Realizácia stavebných prác na stavbe "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"

  Zadávateľ:
Obec Šarišské Jastrabie
  Predpokladaná hodnota:
256.898,47 €
  Možnosť prihlásenia do:
09.12.2022 12:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Stavebné práce
  Dátum odoslania:
24.11.2022
  Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Šarišské Jastrabie
IČO: 00330213
Šarišské Jastrabie 257, 06548 Šarišské Jastrabie
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Ladislav Glitta
Telefón: +421 905786264
Email: info@akpresov.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Realizácia stavebných prác na stavbe "Triedený zber komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie"
II.1.2) Hlavný kód CPV
45000000-7
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba zberného dvora komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
256 898,47 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výstavba zberného dvora komunálneho odpadu v obci Šarišské Jastrabie. Predmetom projektu je výstavba zberného a nákup techniky potrebnej na triedenie a nakladanie s odpadom. Realizáciou projektu budú vytvorené podmienky pre rozvoj efektívneho a udržateľného systému nakladania s komunálnym odpadom. Investíciou do infraštruktúry odpadového hospodárstva obec podporí zefektívnenie existujúceho systému triedenia odpadov a zvýšenie množstva vytriedených zložiek odpadov, ktoré budú určené na druhotné spracovanie, čím dôjde k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu a odpadu zneškodňovaného skládkovaním. Zároveň realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre triedený zber komunálnych odpadov v obci. Ďalšie podrobnejšie informácie sú v poskytnutej Projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: OPKZP-PO1-SC111-2021-72
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí preukázať, že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky účasti sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Neaplikuje sa
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Neaplikuje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti tykajúcich sa Technickej spôsobilosti a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Podmienky účasti sú bližšie definované v súťažných podkladoch.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Uchádzač predloží Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania, ktorým preukáže, že uskutočnil stavebné práce na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je predmet zákazky, pričom preukáže, že celková kumulatívna hodnota stavebných prác na rovnakých alebo obdobných stavebných objektoch bola rovnaká alebo vyššia ako 250 000,00 eur bez DPH.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 09.12.2022 12:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
2. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.), a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je vymedzený verejný funkcionár (podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora majú v registri partnerov verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je vymedzený verejný funkcionár (podľa § 11 ods. 1 písm. c) ZVO).
3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
4.Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
5.Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
6.Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom modernizovaného IS EVO, s využitím všetkých jeho funkcionalít. IS EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html, ktorý prevádzkuje Úrad pre verejné obstarávanie. V časti Príručky - Záujemca/Uchádzač na adrese https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html sú uvedené informácie pre záujemcu/uchádzača a pracovné postupy, ako aj video návody: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/videonavody-5f9.html pre prácu v modernizovanom IS EVO.
7.Momentom doručenia/odoslania akéhokoľvek dokumentu pre účely elektronickej komunikácie sa rozumie moment odoslania informácií, resp. dokumentov v systéme EVO, ktoré sa nachádzajú okamžite v dispozičnej sfére adresáta.
8. Verejný obstarávateľ bude pri tejto zákazke postupovať reverzným postupom.
9. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať okrem iného aj nasledujúce ustanovenie: Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
10.Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný dodávateľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2022