Odborné vzdelávanie

  Zadávateľ:
Centrum účelových zariadení
  Predpokladaná hodnota:
452.718,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2022 10:12

  Druh postupu:
Podlimitná zákazka
  Druh zákazky:
Služby
  Dátum odoslania:
30.11.2022
  Dátum zverejnenia:
02.12.2022
Výber typu výzvy
Výzva pre zjednodušený postup pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Centrum účelových zariadení
IČO: 42137004
Rekreačná 13, 92101 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Peter Kontúr
Telefón: +421 908048626
Email: peter.kontur@minv.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/14849
Hlavná adresa(URL): http://cuz.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Odborné vzdelávanie
Referenčné číslo: 29-3/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
80400000-8
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Vzdelávanie v oblasti odbornej spôsobilosti, odborná príprava a overenie vedomostí. Podrobný opis, cieľ a počet kurzov
je uvedený v súťažných podkladoch: Opis predmetu zákazky, Cenník jednotlivých školení, Zmluvné podmienky.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
452 718,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je zabezpečenie odborného vzdelávania prezenčne pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR počas 24 mesiacov, predovšetkým pre centrá podpory, okresné úrady, policajné a hasičské zložky. Zákazka je rozdelená na 17 častí / druhov kurzov základných, opakovaných, aktualizačných. Časť 1- AOP Špecialista požiarnej ochrany. 2- AOP Autorizovaný bezpečnostný technik. 3- AOP technik požiarnej ochrany. 4- Zváranie. 5- Akreditovaný kurz prvej pomoci. 6- Výcvik v polygóne pre zamestnancov HaZZ. 7- Vzdelávanie elektrotechnikov. 8- Obsluha stavebných strojov. 9- Obsluha reťazových motorových píl. 10- Obsluha tlakových nádob, plynových zariadení a kotlov. 11- Obsluha zdvíhacích zariadení. 12- Obsluha motorových vozíkov. 13- Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou. 14- Práca vo výškach a nad povrchom zeme. 15- Kontrola ochranných prostriedkov proti pádu. 16- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 17- Autorizovaný bezpečnostný technik základný kurz.
Ponuku možno predložiť na jednu alebo viacero častí.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Úspešný uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. musí byť oprávnený poskytovať požadované služby a nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu (uvedené skutočnosti overí verejný obstarávateľ).
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami).
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2022 10:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.) Postup zadávania zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom
informačného systému EVO verzia 18.0 na https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/453632.
Podmienkou pre úspešné predkladanie ponúk je vykonanie validácie hospodárskeho subjektu prostredníctvom
doručeného validačného kódu. Všetky potrebné informácie sú dostupné na adrese :
https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html alebo na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html.
2.) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO. V IS EVO sa za okamih doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO považuje okamih odoslania daných informácií (napr. ponuky).
3.) Podmienky predloženia ponuky:
a. Uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že uchádzač predloží listinnú ponuku, verejný obstarávateľ na ňu nebude prihliadať.
b. Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku formou oprávnenou osobou podpísanej prílohy: Cenník jednotlivých školení, kde doplní
jednotkové ceny za jednotlivé kurzy, ktorých realizáciu záväzne ponúka. Je nutné oceniť všetky položky za príslušnú
časť.
4. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za realizáciu konkrétnej časti vzdelávania bez DPH.
5. Otváranie ponúk: Verejný obstarávateľ na otváranie ponúk použije funkcionalitu on-line sprístupnenia otvárania ponúk. V tomto prípade bude v čase otvárania ponúk cez IS EVO automaticky odoslaná zápisnica z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
6. Ponuky sa budú vyhodnocovať za každú časť osobitne.
7. Predložením ponuky uchádzač súhlasí s priloženým návrhom zmluvy - Zmluvné podmienky.
8. Komunikácia pri vysvetľovaní: ktorýkoľvek zo záujemcov môže požiadať o vysvetlenie prostredníctvom
komunikačného rozhrania EVO.
9. Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky ostatné informácie, úkony a lehoty sa nachádzajú v zákone o verejnom obstarávaní.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
30.11.2022