Košele a blúzky

  Zadávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
  Predpokladaná hodnota:
3.170.184,70 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.03.2023 09:03

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
05.12.2022
  Dátum zverejnenia:
12.12.2022
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Mária Grocholová, PhD.
Telefón: +421 960317670
Email: maria.grocholova@mod.gov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): www.mosr.sk
Hlavná adresa(URL): www.uvo.gov.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Košele a blúzky
Referenčné číslo: ÚpIA-EL3/1-114/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
18332000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Blúzka 2023 biela s dlhými rukávmi, blúzka 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi, blúzka 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi, blúzka 2023 bledozelená s dlhými rukávmi, blúzka 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi, bundokošela 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi, bundokošela 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi, košeľa 2023 biela s dlhými rukávmi, košeľa 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi, košeľa 2023 bledozelená s dlhými rukávmi, košela 2023 slávnostná biela určená pre potreby príslušníkov ozbrojených síl SR a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
3 170 184,70 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
35811300-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Vojenský útvar 9994,Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová
Vojenský útvar 9994 Centrum zásob Poprad, Kukučínová 5272, Poprad
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
II.2.4) Opis obstarávania:
Predpokladané množstvo tovarov predmetu zákazky (počas doby 24 mesiacov platnosti a účinnosti rámcovej dohody):
Blúzka 2023 biela s dlhými rukávmi ks 3 422
Blúzka 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi ks 1 930
Blúzka 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi ks 2 030
Blúzka 2023 bledozelená s dlhými rukávmi ks 3 600
Blúzka 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi ks 2 920
Bundokošeľa 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi ks 4 400
Bundokošeľa 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi ks 6 100
Košeľa 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi ks 9 300
Košeľa 2023 biela s dlhými rukávmi ks 11 400
Košeľa 2023 bledozelená s dlhými rukávmi ks 13 980
Košeľa 2023 slávnostná biela ks 1 350


Vyššie uvedené množstvá tovarov nezahrnujú opciu. Predpokladané množstvá tovarov vzťahujúce sa k opcii sú uvedené v bode II.2.11) Informácie o opciách
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
3 170 184,70 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opis opcií: Predpokladané množstvá tovarov vzťahujúce sa k opcií:

Blúzka 2023 biela s dlhými rukávmi ks 1 711
Blúzka 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi ks 965
Blúzka 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi ks 1 015
Blúzka 2023 bledozelená s dlhými rukávmi ks 1 800
Blúzka 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi ks 1 460
Bundokošeľa 2023 bledomodrá s krátkymi rukávmi ks 2 200
Bundokošeľa 2023 bledozelená s krátkymi rukávmi ks 3 050
Košeľa 2023 bledomodrá s dlhými rukávmi ks 4 650
Košeľa 2023 biela s dlhými rukávmi ks 5 700
Košeľa 2023 bledozelená s dlhými rukávmi ks 6 990
Košeľa 2023 slávnostná biela ks 675Predpokladaná hodnota opcie je 1 585 092,35 Eur bez DPH
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Toto verejné obstarávanie je príležitostným spoločným verejným obstarávaním predmetu zákazky s názvom "Košele a blúzky" verejného obstarávateľa podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 06 Liptovský Mikuláš, IČO: 37 910 337 podľa § 16 ods.1 a ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania iba " zákon o verejnom obstarávaní"). Verejný obstarávateľ podľa bodu I.1) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania je zodpovedný za zabezpečenie procesu tohto verejného obstarávania verejnej súťaže, výsledkom ktorej má byť uzatvorenie rámcovej dohody.

Doplňujúce informácie k bodu II.2.6 Odhadovaná hodnota tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:

V odhadovanej hodnote 3 170 184,70 EUR bez DPH je zahrnutá aj opcia. Odhadovaná hodnota opcie je uvedená v bode II.2.11) Informácie o opciách tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Doplňujúce informácie k bodu II.2.7 Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
V dĺžke trvania rámcovej dohody 48 mesiacov je zohľadnené aj prípadné uplatnenie opcie verejným obstarávateľom, t. j. riadna dĺžka trvania rámcovej dohody bude 24 mesiacov a v prípade uplatnenia opcie bude celkom 48 mesiacov.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Uchádzač musí splniť podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania len " zákon o verejnom obstarávaní").
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) podľa § 32 ods.2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní,
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
c) podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zápisom alebo potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
d) iným rovnocenným dokladom.

Nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov
uchádzači, ktorými sú hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike vo verejnej súťaži nie sú povinní
predkladať nasledovné doklady:
a) Výpis z registra trestov právnických osôb a fyzických osôb na preukázanie splnenia splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
b) Potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
c) Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu na preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 32 ods.1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
d) Potvrdenie príslušného súdu, že na majetok uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácií a ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
e) Výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar u
uchádzača, ktorý je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov podľa zákona č. 272/2015 Z. z. o registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní.
Bližšie informácie a požiadavky vzťahujúce sa k oprávneniu použiť údaje z informačných systémov verejnej správy sú uvedené v súťažných podkladoch.

2. Rozsah preukazovania splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní u uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní je uvedený v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a doklady na ich preukázanie podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439386
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technického a finančného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady na ich preukázanie podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní sa vyžadujú a sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na adrese: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/439386
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálnu úroveň technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti sú uvedené v súťažných podkladoch k verejnej súťaži.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 06.03.2023 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
CS
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 30.11.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 07.03.2023 09:00
Miesto: Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ neumožní fyzickú účasť na otváraní ponúk uchádzačom v mieste otvárania ponúk. Umožnením účasti na otváraní ponúk sa rozumie ich on- line sprístupnenie prostredníctvom príslušnej funkcionality IS EVO uchádzačom vo verejnej súťaži.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1. Súťažné podklady k verejnej súťaži sú zverejnené odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania v profile verejného obstarávateľa zriadenom v elektronickom úložisku na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie na adrese https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439386.

2. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní určené podľa bodov č. III.1.1.), III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania môžu uchádzači predbežne nahradiť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní aj Jednotným európskym dokumentom (ďalej len,,JED), spĺňajúcim náležitosti podľa § 39 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, t.j. obsahujúcim aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie. b) poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil JED. Požiadavky na vyhotovenie, predloženie JED a ďalšie podrobnosti a informácie vzťahujúce sa k JED sú uvedené v súťažných podkladoch.

3.Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponúk zabezpečiť zábezpekou podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. Zábezpeka ponúk je stanovená vo výške 20 000,- €. (slovom dvadsaťtisíc EUR). Podmienky zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia sú uvedené v súťažných podkladoch.

4.Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi sa bude uskutočňovať len v
slovenskom alebo českom jazyku prostredníctvom IS EVO.

5.Verejný obstarávateľ podľa § 66 ods. 7 písm. b) ZVO rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk určených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v oddiele A.3 "Kritériá na vyhodnotenie ponúk" súťažných podkladov (tzv. super reverz).

6. Verejný obstarávateľ v rámci vyhodnotenia podmienok účasti podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7.Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií, obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

8.Vzorky predloží uchádzač v listinne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
05.12.2022