Elektrina na rok 2023 pre Obec Jánovce

  Zadávateľ:
Obec Jánovce
  Predpokladaná hodnota:
40.000,00 €
  Možnosť prihlásenia do:
05.12.2022 14:12

  Druh postupu:
Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
  Druh zákazky:
Tovary
  Dátum odoslania:
23.11.2022
  Dátum zverejnenia:
25.11.2022
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Obec Jánovce
IČO: 00326259
Jánovce 248 71, 05913 Jánovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Malinovský
Telefón: +421 903282084
Email: malinovsky@obstarame.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/5842
Hlavná adresa(URL): https://www.obec-janovce.sk/
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa Regionálny alebo miestny orgán
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Elektrina na rok 2023 pre Obec Jánovce
Referenčné číslo: OP22JNC135
II.1.2) Hlavný kód CPV
09310000-5
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
40 000,00 EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.4) Opis obstarávania
Dodávka elektrickej energie
Predpokladaná spotreba elektrickej energie 70,619 MWh
Predmetom je zabezpečenie dodávky elektriny, distribúcie elektriny do odberných miest verejného obstarávateľa a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v odberných miestach verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok formou Zmluvy o dodávke elektriny.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Podmienky účasti môže preukázať Uchádzač aj predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa ust. § 152 ods. 1 ZVO.
4. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
5. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nevyžaduje sa
ODDIEL IV: POSTUP
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 05.12.2022 14:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii v celom procese obstarávania, tj. pred aj po lehote na predkladanie ponúk postupovať v zmysle § 20 ZVO prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine. Pravidlá pre doručovanie zásielok: zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Za okamih prevzatia sa považuje okamih, od kedy má adresát objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t,j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme Josephine považuje okamih jej odoslania v systéme Josephine a to v súlade s funkcionalitou systému.
2. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania v elektronickej forme prostredníctvom systému Josephine.
Všetky vysvetlenia súťažných podmienok, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný obstarávateľ uverejňovať v systéme Josephine. Verejný obstarávateľ bude doručovať žiadosti a prípadné otázky pre záujemcov/uchádzačov rovnako prostredníctvom systému Josephine.
3. Ponuka je vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) ZVO a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom.
4. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke vsystéme Josephine umiestnenom na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/35027/summary čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom.
5. Ďalšie usmernenia a podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené v súťažnej dokumentácii - t. j. v súťažných
pokladoch a prílohách.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
23.11.2022