Javisková, zvuková a osvetľovacia technika pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  Zadávateľ:
Bratislavský samosprávny kraj
  Predpokladaná hodnota:
25.918,10 €
  Možnosť prihlásenia do:
06.12.2022 08:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
24.11.2022
  Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606
Sabinovská 16, 82005 Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ľuboš Patúc
Telefón: +421 248264212
Email: lubos.patuc@region-bsk.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2750
Hlavná adresa(URL): http://www.bratislavskykraj.sk
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Vyššia územná samospráva
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Javisková, zvuková a osvetľovacia technika pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre
Referenčné číslo: BSK_LP_ZNH_20/2022
II.1.2) Hlavný kód CPV
31500000-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup javiskovej, zvukovej a osvetľovacej techniky pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a zmluvnými podmienkami stanovenými objednávateľom.

Presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
25 918,10 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup javiskovej, zvukovej a osvetľovacej techniky pre Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, a to v súlade s požadovanou technickou špecifikáciou a zmluvnými podmienkami stanovenými objednávateľom.

Predmet zákazky zahŕňa dodanie jednotlivých komponentov definovaných v technickej špecifikácii predmetu zákazky do miesta plnenia, ich uvedenia do prevádzky a oboznámenie personálu s užívaním dodaných produktov.

Miesto realizácie:
Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 215, 900 01 Modra

Presné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

OSOBNÉ POSTAVENIE
Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp. ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3 zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy (platí len pre uchádzača so sídlom v SR).

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto zákona. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d). Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
Podmienky vykonania zákazky sú uvedené v podrobnom opise predmetu zákazky a v návrhu Kúpnej zmluvy, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov zverejnených na profile verejného obstarávateľa.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 06.12.2022 08:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom
systému elektronického verejného obstarávania - systém EVO.

2. Náležitosti obsahu predloženej ponuky sú definované v súťažných podkladoch.

V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.

3. Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk. Kritériom je "Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia predložených dokladov v lehote na predkladanie ponúk, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.

5. Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky súťaže.

6. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

7. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zelené, nie je obstarávaním inovácií a nie je zamerané na sociálne aspekty.

9. Lehota viazanosti / platnosti ponuky: do 15.12.2022.

10. Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom preukázať splnenie podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED) alebo čestným vyhlásením.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
24.11.2022