5mg/ml
Injekčná liekovka z číreho skla typu I uzavretá gumovou zátkou a utesnená zeleným viečkom; každá škatuľka obsahuje jednu injekčnú liekovku.

Treprostinil 2,5mg/ml
Injekčná liekovka z číreho skla typu I uzavretá gumovou zátkou a utesnená modrým viečkom; každá škatuľka obsahuje jednu injekčnú liekovku.Spoločné požiadavky:

Lieková forma

Infúzny roztok (na subkutánne alebo intravenózne použitie).
Číry bezfarebný až svetložltý roztok.

Zoznam pomocných látok

Nátriumcitrát
Kyselina chlorovodíková
Metakrezol
Hydroxid sodný
Chlorid sodný
Voda na injekciu

Infúzne zariadenie (pumpa)

Certifikované infúzne zariadenie, ktoré je notifikované v Slovenskej republike s platným ŠÚKL kódom


Podmienky vykonania zákazky:

Verejný obstarávateľ bude od uchádzača požadovať:

1.predloženie písomného vyhlásenia držiteľa rozhodnutia o registrácii predmetu zákazky, alebo jeho zástupcu o poskytovaní nepretržitej technickej, materiálovej a odbornej podpory nevyhnutnej k inštalácii, prevádzke a ďalšej potrebnej starostlivosti o prenosné infúzne zariadenie (pumpu) určené na aplikáciu predmetu zákazky (treprostinilu) v súlade s požiadavkami SPC ( súhrn charakteristických vlastností lieku) vrátane samotného infúzneho zariadenia. Súčasťou plnenia predmetu zákazky je zaškolenie zdravotníckych pracovníkov a pacientov na manipuláciu s infúznym zariadením.
2.povinnosť dodávateľa zabezpečiť technickú, materiálovú a odbornú podporu (vo vyššie uvedenom zmysle) na podávanie treprostinilu vrátane samotného infúzneho zariadenia aj pre pacientov liečených treprostinilom pred uzatvorením zmluvného vzťahu.

Uvedené množstvá sú predpokladané na 24 mesiacov. Nie sú pre obstarávateľskú organizáciu záväzné a budú sa konkretizovať podľa individuálnych objednávok v závislosti od počtu a diagnózy pacientov.

Súvisiace služby: dodanie do nemocničnej lekárne
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
1 303 488,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO a preukázať ich splnenie predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 32 ods. 2, resp. ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO nasledovne:
§ 32 ods. 1 písm. a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie vo verejnom obstarávaní a verejnej dražbe doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Uchádzač musí spĺňať aj podmienku ustanovenia zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.07.2016. V dôsledku tejto legislatívnej úpravy vznikla hospodárskym subjektom so statusom právnickej osoby na účely preukazovania osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu. Výpis z registra trestov právnickej osoby vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na základe písomnej žiadosti, nie starší ako tri mesiace, ak nemá doklad zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov,
§ 32 ods. 1 písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
§ 32 ods. 1 písm. f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu doloženým čestným vyhlásením

Verejného obstarávania vyhláseného resp. začatého počnúc dňom 01.12.2019 sa nemôže zúčastniť uchádzač, záujemca alebo účastník, ktorý nespĺňa uvedené podmienky účasti.
Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy, preto preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 ZVO nie je možné.

Vzhľadom na povolený počet znakov v tomto oddieli - kompletne uvedené v súťažných podkladoch - časť A.2 Podmienky účasti uchádzačov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu sú stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Elektronická aukcia bude prebiehať v systéme EVO, www.evo.gov.sk. Pri elektronickej aukcii postupujte podľa príslušnej príručky používateľa a uchádzača uverejnenej na portáli EVO v časti Príručky.
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.07.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
Miesto: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava - prostredníctvom systému EVO.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk bude v súlade § 54 ods. 3 ZVO neverejné t.j. vykonané bez účasti uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, údaje z otvárania ponúk nebudú zverejnené a uchádzačom nebude poslaná zápisnica z otvárania ponúk.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1.Informačný systém Elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO), prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje elektronická komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, prechádza k 31.03.2022 do správy Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej len úrad vlády) a od tohto dátumu úrad vlády plní všetky povinnosti správcu informačnej technológie verejnej správy. Na základe uvedeného, žiadame záujemcov/uchádzačov, aby všetky otázky týkajúce sa používania IS EVO posielali na adresu eplatforma@vlada.gov.sk alebo kontaktovali pracovníkov telefonicky na čísle 02/ 209 25 100.
2.V zmysle Všeobecného metodického usmernenia č. 11/2019 k preukazovaniu novelizovanej podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO v prípade, ak hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa ZVO v znení účinnom do 1.12.2019 nebude mať v čase preverovania splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) ZVO vykonanú predmetnú aktualizáciu v Zozname hospodárskych subjektov, verejný obstarávateľ z dôvodu, že nemá oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy, požaduje predloženie príslušného dokladu od uchádzača zapísaného v Zozname hospodárskych subjektov.
3.Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal.
4.Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa záujemca pri práci v portáli EVO riadil minimálne používateľskou príručkou zverejnenou na tomto portáli, resp. bol vyškolený na prácu v tomto portáli, nakoľko ak sa dopustí chýb pri práci v systéme EVO, nesie za ne plnú zodpovednosť.
5.Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.
6.V prípade, že ponuka bude pre verejného obstarávateľa neprijateľná, to znamená, že ponuka uchádzača len čiastočne napĺňa potreby verejného obstarávateľa, alebo spĺňa podmienky a požiadavky súťaže, avšak uchádzač v ponuke uviedol pre verejného obstarávateľa inak neprijateľné podmienky a požiadavky, bude táto ponuka zo súťaže vylúčená. Inak neprijateľná ponuka je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal, alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať, alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú hospodársku súťaž.
7.Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: v lehotách v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.12.2022