Dodávka systému ochrany pred škodlivým softvérom

  Zadávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
  Predpokladaná hodnota:
2.700.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
30.01.2023 10:01

  Druh postupu:
Nadlimitná zákazka - Verejná súťaž
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
01.12.2022
  Dátum zverejnenia:
07.12.2022
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Západoslovenská distribučná, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36361518
Čulenova 6 , 81647 Bratislava
Kód NUTS: SK010
Slovensko
Kontaktná osoba: Emil Halik
Telefón: +421 917771848
Email: emil.halik@zsdis.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/14101
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): https://www.zsdis.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený
Ďalšie informácie možno získať na adrese (URL): https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2785
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na adrese: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
https://zsdis.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/2785
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Elektrická energia
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka systému ochrany pred škodlivým softvérom
Referenčné číslo: 2022-VS-04-EH
II.1.2) Hlavný kód CPV
72260000-5
II.1.3) Druh zákazky
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je zabezpečenie antivírusovej ochrany v IT prostredí Obstarávateľa v rozsahu:
1.dodávky licencií,
2.služby údržby softvéru (maintenance),
3.implementácie riešenia,
4.poskytovania odbornej konzultácie k nasadenému riešeniu,
5.poskytovania podpory pri prevádzke,
6.tranzície z existujúceho riešenia na nový systém ochrany proti škodlivému softvéru a kompromitácii informácií (Antivírus).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
2 700 000,00 EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
48761000-0
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK010
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Čulenova 6, 816 47 Bratislava, SK
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie antivírusovej ochrany v IT prostredí Obstarávateľa v rozsahu:
1.dodávky licencií,
2.služby údržby softvéru (maintenance),
3.implementácie riešenia,
4.poskytovania odbornej konzultácie k nasadenému riešeniu,
5.poskytovania podpory pri prevádzke,
6.tranzície z existujúceho riešenia na nový systém ochrany proti škodlivému softvéru a kompromitácii informácií (Antivírus).
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
2 700 000,00 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
II.2.10) Informácie o variantoch
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: A) 34.1.1.že nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
-doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
B) 34.1.2.nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace
C) 34.1.3.nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace
D) 34.1.4.nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku
-doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace
E) 34.1.5.že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
-doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
F) 34.1.6.nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
-doloženým čestným vyhlásením.
G) 34.1.7.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
-dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.
H) 34.1.8.nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, -dôkazné bremeno je na obstarávateľovi.
I) 34.2.Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa zákona nie je povinný v procese verejného obstarávania predkladať doklady, požadované v bodoch 34.1.1. až 34.1.6. súťažných podkladov.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Obstarávateľ nestanovil podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia.
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu: Preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti:

A) 36.1.1.platným certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001, vydaným nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie požiadaviek technických noriem na systém manažérstva kvality resp. iný rovnocenný dôkaz ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek kvality minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky ISO 9001.
B) 36.1.2.platným certifikátom systému manažérstva služieb (SMS) vydaného nezávislou inštitúciou ktorým uchádzač deklaruje plnenie požiadaviek v oblasti poskytovateľa služieb (IT služby, telekomunikačné služby, prenosové služby, údržba výrobných technológií ...) podľa normy ISO 20000-1 resp. iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek poskytovateľa služieb (IT služby, telekomunikačné služby, prenosové služby, údržba výrobných technológií ...) minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky ISO 20000-1. Za rovnocenný dôkaz sa nepovažuje interná smernica alebo iná interná dokumentácia Uchádzača.
C) 36.1.3.platným certifikátom systému riadenia informačnej bezpečnosti vydaného nezávislou inštitúciou ktorým uchádzač deklaruje plnenie požiadaviek v oblasti systému riadenia informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001 resp. iným rovnocenným dôkazom, ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky ISO 27001. Za rovnocenný dôkaz sa nepovažuje interná smernica alebo iná interná dokumentácia Uchádzača.
D) 36.1.4.zoznamom zrealizovaných dodávok a poskytnutých služieb v oblasti:
36.1.4.1.implementácie systému pre ochranu pred škodlivým kódom pre zákazníka s viac ako 1000 koncovými zariadeniami (klient desktop, server, mobil); alebo
36.1.4.2.zabezpečenia prevádzky a údržby systému ochrany pred škodlivým kódom,
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov ku dňu vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia s uvedením kontaktu na osobu, ktorá referenciu môže potvrdiť, alebo odkaz na referenciu v registri referencií ÚVO. Zoznam musí obsahovať minimálne dve zákazky rovnakého alebo podobného rozsahu ako je predmet zákazky v hodnote minimálne 175.000,00 eur bez DPH na jednu zákazku.
E) 36.1.5.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.5.2.kľúčový expert č. 1: Expert ponúkaného riešenia - minimálne obsadenie 1 osoba
F) 36.1.5.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.5.3.kľúčový expert č. 2: Expert antivirových systémov - minimálne obsadenie 1 osoba
G) 36.1.5.poskytnutím údajov o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov (kľúčoví experti).
36.1.5.4.kľúčový expert č. 3: Projektový manažér - minimálne obsadenie 1 osoba
III.1.6) Požadované zábezpeky a záruky
obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 13500 EUR. Spôsob a možnosti zloženia zábezpeky je uvedený v súťažných podkladoch
III.1.7) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Vlastné finančné prostriedky obstarávateľa.
III.1.8) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina hospodárskych subjektov, ktorej sa zadá zákazka
Uchádzačom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť vedúceho člena (ďalej aj lídra) skupiny dodávateľov.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky musia udeliť plnú moc lídrovi
skupiny, ktorý bude konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže ako napr. prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj konať v mene skupiny pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2023 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.08.2023
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2023 13:00
Miesto: Otváranie ponúk z dôvodu použitia elektronickej aukcie je neverejné.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otváranie ponúk z dôvodu použitia elektronickej aukcie je neverejné.
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Pre uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 14:00 hod.
2. Rámcová dohoda bude uzavretá s úspešným uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste.
Ďalšie dojednania sa riadia podľa ustanovení v rámcovej dohode.
3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa §57 zákona o verejnom obstarávaní a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.
4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, kde celková cena úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.
6. Ponuky musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenska.
7. Riziko plynúce z oneskoreného doručenia ponuky znáša uchádzač.
8. Predložené ponuky sa uchádzačom nevracajú a uchádzači nemajú právo na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponúk a s účasťou v tomto verejnom obstarávaní.
9. Táto súťaž sa uskutočňuje podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v súťažných podkladoch, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať podľa ustanovenia §98 zákona o verejnom obstarávaní t.j. prejsť na metódu priame rokovacie konanie a to v prípadoch stanovených v zákone.
11. Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača v zmysle §40 ods. 8 zákona
12. Nakoľko v zmysle § 43 ods. 4 prístup k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti alebo k ich časti nemožno poskytnúť podľa § 43 odseku 1 z dôvodu ochrany dôverných informácií, Obstarávateľ v zmysle § 22 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov požaduje od záujemcov uzatvorenie Dohody o zachovaní mlčanlivosti.
Záujemca požiada o sprístupnenie informácií a podkladov týkajúcich sa verejného obstarávania uskutočňovaného postupom verejnej súťaže na zákazku Dodávka systému ochrany pred škodlivým softvérom za účelom prípravy súťažnej ponuky prostredníctvom systému ERANET na URL adrese: https://zsdis.eranet.sk/tenders
Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému ERANET na URL: https://zsdis.eranet.sk.
Podmienky a pravidlá používania systému ERANET sú uvedené na: https://zsdis.eranet.sk v časti PODMIENKY.
Minimálne technické požiadavky na používanie informačného systému ERANET:
12.1. OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
12.2. aktuálne verzie prehliadačov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
12.3. ďalšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10 , 82109 Bratislava
Slovensko
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
82005
Bratislava

Slovensko
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
01.12.2022